Kullanım kılavuzu ACER A511

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals ACER A511 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu ACER A511 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals ACER A511 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


ACER A511 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (48165 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu ACER A511

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Bunun size hayatýnýzý kolaylaþtýracak mükemmel bir kullaným rahatlýðý saðlayacaðýna söz veriyoruz. Ýyi þanslar! 4 electrolux Ýçindekiler Güvenlikle Ýlgili Önemli Bilgiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Cihazýn tanýmý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Elektronik Fýrýn Kontrolleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Dokunmatik tuþ sesleri bir tuþa basýldýðýný bir sesle bildirir. Alarm sinyalleri, eðer bir iþlem baþarýlamamýþsa çalýnýr. Yazýlým versiyonunu ve konfigürasyonunu gösterir. Gösterge parlaklýðýný dereceli olarak ayarlar. Zaman Aþýmý fonksiyonunu açar/kapatýr. electrolux 27 Saat 22:00 ile 6:00 arasýnda, cihaz kapatýldýðýnda enerjiden tasarruf amacýyla gösterge parlaklýðý azaltýlýr. veya tuþunu kullanarak Temel Ayarlarmenü seçeneðini seçin. veya tuþunu kullanarak ayarlamak istediðiniz ayar kýsmýna gidiniz. Geçerli ayar deðeri göstergede görüntülenir. Böylece ayar deðiþtirilir. 4. Ek fonksiyonlar Fýrýnýnýz aþaðýdaki ek fonksiyonlarla donatýlmýþtýr: · · · · · · · · · Zaman Ayarý Süre Bitiþ Zaman Aþýmý Isýt+Beklet Ayarla+Git Tuþ Kilidi Çocuk Kilidi Otomatik Kapanma 28 electrolux Zaman Ayarý Bir geri sayým süresi ayarlamak için. Bu fonksiyonun, fýrýnýn çalýþmasýnda bir etkisi yoktur. 1. "Zaman Ayarý" penceresi görünene tuþuna devamlý olarak basýn. veya tuþu tuþu ile Zaman Aþýmýný aktive tuþuyla baþlatýn 5. Zaman Aþýmýný veya 5 saniye sonra otomatik olarak baþlamasýný bekleyin. Fýrýn fonksiyonunun ayarlarý yeni bir piþirme süresiyle birlikte görüntülenir. Prosedürün geriye kalaný, normal bir fýrýn fonksiyonu ile aynýdýr. Zaman Aþýmý tekrar tekrar ayarlanabilir. 32 electrolux Isýt+Beklet Isýt+Beklet fonksiyonu, hazýrladýðýnýz yemeði piþirme veya kýzartma iþlemi sona erdikten sonra 30 dakika boyunca sýcak tutar. Bu fonksiyon, örneðin misafirleriniz geç kaldýðýnda kullanýlabilir. Isýt+Beklet için koþul: · 80°C'nin üzerinde sabit sýcaklýk olmalýdýr. Isýt+Beklet fonksiyonunun aktive edilmesi 1. "Isýt+Beklet" penceresi görünene kadar basýn. tuþuna devamlý olarak tuþu ile onaylayýn Isýt+Beklet fonksiyonu böylece aktive edilmiþ olur. 4. Fýrýn fonksiyonu tamamlanýr tamamlanmaz, sesli bir sinyal verilir ve Isýt+Beklet fonksiyonu çalýþmaya baþlar. Fýrýn fonksiyonu 80°C'de 30 dakika boyunca çalýþýr. Isýt+Beklet fonksiyonu aktif halde 30 dakika dolar dolmaz, fýrýn kendiliðinden kapanýr. Ayarlanmýþ fýrýn fonksiyonundan baðýmsýz olarak Isýt+Beklet fonksiyonu aktif halde kalýr. [. . . ] Süpürge-Ocak-Asprirator-Davlumbaz-Su ýsýtýcýlarý-Küçük ev aletleri 2 (ÝKÝ) yýldýr. Malýn bütün parçalarý dahil olmak üzere tamamý Firmamýzýn garantisi kapsamýndadýr. Malýn garanti süresi içerisinde arýzalanmasý durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malýn tamir süresi en fazla 30 iþ günüdür. [. . . ]

ACER A511 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. ACER A511 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag