Kullanım kılavuzu ACER AO521

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals ACER AO521 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu ACER AO521 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals ACER AO521 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


ACER AO521 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (663 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   ACER AO521 QUICK START GUIDE (42693 ko)
   ACER AO521 (459 ko)
   ACER AO521 QUICK START GUIDE (42693 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu ACER AO521

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] 6 Kazanç ayarõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Güç göstergesi (mavi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LPF (düük-geçi filtresi)/kesme frekans kontrolü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kazanç ayarõnõn doru yapõlmasõ . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] DKKAT: Hasarlarõ ve/veya yaralanmalarõ önlemek için alõnacak önlemler · Hoparlör kablosunu dorudan topraklamayõn ya da bir kaç tane hoparlör için negatif (­) uçlu bir kabloyu takmayõn. · Bu birim, 12 volt akülü ve negatif topraklõ araçlar içindir. Rekreasyonel amaçlõ araçlara, kamyon ve otobüslere takmadan önce, akünün voltajõnõ kontrol edin. · Arabanõn teybi motor çalõmazken ya da bota çalõõrken uzun süreli olarak açõk kaldõysa, akü bitebilir. Motor çalõmazken ya da bota çalõõrken, arabanõn teybini kapatõn. · Amplifikatörün sistem uzaktan kumanda kablosu kontak anahtarõ (12 V DC) ile güç terminaline takõlõysa, amplifikatör araba teybinin açõk olup olmadõõna balõ olmaksõzõn her zaman açõk olacaktõr. Bu yüzden motor çalõmadõõnda ya da bota çalõtõõnda akü bitebilir. · "Hoparlör kablolarõnõn takõlmasõ" bölümünde belirtilen dirençten daha düük dirence sahip bir düük ton hoparlörünü takmayõn. Takma ilemi belirtildii gibi yapõlmazsa amplifikatör zarar görebilir; içinden duman çõkabilir veya aõrõ õsõnabilir. Ayrõca, amplifikatör yüzeyi õsõnabilir ve hafif yanõklara sebep verebilir. · ki düük ton hoparlöründen herhangi birini amplifikatöre takõn; 1: 350 W veya daha yüksek nominal girii ve 4 $, direnci olan bir düük ton hoparlörü veya 2: 600 W veya daha yüksek nominal girii ve 2 $ direnci olan bir düük ton hoparlörü. UYARI Akü kablosunu terminale, terminal vidalarõnõ kullanarak salamca takmazsanõz, terminal bölgesi aõrõ õsõnabilir ve hasara ve hafif yanõklar dahil yaralanmalara sebebiyet verebilir. Hoparlör çõkõ terminallerinin takõlmasõ · Hoparlör kablosu için 10 AWG ila 16 AWG kablosu kullanõn. Hoparlör kablolarõnõn ucunu pense ya da kesici bir alet kullanarak yaklaõk 10 mm ila 12 mm kadar çõkarõn. ( Hoparlör giriini kullanarak yapõlan balantõlar Araba teybi Hoparlör çõkõõ 10 mm ila 12 mm Terminal vidalarõ Hoparlör çõkõ terminali Hoparlör kablosu RCA pim kablolu hoparlör giri kablosu Beyaz: Siyah: Sol + Sol Siyah: Sa Kõrmõzõ: Sa + 2. Hoparlör kablolarõnõ hoparlör terminallerine takõn. · Terminal vidalarõyla hoparlör kablolarõnõ salamlatõrõn. TÜRKÇE Bu birimin RCA giri jakõna takõlõr. 5 MAN-AO521-TU. fm Page 6 Tuesday, December 4, 2007 12:05 PM Aygõtõn kurulmasõ Kazanç ayarõ Bu güç amplifikatörünü kullanan araba teybinin sesi açõk olduu halde ses düzeyi çok kõsõksa, kazanç ayarõnõ saat yönünde çevirin. Araba teybinin sesi açõkken seste bozukluklar varsa, bu ayarlarõ saatin ters yönünde çevirin. · Bu amplifikatörü RCA donanõmlõ bir araba teybiyle kullanõrken (standart çõkõ düzeyi 500 mV), NORMAL konuma ayarlayõn. Maksimum çõkõ seviyesi 4 V ya da daha fazla olan RCA donanõmlõ bir Pioneer araba teybiyle kullanõrken, düzeyi araba teybinin çõkõ düzeyiyle aynõ hale getirin. 6 LPF (düük-geçi filtresi)/kesme frekans kontrolü 40 Hz ila 240 Hz aralõõndan bir kesme frekansõ seçebilirsiniz. TÜRKÇE Güç göstergesi (mavi) Aygõt açõldõõnda güç göstergesi õõõ yanar. BFC (vurgu frekansõ kontrolü) dümesi Araba teybinizle bir MW/LW yayõn dinlerken bir vurgu sesi duyarsanõz, BFC dümesini standart uçlu küçük bir tornavida kullanarak deitirin. Giri dümesi Araba teybi harici çõkõõndan ya da araba teybi hoparlör çõkõõndan giri salamak olanaklõdõr. Gücü açmadan önce giri dümesini çevirin. Güç açõkken giri dümesini çevirince hoparlörlerden gürültülü bir ses gelebilecei için, güç koruma ilevi ile açõlõr. Harici çõkõ kullanõrken dümeyi saa kaydõrõn (RCA). Balantõ talimatlarõ için, bkz: bölüm "Balantõ emasõ". Hoparlör çõkõõ kullanõrken, dümeyi sola kaydõrõn (SP). [. . . ] · En iyi montaj yeri aracõn türüne ve montaj yerine göre farklõlõklar gösterir. Amplifikatörü sert bir yere monte ederek salamlatõrõn. · Önce geçici balantõlar yaparak amplifikatörün ve sistemin doru çalõtõõndan emin olun. · Amplifikatörü monte ettikten sonra, stepne lastiin, krikonun ve aletlerin kolayca yerlerinden çõkarõlabileceklerinden emin olun. Yer paspasõ ya da asi 2, 5 mm çapõnda bir delik açõn MAN-AO521-TU. fm Page 9 Tuesday, December 4, 2007 12:05 PM Özellikler Güç kaynaõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

ACER AO521 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. ACER AO521 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag