Kullanım kılavuzu ACER ASPIRE 5349

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals ACER ASPIRE 5349 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu ACER ASPIRE 5349 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals ACER ASPIRE 5349 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


ACER ASPIRE 5349 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1294 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   ACER ASPIRE 5349 QUICK START GUIDE (1034 ko)
   ACER ASPIRE 5349 (1842 ko)
   ACER ASPIRE 5349 QUICK START GUIDE (838 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu ACER ASPIRE 5349

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Ýlk kullanýmdan itibaren en iyi sonuçlarý garanti etmek için basit talimatlarý okumanýzý ve bunlara uymanýzý rica ederiz. Sadece kullaným deðil ayný zamanda bakým ve güvenliðiniz açýsýndan önemli bilgiler içermektedir. Ürünlerimiz nakliye sýrasýnda uygun koruyucu ambalajlara gereksinim duymaktadýr. Ancak mümkün olan en az oranlarda ambalaj malzemesi kullanmakla kalmýyoruz, kullanýlan ambalajýn tümünü geri kazanýlabilir malzemelerden üretiyoruz. [. . . ] Mutfakta, iyi bir havalandýrma saðlanmalýdýr: Tüm doðal havalandýrma kanallarýný açýk tutunuz veya mekanik bir havalandýrma cihazý kurunuz (Havalandýrma faný). Çalýþmanýz uzun süredir devam ediyorsa, ekstra havalandýrmaya ihtiyacýnýz olabilir - ya bir pencere açýnýz (yoðun hava akýmý yapmamasýna dikkat ediniz) ya da eðer varsa, havalandýrma cihazýný açýnýz. 6 Turuncu renkli bir alev normaldir ve yalnizca çevrede toz olduunda, sivilarin dökülmesi halinde v. s. ortaya çikar. Önerilen kap çaplarý (cm) Modele göre: BRÜLÖR Üçlü alevli brülör Çift alev: Yardýmcý brülör: Elektrikli Plakalar: YUVALARIN MÝNÝMUM ÇAPLARI 22 cm 22 cm 12 cm 14 cm 26 cm 14 cm 18 cm YUVALARIN MAKSÝMUM ÇAPLARI Ek Izgaralar: Þek. 2 Modeline göre, piþirme plakanýzla beraber, 26 cm. 'den geniþ çaptaki kaplar için üç alevli brülörde kullanýlmasý zorunlu olan bir ek ýzgara gelmektedir. Saç ýzgara, toprak güveç ve her türden konkav kaplar için bu parça kullanýlmalýdýr (Çin Wok tavasý, vb) Þekil 2. Eðer cihazla beraber gelmemiþse, kodu 363300 olan bu ek ýzgarayý markanýn teknik servisinde bulabilirsiniz. Kahve cezvesi için ocak desteði: Modeline göre, ocaðýnýz, özellikle çapý 10 cm'den küçük kaplar ile birlikte yardýmcý brülörler üzerinde kullanýlan ilave ocak desteklerine sahiptir (kod no: 184200). Üretici bu plaka desteklerinin kullanýlmadýðý veya yanlýþ kullanýldýðý durumlarda hiç bir sorumluluk kabul etmemektedir. 7 Piþirme Gereksinimleri: Çok yüksek Üçlü alevli br ülör Hýzlý brulör Bu öneriler size fikir vermek içindir: Yüksek Orta Düþük Kaynatma, ýzgara, kýzartma, etli ve Asya yemekleri (kýzartma kabý). Fileto, biftek, omlet, kýzartmalar, taze sebze, kuru bakliyatlar, hamur iþleri. Yeniden ýsýtma ve yemekleri sýcak tutma: Piþirilmiþ veya önceden piþirilmiþ yemekler. Buharda piþirme: Balýk ve sebzeler. Yeniden ýsýtma ve yemekleri sýcak tutma tencere yemekleri ve güveçte piþen yemeklerin lezzetini korur. Eritme: Çözdürme ve Tereyaðý, yavaþ piþirme: Sebze, meyve ve çikolata, jöle. 6 1 6 Bu plakalar, piþirdiðiniz yiyeceðe uygun olan ýsýyý seçmenizi saðlayan bir enerji kontrol regülatörü tarafýndan kumanda edilmektedir. Kaplarla piþirme yapýlabildiði gibi ocaðýnýz þiþler ile piþirmeye de uygundur. Ek ýzgarayý üç alevli brülör ile kullanýnýz. 12 Çelik kullaným kurallarý: Temizlik ve Koruma Piþirme plakasýnda, ýzgaralarda, brülörlerde ne de elektrikli plakalarda yapýþan yemek artýklarýný temizlemek için aþýndýrýcý malzemeler, kesici aletler, bulaþýk telleri, býçaklar, vb. Eðer piþirme plakanýzda cam bir panel varsa, metal ile birleþtiði yeri temizlemek için býçak veya benzeri þeyler kullanmayýnýz. Piþirme plakasýnda buharlý temizleme makinelerini kullanmayýnýz, ocaðýnýza zarar verebilirsiniz. Ocaðýn üzerinde asitli sývýlar (limon suyu, sirke, vb. . ) býrakmayýnýz. Elektrikli plakanýn yüzeyini tuz ile temas ettirmekten kaçýnýnýz. HAYIR Cihaz soðuduðunda, bir sünger, su ve sabun ile temizleyiniz. Sonradan çýkarmasý daha zor olabilecek sývýlarý dökülür dökülmez siliniz. Brülörleri ve tencere desteðini temiz tutmak için, sabunlu suya koyarak ve fýrçalayarak ya da deliklerin ve kanallarýn tamamen temiz ve mükemmel alev saðlayacaðýndan emin olmak için metal olmayan bir fýrça ile düzenli olarak temizleyiniz. Brülör kapaklarýný ve tencere desteklerini ýslandýklarý zaman mutlaka kurulayýnýz. Brülörleri temizledikten ve kuruladýktan sonra, brülörler kapaklarýnýn brülörüm alev daðýtýcýlarýnýn üzerine doðru bir þekilde yerleþtirildiðinden emin olunuz. EVET Uzun süreli kullaným sonucu elektrikli ocaðýn yüzeyi eskidiyse, bir kaç damla yað veya piyasada bulunan diðer bakým ürünleri ile temizleyiniz. [. . . ] Bu iþleme özel önem vermenizi tavsiye ederiz. HAYIR Camýn korunmasý için, sadece cihaz soðukken, sabunlu bir sünger ile temizleyiniz. Isýtma elemanýnýn seramik yüzeyini soðuduktan sonra bir kere ve her kullandýðýnýzda temizleyiniz. Küçük bir parça yemek artýðý ve kir bile siz plakayý yeniden açtýðýnýzda yanacaktýr. EVET Üçlü alev brülörünüzün halka kapaðý ile ocak halkalarý, çevresi ve brülörler, vb. . . paslanmaz çelikten oluþan diðer parçalarda yüksek sýcaklýktan dolayý zamanla rengin bozulmasý normaldir, her kullanýmdan sonra paslanmaz çelik için uygun bir ürün ile temizleyiniz. [. . . ]

ACER ASPIRE 5349 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. ACER ASPIRE 5349 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag