Kullanım kılavuzu ACER ASPIRE 5560

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals ACER ASPIRE 5560 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu ACER ASPIRE 5560 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals ACER ASPIRE 5560 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


ACER ASPIRE 5560 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (938 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   ACER ASPIRE 5560 QUICK START GUIDE (1150 ko)
   ACER ASPIRE 5560 (3168 ko)
   ACER ASPIRE 5560 (850 ko)
   ACER ASPIRE 5560 (4059 ko)
   ACER ASPIRE 5560 annexe 1 (2282 ko)
   ACER ASPIRE 5560 annexe 2 (3168 ko)
   ACER ASPIRE 5560 QUICK START GUIDE (1048 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu ACER ASPIRE 5560

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Ambalaj malzemelerini kurallara uygun åekilde gideriniz: D Ambalaj kartonlar genelde kullanlmå kattan yaplmåtr. D Stropor ve form parçalarnn tamam FCK dan artlmå olarak üretilmiåtir. D Polietilen folyeler (PE) hammaddelerin yan ürünlerinden yaplmåtr. D Ahåap elemanlar/parçalar, (eer mevcutsa) artk ahåaptan üretilmiå olup herhangi bir kimyasal iåleme tabii tutulmamåtr. [. . . ] deeri Ayar deiåtirmek için: Program tuåuna B basnz. Tuåa her bastnzda, ayar deeri bir olduu kademe yükselir; deer deerine zaman, gösterge tekrar geçer. (Tuz ilave etme göstergesinin / Su sertliini giderme sistemini sesi kapatlmåtr) Ana åalteri 1 kapatnz. Su sertliini giderme sisteminin rejenerasyonu için yaklaåk 4 litre suya ihtiyaç vardr. Bu nedenle, her bulaåk ykanmasnda, su tüketimi su sertlik derecesine bal olarak 0 ile azami 4 litre arasnda artar. Bilgi Eer temizleme maddesini ve parlatcy ayr ayr kullanyorsanz ya da kombine edilmiå temizlik maddelerinden, bulaåk makinelerinde kullanlan geleneksel temizlik ürünlerine geçmek istiyorsanz, parlatc ilave etme göstergesinin açk olmasna ve su sertliini giderme sisteminin doru su sertlik derecesine ayarlanmå olmasna dikkat ediniz. 18 tr Program Listesi Bu genel bakå bölümünde, mümkün olan azami program adedi gösterilmiåtir. Sizin cihaznzda mevcut olan programlar için, cihaznzn kumanda panosuna baknz. Bulaåk cinsi örnein Salam, pek porselen, hassas deil tencere, kaåk, çatal, bçak, bardak, v. s. Yemek Çorba, sufle, sos, artklarnn patates, hamur cinsi, örnein iåleri, pirinç, yumurta, kzartma Yemek artklarnn miktar Yemek artklarnn durumu Program tanm Çok Çok yapåank orta Karåk Hassas Karåk Çorba, patates, hamur iåleri, pirinç, yumurta, kzartma Az Kahve, pasta, süt, sucuk, salam, souk içecek, salata Çok az Az yapåan Eer bulaåklar ykanmadan önce birkaç gün bulaåk makinesinin içinde kalacaksa, slandrlmal ar gerekir. Youn 70° Auto 55_ / 65_ Eko 50° Hassas 40° Hzl 45° Ön ykama Program çeåidi ykanacak olan çatal, bçak ve kaplarn miktarna ve kirlilik derecesine en uygun åekilde ayarlanarak belirlenir Programn akå Ön ykama 50° Temizleme 70° Ara ykama Ara ykama Ara ykama Durulama 70° Kurutma Ön ykama Temizleme 50° Ara ykama Durulama 65° Kurutma Ön ykama Temizleme 40° Ara ykama Durulama 55° Kurutma Temizleme 45° Ara ykama Durulama 55° Ön ykama Kurutma Program Seçimi Ykanacak olan bulaåklarn türüne ve miktarna veya kirlilik derecesine (yemek artklarnn özelliklerine) göre, program listesinden uygun bir program seçebilirsiniz. 19 tr Bulaåklarn Ykanmas Tasarruf Bilgileri Makine tamamen dolu deilse, daha küçük bir ykama program da yeterli olabilir. Aquasensör * * baz modellerde Aquasensör bir optik tespit birimi olup, ykama suyunun bulanklk derecesini belirler. Yemek artklar örn. , yumurta ya ve ekmek krntlar ile suda oluåan kirlenme miktar åkl bir sensör aracl ile tespit edilir. Aquasensörün aktiv olmas halinde "Temiz" ykama suyu bir sonraki ykama iåleminde kullanlabilir ve/veya suyun scakl uygun olarak ayarlanabilir. Ekranda ayarlamak istediiniz süre görünene kadar zaman ayar tuåuna basnz. Ayarlanmå olan çalåtrma saatini silmek için ilgili dümeye ekrandaki deer olana kadar basnz Program çalåtrana kadar yapmå olduunuz program åeçimini deiåtirmeniz mümkündür. Yaplmå olan ayarlar deiåtirmek için program tuåu A a basnz. Ana åalteri kapal 1 konumuna getiriniz; yaplmå olan ayarlar deiåmeden hafzada kalr. Programn iptal edilmesi (reset) Sadece Açma / Kapatma dümesi açk olduu zaman: A ve C program dümelerine ayn anda yaklaåk 3 saniye basnz. Bu iålemden sonra Açma / Kapatma dümesine 1 basp, cihaz kapatnz. Yeniden baålatmak için ana åalteri 1 tekrar açnz ve istediiniz program ayarlaynz. Geri saym göstergesi Cihaz çalåtrdktan sonra ekranda ayarlanan programn çalåma süresi görüntülenir. Programn çalåma süresi su scaklna, ykanacak eåyalarn miktarna ve kirlilik derecesine göre deiåir. Yukarda belirtilmiå olanlarn deiåmesi (azalmas yada artmas) halinde programn çalåma süresinin (seçilen programa bagl olarak) deiåtirilmesi mümkündür. Programn çalåma süresinde yaplacak olan deiåiklik cihaz çalåtktan sonra tespit edileceinden büyük zaman deiåiklikleri söz konusu olabilir. Programn Deiåtirilmesi Cihaz açtktan sonra, 2 dakika içerisinde bir program deiåtirme iålemi mümkündür. Eer bu süre geçtikten sonra program deiåtirmek gerekirse, baålamå olan program bölümleri (örnein ykama iålemi) sonuna kadar devam eder. åimdi gösterilen geri kalan iålem süresi, bir önceki program bölümünün geri kalan süresinin ve yeni seçilen programn geri kalan süresinin toplamna eåittir. Youn kurutma "Youn kurutma" fonksiyonunun devreye sokulmas ile parlatma iålemi yüksek scaklkta yaplr ve bu åekilde kurutmadan çok daha iyi sonuç alnr (scakln yüksek olmas nedeni ile ykanan hassas eåyalara dikkat edilmesi gerekir). [. . . ] Say göstergesinde seçilen programn süresi dakika olarak gösterilir. Su musluunu kapatnz. Donmaya Karå Önlemler Eer cihaz donma ihtimali olan bir yerde (örnein yazlk evinizde) duruyorsa, içinde kalan suyun tamamen boåaltlmas gerekir (bak. Su musluunu kapatnz, su giriå hortumunu musluktan çkarnz ve içindeki suyun boåalmasn salaynz. 31 tr Giderme Eski cihazlarn atlmas Eski cihazlarnz hiç bir deeri olmayan çöp deildir!Çevreci bir åekilde giderilirse deerli bir hammadde olarak tekrar kullanlabilir. [. . . ]

ACER ASPIRE 5560 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. ACER ASPIRE 5560 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag