Kullanım kılavuzu ACER ASPIRE 4336 QUICK START GUIDE

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals ACER ASPIRE 4336 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu ACER ASPIRE 4336 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals ACER ASPIRE 4336 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


ACER ASPIRE 4336 QUICK START GUIDE: Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1436 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   ACER ASPIRE 4336 QUICK START GUIDE (2098 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu ACER ASPIRE 4336QUICK START GUIDE

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Araba sürerken, telefonunuzu ve kulakl>¤>n>z> müzik veya radyo dinlemek için kullanmay>n. Bir kulakl>k kullan>lmas> baz> alanlarda tehlikeli ve yasak olabilir. Telefon aç>kken, arac>n ABS anti-kilitleme frenleri ve hava yast>klar> gibi elektronik sistemlerine müdahale edebilir. Herhangi bir sorunun ç>kmamas>n> temin etmek için: - Telefonunuzu gösterge tablosunun üzerinde veya hava yast>¤> aç>lma alan>nda aç>k b>rakmay>n. [. . . ] Foto¤raf ve/veya ses içeren bir MMS birden fazla mesaj olarak da faturaland>r>labilir. (1) fiebeke operatörünüze ba¤l> olarak. 35 36 7. 1. 6 WAP uyar>lar> 7. 4 7. 4. 1 Ayarlar Metin mesaj> · Profiller SIM kart>ndan do¤rudan eriflilebilir. · <letildi raporu, iletildi raporunun kabulünü talep etme durumu Aç>k/Kapal>. · Telefonda kullan>lan haf>za · Varsay>lan mesaj saklama yerinizi seçin: SIM veya telefon. Multimedya mesaj · Düzenleme modu, görüntü büyüklü¤ü ve imzay> ayarlay>n. · Ülke içi flebeke, Roaming ­Yurtd>fl> dolafl>m flebekesi vs. · WAP ba¤lant>n>z için uygulad>¤>n>z ayarlarla ayn> prosedürü takip edin. · Telefonda kullan>lan haf>za PUSH SI mesajlar>n> saklay>n. 7. 1. 7 Arfliv Profil ayarlar> Genel Mesajlar> saklamak için dizin. 7. 1. 8 Dosyay> boflalt Haf>za durumu Tercihli kay>t yeri Veri sil 7. 4. 2 Düzenle Gönder Eriflim 7. 3 Telesekreter Filtreler Profil düzenle Haf>za durumu 7. 4. 3 SMS CB (1) Al>fl modu Mesaj> oku Diller Kanal Ayarlar> (1) G "Gelen kutusu/Gönderilemedi /Giden kutusu /Taslaklar"'da ki tüm mesajlar>n silinmesi. 7. 1. 9 fiablonlar Önceden tan>mlanm>fl mesajlar>n bir listesi bulunmaktad>r. 8. 6. 3 Aç>l>fl/kapan>fl (1) Telefonunuzu açt>¤>n>zda gözüken animasyon veya görüntüyü kiflisellefltirebilirsiniz. KAPALI ekran>n>z> bir görüntü veya animasyon ile de kiflisellefltirebilirsiniz. 8. 6. 4 Parlakl>k tufluna basarak LCD ekranla ilgili siyahl>k seviyesini ayarlayabilirsiniz. 8. 6. 5 Yak>nlaflt>r>n (2) Rehberde ve gelen/giden ça¤r> s>ras>nda grubu, ad> veya numaray> yak>nlaflt>r>n. 8. 6. 1 Ana Ekran Telefonunuzu açt>¤>n>zda ana ekran görüntülenir. Ana ekrandan, hareket tuflu ile veya 'e basarak, ve ekranda görüntülenen simgeleri seçerek ana ifllevlere eriflebilirsiniz (1). (1) fiebeke operatörünüze ba¤l> olarak. 42 8. 7 Saat Tarih ve saat ayarlar>n>z> yapman>z> sa¤lar, 12/24 saat format ayar> da buna dahildir. Ayr>ca yaz saati uygulamas>n> da ayarlayabilirsiniz. 8. 9. 3 Diller (1) Mesajlar için ekran dili ( tuflunu kullanarak seçin). "Otomatik" opsiyonu dili kendi ülkesinin flebekesine göre seçer (varsa). 8. 9. 4 Sözlük Tahmini girifl sisteminin önerdiklerine ek olarak kendi kelimelerinizi ekleyebilece¤iniz bir sözlü¤ünüz bulunmaktad>r. Sözlü¤ünüze baflvurdu¤unuzda, "Seçenekler" ifllev tuflunu kullanarak kelime ekleyebilir, de¤ifltirebilir ve silebilirsiniz. 8. 9. 5 Yaz> modu (2) Lütfen sayfa 59'teki "Latin girifl moduna" bak>n. [. . . ] Sat>c>, kusurlu oldu¤u belirlenen ekipman>n tamam>n> veya bir k>sm>n> (telefon veya aksesuar) onarma ve de¤ifltirme seçeneklerinden hangisi uygunsa ona karar verecektir. Bu garanti parça ve iflçilik maliyetlerini içermekte ancak di¤er maliyetleri içermemektedir. Onar>m veya de¤ifltirme, denk ifllevi gören yenilenmifl parçalarla da yap>labilir. <flbu garanti alt>ndaki servis ifllemi, özellikle ürünlerin onar>m>, de¤ifltirilmesi veya modifiye edilmesi, aksine bir kanuni hüküm olmad>¤> sürece, B<R (1) ayl>k garanti hakk> verecektir (1). [. . . ]

ACER ASPIRE 4336 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. ACER ASPIRE 4336 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag