Kullanım kılavuzu ACER ASPIRE 5536

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals ACER ASPIRE 5536 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu ACER ASPIRE 5536 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals ACER ASPIRE 5536 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


ACER ASPIRE 5536 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (938 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   ACER ASPIRE 5536 QUICK START GUIDE (1100 ko)
   ACER ASPIRE 5536 (850 ko)
   ACER ASPIRE 5536 SERVICE GUIDE (19574 ko)
   ACER ASPIRE 5536 QUICK START GUIDE (975 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu ACER ASPIRE 5536

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Bunun için "SIZDIRMAZLIK KONTROLÜ" bölümüne baklmaldr. zin verilen balantlar Bu talimatlar sadece cihazn tantm plakas üzerinde belirtilmiå ülkelerde kurulmas halinde geçerlidir. Eer cihaz tip levhas üzerinde bildirilmeyen bir ülkede kurulur ve balants yaplarak kullanlrsa, cihazn ilgili ülkedeki balant koåullarnn salanabilmesi için gerekli bilgileri içeren bir kurma ve montaj talimatna baklmaldr. 5 Balant tipleri Ülke AT BE CH DE ES FR GR IT NL PT HR SL YU TR PL RO AE ZA HU Avusturya Belçika sviçre Almanya spanya Fransa Yunanistan talya Hollanda Portekiz Hrvatistan Slovenya Srbistan Türkiye Polonya Romanya Birleåik Arap Emirlikleri Güney Afrika Macaristan X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 6 Gaz Dönüåüm Parçalar Bu klavuzda anlatlan gaz dönüåümünü yaparken, kullanlmas gerekebilecek parçalarn resimleri aåada verilmiåtir. Doru enjektör çaplarn belirlemek için "Teknik özellikler-Gaz" tablosuna baknz. Kullanlacak gaz balant parças gaz türüne ve ülke yönetmeliklerine göre deiåebilir. (*) Bu parçalar kullanlmadan kesinlikle gaz balants yaplmamaldr. By-pass Enjektörü Brülör Enjektörü (*) Conta (*) Doal Gaz ISO 7-1 için (NG:G20, G25) Balant Parças (*) Doal Gaz ISO 228-1 için (NG:G20, G25) Balant Parças 7 (*) Likit Gaz (LPG:G30, G31) Balant Parças * Balant rakoru Kör tapa (Kapatma ucu) 8 Gaz türünün deiåtirilmesi Gaz türünü deiåtirimek için Gaz balant parças deiåtirilmelidir. [. . . ] Szdrmazlk kontrolünü yapmak için "Szdrmazlk kontrolü" bölümüne baknz. Gaz balantsnn kapatma tertibatn açnz. 10 Likit gaz (LPG) balants Likit gaz (LPG) kullanlmas halinde, gaz balants bir gaz hortumu veya sabit bir balant üzerinden yaplr. d Ülkeye özgü yönetmeliklere dikkat ediniz! 1. Yeni contay balant parçasnn içine yerleåtiriniz. Contann yerine doru oturmasna dikkat ediniz. 2. Balant parçasn (24'lük anahtar ile) cihaz gaz balant ucuna (22'lik anahtar ile) taknz. 3. Emniyetli gaz hortumunu taknz ve vidal balant ya da skåtrma kelepçesi ile iyice sknz. Bir gaz hortumu kullanlacaksa, emniyetli bir gaz hortumu veya kullanlmasna izin verilmiå bir balant donanm (örn. kelepçe) ile gaz balantsna sabitlenen, 8 mm ya da 10 mm çapnda bir plastik hortum kullanlmaldr. Cihaz mümkün olduu kadar ksa ve tamamen szdrmaz bir hortum ile gaz beslemesine balanmaldr. Hortumun uzunluu, izin verilen azami uzunluk olan 1, 5 m'yi aåmamaldr. Szdrmazlk kontrolünü yapmak için "Szdrmazlk kontrolü" bölümüne baknz. Gaz balantsnn kapatma tertibatn açnz. 11 Bek enjektörlerinin deiåtirilmesi 1. By-pass enjektörlerini çekip dåar çkarnz. 13. Dönüåtüreceiniz gaz tipine göre kullanacanz yeni by-pass enjektörlerini tablodan belirleyiniz. "Teknik özellikler-Gaz" bölümüne baknz. 14. By-pass enjektörlerinin contalarnn yerine doru oturmuå olmasn ve fonksiyonunu kontrol ediniz. Sadece contasnda hiç bir hasar olmayan by-pass enjektörleri taklmaldr. 15. Yeni by-pass enjektörlerini taknz ve iyice sknz. Tüm by-pass enjektörlerinin doru musluklara takldndan emin olunuz. 16. Bu aåamada mutlaka szdrmazlk kontrolü yapnz. "Szdrmazlk kontrolü" bölümüne baknz. 17. Kablolarn zarar görmemesine ve balantlarnn çözülmemesine dikkat ederek, ön panoyu iki elinizle tutup yavaåça yerine yerleåtiriniz. Aåaya doru hafifçe hareket ettirip trnaklarna oturtunuz. 18. Ön pano üzerinden çkardnz iki civatay (T15) (M4) yerlerine taknz. 19. Sa ve sol taraftaki ön profiller üzerinden çkarlan vidalar (T20) yerlerine taknz. Vida altlarnda kalacak olan plastik parçalarn, yerlerinden düåmemesine dikkat ediniz. Ocak tablasnn ön sa ve sol yannda bulunan iki adet (T20) viday yerlerine taknz. 21. Wok beki olan modeller için (opsiyon): Wok bek üzerinden çkardnz 4 adet torx baål (M4) civatay yerlerine taknz. 22. Cihazn üst kapa varsa, yerine takmak için iki elinizle yanlarndan tutup dik olarak aåaya doru hareket ettirip çkardnz kanallarna oturtunuz. 23. Bek gövdesi kenarndaki kanala bujinin girmesine dikkat ederek, bek gövdelerini boyutlarna göre yerlerine yerleåtiriniz. Emaye bek kafalarn, (boyutlarna dikkat ederek) bek gövdelerinin üzerine ortalayarak taknz. 24. Tencere zgaralarn aldnz yerlere taknz. Yardmc bek üzerine 80 mm kanat açkl olan zgarann gelmesine dikkat ediniz. 25. Dümeleri dikkatlice yerlerine taknz. "Güvenli yanma durumu" bölümüne baknz. 27. Cihazn fonksiyonlarnn çalåp çalåmadn kontrol ediniz. 17 Gazl frn enjektörünün deiåtirilmesi (opsiyonel) Frn alt gaz brülöründeki brülör enjektörünün deiåimi Kumanda panelindeki tüm dümeleri kapatnz. Frn gövde taban sacnn öndeki vidasn sökünüz. 3. Brülörün vidasn çkarnz ve brülörü dikkatlice öne doru çekiniz. Bu sayede brülör enjektörüne ulaålabilmektedir. [. . . ] Köpüklü yüzeyde gaz szntsn gösteren dalma ve baloncuklar gözlenirse yukarda yazl "Gaz sznts durumunda" bölümünde yazlanlar uygulaynz. Grill brülörünün enjektörü için kontrol (opsiyonel) 22 Düzgün yanma durumu Bekler Yanma durumu ve is oluåmas, gaz türünün deiåtirilmesinden sonra her bek için kontrol edilmelidir. Herhangi bir problem söz konusu olursa, enjektör deerleri, tablo deerleri ile karålaåtrlmaldr. Sadece alev emniyet sistemi olmayan modeller için 1. Düzgün yanma durumunu büyük ve küçük alevde kontrol ediniz. Bek dümesini büyük ve küçük alev arasnda hzl bir åekilde deiåtiriniz. [. . . ]

ACER ASPIRE 5536 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. ACER ASPIRE 5536 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag