Kullanım kılavuzu ACER ASPIRE 5534

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals ACER ASPIRE 5534 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu ACER ASPIRE 5534 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals ACER ASPIRE 5534 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


ACER ASPIRE 5534 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (938 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   ACER ASPIRE 5534 QUICK START GUIDE (1296 ko)
   ACER ASPIRE 5534 (1096 ko)
   ACER ASPIRE 5534 QUICK START GUIDE (1418 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu ACER ASPIRE 5534

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Satcnz veya bal bulunduunuz belediye üzerinden aktüel eski cihaz giderme yöntemleri ve çöpleri yeniden deerlendirme merkezleri hakknda bilgi alnz. ! Uyar Eskimiå ve artk kullanlmayacak cihazlarda 1. Soutma cihazlarnn içinde soutucu maddeler vardr, yaltm tertibatlarnda ise izolasyon gazlar vardr. Eski cihaz uzmanca ve çevreye zarar vermeyecek åekilde giderilinceye kadar, soutucu madde sirkülasyon borularnn zarar görmemesine dikkat ediniz. x Eski cihazn giderilmesi Eski cihazlar hiç deeri olmayan çöp deildir!Çevreci bir giderme iåleminden geçirilerek, çok deerli ham maddeler yeniden kullanlmak üzere geri kazanlabilir. [. . . ] Cihazn nakli esnasnda, kompresör içindeki yan soutma sistemine dalmas mümkündür. Cihaz ilk kez çalåtrmadan önce, cihazn iç ksm temizlenmelidir (bkz. Cihaz sadece yönetmeliklere uygun bir åekilde taklmå olan ve 220-240 V/50 Hz alternatif akma sahip bir prize balaynz. Avrupa dånda kalan ülkelerde kullanlacak olan cihazlarda, tip levhasna bakp, cihazn balama geriliminin ve akm türünün sizin elektrik åebekenizin deerlerine uyup uymadn kontrol ediniz. Eer elektrik kablosunun deiåtirilmesi gerekirse, bu sadece uzman bir elektrikçi veya yetkili servisimizce yaplmaldr. Soutma kapasitesi Soutma bölmesinin scakl, çok miktarda taze besin yerleåtirildiinde geçici olarak yükselebilir. 7 saat kadar bir süre daha yüksek bir sayya (daha souk) ayarlanmaldr. 7 tr Kullanm ile ilgili bilgiler Åu durumda, soutucu bölmesi geçici olarak daha souk olur: S Dondurucu bölmesinde çok miktarda taze besin dondurulmas halinde. Åu durumda, soutucu bölmesi geçici olarak daha scak olur: S cihazn kaps sk sk açld zaman, S cihaza çok miktarda besin yerleåtirildii zaman, S Yüksek çevre scaklndan dolay. Besinler yerleåtirilirken dikkat edilecek noktalar Besinler ambalajl veya iyice kapatlmå olarak cihaza yerleåtirilmelidir. Böylelikle besinlerin tad, rengi ve tazelii muhafaza edilmiå olur. Ayrca besinler arasnda birbirlerine tad ve koku verme olay ve plastik parçalarn renginin deiåmesi de önlenmiå olur. Bilgi: ç bölümdeki raflarn yerlerini istediiniz åekilde deiåtirebilirsiniz: raf öne doru çekiniz, ön ksmn aåaya doru indiriniz ve yana doru çevirip çkardnz. Resim 4 Gda maddelerini cihaza åöyle yerleåtirmenizi öneririz: S Dondurucu bölmesinde: Dondurulmuå besinler, küp buz, dondurma. Cihaz kapanr ve iç aydnlatma å söner. Cihazn Tamamen Kapatlmas Eer cihaz uzun bir süre kullanlmayacaksa: 1. Koku oluåmasn önlemek için, cihazn kapsn açk braknz. Åu iålemleri srasyla yapnz: 1. Donmuå besinleri cihazdan çkarp, geçici olarak serin bir yere koyunuz. Elektrik fiåini çekip çkarnz veya sigortay attrnz, yani kapatnz. Donmuå besinleri tekrar cihaza yerleåtiriniz. 12 tr Buz çözmede yardmc durumlar Buz çözme veya eritme iålemini hzlandrmak için, scak su dolu bir tencereyi dondurucu bölmesinin içine koymak gerekir. Dikkat: Scak tencereyi, sya dayankl (s izole edebilen) bir altln üzerine koyunuz!Uyar: Buz çözmek için katiyen elektrikli stc, buharl temizleme cihaz, mum veya gaz lambas vb. Eritme spreyleri kullanrken dikkat edilecek noktalar: S Eritme spreyleri patlayc gaz oluåmasna sebebiyet verebilir. S Eritme spreyleri plastie zarar veren solventler (eriyikler) veya kabartma / tahrik maddeleri ihtiva edebilir. Üreticilerin bilgi ve talimatlarna dikkat ediniz. Cihazn temizlenmesi 1. Dikkat: Cereyan fiåini åebeke prizinden çkarnz veya cihazn bal olduu sigorta üzerinden gerilimi kesiniz! [. . . ] Cihazn içinde karlanma veya kra oluåmas halinde, buz çözme iålemi yaplmaldr!S Dondurucu bölmesinin kapsnn doru kapatlmå olmasna dikkat ediniz. S Cihazn içinde karlanma veya kra oluåmas halinde, buz çözme iålemi yaplmaldr! Kolay giderilebilecek sesler Cihaz düzgün durmuyor Lütfen cihaz bir su terazisi kullanarak düzgün ayarlaynz. Bu iålemde vida diåli ayaklar kullannz veya ayaklarn altna uygun altlklar koyunuz. [. . . ]

ACER ASPIRE 5534 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. ACER ASPIRE 5534 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag