Kullanım kılavuzu ACER ASPIRE 5730ZG

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals ACER ASPIRE 5730ZG kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu ACER ASPIRE 5730ZG kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals ACER ASPIRE 5730ZG kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


ACER ASPIRE 5730ZG : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (938 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   ACER ASPIRE 5730ZG QUICK START GUIDE (1053 ko)
   ACER ASPIRE 5730ZG (1547 ko)
   ACER ASPIRE 5730ZG QUICK START GUIDE (1073 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu ACER ASPIRE 5730ZG

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Makineyi çalåtrmadan önce bu direktifleri dikkatlice okuyunuz. Direktifler, makinenin kurulmas, kullanm ve güvenliine iliåkin önemli bilgiler ve tavsiyeler içermektedir. Kullanm klavuzunu, ileride referans almak ve / veya makinenin el deiåtirmesi durumunda makinenin yeni sahibinin okuyabilmesine olanak tanmak üzere saklaynz. Makinede görünür hasar olmas ya da åebeke sorunlar tespit edilmesi durumunda makinenin balantlarn yapmaynz. [. . . ] Beyazlar ve renkliler, dayankl tekstiller ve renkliler, 60 °C, Ön ykamal P: çok kirli kumaålar. ekspres 30 °C: az kirli çamaårlar için hzl program. Renkliler, 30, 40, 60 °C: dayankl tekstiller. "Yünlüler" Yünlüler, souk, 30 °C: Yünlüler ya da yün karåml makinede ykanabilen tekstiller. lave programlar durulama K: düåük enerji sarfiyatl skma iålemi ile gerçekleåtirilen durulama çevrimi. skma: ilave skma iålemi; deterjanl su ya da durulama suyu, skma iålemine baålan- madan önce boåaltlr. su boåaltma b: "Suda bekletme L" fonksiyonuna sahip bir ykama program seçildikten sonra durulama suyunu dåarya boåaltr. Maksimum skma devri, åu programlarda elektronik olarak snrlanmåtr: "Sentetikler", "Hassas çamaårlar" ve "Yünlüler". "Sentetikler" Hassas çamaårlar, 30, 40, 60 °C (sentetik): pamuklu, sentetik ya da karåk dokudan yaplmå tekstiller. Fonksiyon seçimi ve çalåtrma tuålar Suda bekletme L: çamaårlar, son durulama suyunda bekletilir. Azaltlmå skma devir says 8, 0, çamaårlar, düåük bir skma devrinde sklr (skma devri, modele göre farkllk gösterir). Ön ykama uygulanr. 4: bir ön ykama iålemi Duraklatma d: programa ara verilir. "Çalåtrma M": seçilen program devreye sokulur. Güvenlik açsndan kapak tam olarak kapanncaya dek makine çalåmaz. Extra su 6: ilave bir durulama iålemi yaplr. Hzl ykama I: ykama iålemi daha ksa sürer. Kråk azaltma e: buruåmalarn önlemek üzere çamaårlarn tambur içerisinde daha gevåek bir durumda tutulmas salanr. Deterjanlar ve katk maddeleri Otomatik çamaår makinelerine uygun standart (matik) tipteki bütün deterjanlar kullanlabilir. Çamaår makinesinde eritici ihtiva eden deterjanlar kullanmaynz!Makinenin zarar görmesi söz konusu olabileceinden dolay makinenin civa- ! tr 9 rnda katk maddeleri, temizleme spreyleri ya da leke çözücüler kullanmaynz. Tamburun içerisinde ve lastik contann üzerinde yabanc cisimler ve metal nesneler (örnein, bozuk para, ataç. . . ) varsa bunlar alnz. Paslanma tehlikesi! "Suda bekletme L" program seçilmiå ise: m Makinedeki suyu boåaltmak üzere ilave bir program seçiniz ("su boåaltma" ya da "Skma" programlar). m Seçmiå olduunuz ilave program sona erdikten sonra program seçme dümesini stop konumuna getiriniz. m Çamaårlar makineden çkarnz. ! Çamaår makinesinin iç ksmnda hava dolaåmnn salanabilmesi ve makinenin kuruyabilmesi için çamaår doldurma kapan açk konumda braknz. 12 tr Temizleme / Bakm / Donmaya karå koruma (åekil 6, 7, 8, 9, 10) !Çamaår makinesinde herhangi bir bakm iålemi yaplmadan önce makinenin elektrik fiåi prizden çekilmeli ve su musluu kapatlmaldr. Pis su pompasnn (cm0600ktr hariç) temizlenmesi pompann Aåada belirtilen durumlarda temizlenmesi gerekir: Makinenin då gövdesinin temizlenmesi !Bu ürünler, çamaår makinesi parçalarnn hasar görmesine, zehirli buharlarn oluåmasna neden olabilir ve salnz açsndan sakncal sonuçlar dourabilir. Çamaår makinesini kesinlikle üzerine basnçl su püskürterek temizlemeyiniz. m Pompa, yabanc cisimler (dümeler, tespit parçalar, ataçlar. . . ) nedeniyle tkanrsa ya da kirli su tahliye edilemiyorsa. Pompa temizlenmeden önce makinede bulunan suyun tamam boåaltlmaldr. Pompann ksmen tkal olmas durumunda makinenin içerisinde yaklaåk 20 litre su kalabilir. Temizleme yöntemi m Program seçme dümesini stop konumuna getiriniz. m Üst taraftaki yuvaya bir tornavida sokmak suretiyle filtre kapan, çamaår makinesinin ön ksmndan ayrnz. [. . . ] Çamaår doldurma kapa tam olarak kapatlmamåtr ("Hazr M - Ykama Q" ve "Durulama K" gösterge lambalar yanp söner). Bu bir arza deildir. Su, makinenin alt bölümünde, görünmeyen ksmndadr. Elektronik kumanda donanm, bütün fonksiyonlar uygulamakla birlikte tüketim seviyesini en alt düzeyde tutar. Üretici firma tarafndan öngörülen miktarda deterjan koyunuz. [. . . ]

ACER ASPIRE 5730ZG KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. ACER ASPIRE 5730ZG kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag