Kullanım kılavuzu ACER ASPIRE E1-571 QUICK START GUIDE

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals ACER ASPIRE E1-571 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu ACER ASPIRE E1-571 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals ACER ASPIRE E1-571 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


ACER ASPIRE E1-571 QUICK START GUIDE: Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1854 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   ACER ASPIRE E1-571 (24485 ko)
   ACER ASPIRE E1-571 (24485 ko)
   ACER ASPIRE E1-571 QUICK START GUIDE (764 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu ACER ASPIRE E1-571QUICK START GUIDE

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Kliman>n montaj> için montaj teknisyenini ça¤>r>n. Klima, denetiminiz olmadan küçük çocuklar veya sakatlar taraf>ndan kullan>lacak flekilde tasarlanmam>flt>r. Küçük çocuklar>n klimayla oynamalar>na izin verilmemelidir. Elektrik kablosu sadece yetkili bir kifli taraf>ndan de¤ifltirilmelidir. [. . . ] Uzaktan kumanday> kullanarak dikey hava üfleme kanad>n> ayarlay>n. Yatay hava üfleme >zgaralar>n> manuel olarak ayarlay>n. Dikey Hava Üfleme Yönünün Ayarlanmas> Klima, çal>flma koflullar>na göre dikey hava üfleme yönünü otomatik olarak ayarlar. So¤utma ve nem alma ifllemi seçildi¤inde, kanad> mavi bölge içinde ayarlay>n. Hava üfleme yönünü istedi¤iniz gibi ayarlamak için Klima çal>fl>rken bu ifllemi gerçeklefltirin. Kanad> istedi¤iniz yöne hareket ettirmek için, uzaktan kumandadaki AIR DIRECTION tuflunu bas>l> tutun. Dikey hava üfleme kanad> yönünü belirtilen kapsam içinde de¤ifltirin. Sonraki ifllemler s>ras>nda, dikey hava üfleme yönü otomatik olarak, AIR DIRECTION tufluna basarak kanad> ayarlam>fl oldu¤unuz yöne ayarlanacakt>r. 29 electrolux uzaktan kumanda Hava üfleme yönünün ayarlanmas> Otomatik sal>n>m ifllemi için Klima çal>fl>rken bu ifllemi gerçeklefltirin. Sal>n>m yönünü de¤ifltirmek için, AIR DIRECTION tufluna bas>n. UYARILAR Klima çal>flmad>¤>nda AIR DIRECTION ve SWING tufllar> iptal olacakt>r (AÇMA ZAMANLAYICISI ayarland>¤> zaman dahil). So¤utma veya nem alma ifllemi s>ras>nda, hava üfleme yönü afla¤> do¤ru ayarlanm>fl olarak klimay> uzun süre çal>flt>rmay>n. Aksi takdirde, dikey hava üfleme kanad> üzerinde bu¤ulanma meydana gelerek damlamalara neden olabilir. Kanad> elle hareket ettirirseniz, çal>flma s>ras>nda sorunlar meydana gelebilir. Kanatta sorun meydana gelirse, klimay> durdurup yeniden çal>flt>r>n. Klima durdurulduktan hemen sonra çal>flt>r>ld>¤>nda, dikey hava üfleme kanad> 10 saniye kadar hareket etmeyebilir. uzaktan kumanda electrolux 30 1. Klimay> temizlemeden önce fiflin çekildi¤inden ve devre kesicisinin kapat>ld>¤>ndan emin olun. kullan>m ipuçlar> electrolux 34 Kullan>m <puçlar> Normal çal>flma s>ras>nda afla¤>daki durumlarla karfl>lafl>labilir. Kliman>n korumas> Kompresör korunumu Kompresör durduktan sonraki 3 dakika içinde tekrar çal>flt>r>lamaz. So¤uk havay> önleme (Sadece >s>tma ve so¤utma modelleri) Klima, ISITMA konumunda iken, iç ünite >s> de¤ifltiricisi afla¤>daki üç durumdan birisinde iken ve ayarl> s>cakl>¤a ulafl>lmadan so¤uk hava üflemeyecek flekilde tasarlanm>flt>r. Defrost ifllemi s>ras>nda, iç veya d>fl ünite fan> çal>flmay> durdurur (Sadece so¤utma ve >s>tma modelleri). Defrost (Sadece so¤utma ve >s>tma modelleri) D>fl ortam s>cakl>¤> düflük ve nem oran> yüksek iken >s>tma ifllemi yap>ld>¤>nda, d>fl ünitede buzlanma meydana gelerek >s>tma performans>n> düflmesine neden olabilir. Bu durumda, klima >s>tma ifllemini durduracak ve otomatik olarak defrost ifllemini bafllatacakt>r. D>fl ortam s>cakl>¤>na ve d>fl ünitede biriken buz miktar>na ba¤l> olarak, defrost süresi 4 ile 10 dakika aras>nda de¤iflebilir. <ç üniteden beyaz buhar ç>k>yor Yüksek ba¤>l nemli bir iç mekanda, SO/UTMA konumunda hava girifli ile hava ç>k>fl> aras>ndaki yüksek s>cakl>k fark>ndan dolay> beyaz bir buhar ç>kabilir. Klima defrost iflleminden sonra tekrar ISITMA ifllemini bafllatt>¤>nda, defrost ifllemi sonucu oluflan nemden dolay> beyaz bir buhar ç>kabilir. Klimadan düflük seviyeli ses geliyor Kompresör çal>fl>rken veya çal>flmay> durdurduktan hemen sonra düflük seviyeli bir ak>fl sesi duyabilirsiniz. Bu, kliman>n içindeki so¤utkan>n ak>fl sesidir. [. . . ] Manifold valfininin alçak bas>nç kolunu tamamen aç>n. 4 Havay> almak için, vakum pompas>n> çal>flt>r>n. Hava alma ifllemini bafllatt>ktan sonra, gaz borusu taraf>ndaki alçak bas>nç valfinin havflal> somununu hafif gevfletin ve havan>n girip girmedi¤ini kontrol edin (Vakum pompas>n>n çal>flma sesi de¤iflir ve bir bileflik sayaç, eksi yerine s>f>r> (0) gösterir). Hava alma ifllemi tamamland>¤>nda, manifold valfiManifold valfi nin alçak bas>nç kolunu iyice kapat>n ve vakum Bas>nç göstergesi Bileflik sayaç pompas>n> durdurun. [. . . ]

ACER ASPIRE E1-571 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. ACER ASPIRE E1-571 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag