Kullanım kılavuzu ACER ASPIRE M1935

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals ACER ASPIRE M1935 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu ACER ASPIRE M1935 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals ACER ASPIRE M1935 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


ACER ASPIRE M1935 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (606 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   ACER ASPIRE M1935 (567 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu ACER ASPIRE M1935

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Aksi takdirde ürün monte edilmeden yetkili satõcõnõzla görüünüz. · · · · Çocuk Emniyeti · Bu fõrõn yetikinler tarafõndan kullanõl mak üzere tasarlanmõ ve üretilmitir. Çocuklarõn fõrõnla veya fõrõn etrafõnda oynamalarõna kesinlikle izin vermeyiniz. Bir yetikin kontrolünde olmak kouluyla genç çocuklar fõrõnõ kullanabilir. Fõrõn kullanõldõõ sürece sõcaktõr. O yüzden çocuklarõ fõrõn soumadan fõrõna yaklatõrmayõnõz. Salõk ve güvenlik nedenlerinden dolayõ fõrõnõ her zaman temiz tutunuz. Fõrõn içerisinde oluabilecek ya artõklarõ ve yemek kalõntõlarõ yangõna sebep olabilirler. Herhangi bir temzilik ve bakõm ileminden önce fõrõnõn elektrik balantõsõnõ kesiniz. [. . . ] Piirme Süresi pilot lambasõ yanacak ve kontrol panelinde 0. 00 görüntülenecektir (ekil 11). - stenilen zamanõ seçmek için buton 4 veya 5'e basõn. - Ayarlama yapõldõktan sonra, saat 3 sn bekleyecek ve çalõmaya balayacaktõr. - Süre bittiinde, fõrõn kendiliinden kapanacak ve akustik alarm duyulacaktõr. Akustik alarmõ kapatmak için, 3 ile 8 arasõndaki herhangi bir butona basõn. Yarõ Otomatik Konumu ptal Etme - Buton 7'ye basõn ve butona basõlõ tutarken buton 4'e de basõn. (ekil 12) Program çalõõrken bu ilem yerine getirilirse, fõrõnõn çalõmasõ sona erdirilmeyecektir. 7 Otomatik Piirme Konumu (Piirmenin balama ve biti süresini ayarlama) - Piirme süresini ayarlama ilemini ilgili bölümde anlatõldõõ gibi yerine getirin. "Piirme süresinin bitii" fornksiyonu seçilecek ve uygun pilot lambasõ yanacaktõr. Kontrol paneli piirme süresinin sonunu görüntüleyecek ( Yani, gerçek süre + piirme süresi ) ( ekil 13). - Piirme süresinin istenen biti süresini ayarlamak için buton 5'e basõn. - Fõrõn, istenen zamanda kendiliinden çalõmaya balayacaktõr. Bu, fõrõnõn performansõnõ etkileyebilecek bir õsõ oluumuna sebep olabilir ve fõrõnõn emayesine hasar verebilir. Yalarla piirme yaparken dikkatli olun, çünkü fazla õsõtõldõõnda bu tür yalar ve besinler yangõna sebebiyet verebilir. Aynõ sebeple, fõrõn içinden yiyecek çõkarõrken veya içine yiyecek koyarken fõrõn tabanõna herhangi bir yaõn dökülmesine izin vermeyin. Bu durum meydana geldii takdirde, ho olmayan kokular veya duman oluacaõndan fõrõnõ dikkatli bir ekilde temizleyiniz. Kekler genelde orta sõcaklõklarda (150ºC ile 200ºC arasõ) pierler. Hamur ii yada kekleri piirmeden önce fõrõna yaklaõk 10 dk. lõk bir ön õsõtma yapmanõzõ tavsiye ederiz. Piirmeye baladõktan sonra ve piirme ilemi boyunca fõrõn kapõsõ kapalõ tutulmalõdõr. Pimenin bitii ve kontrol ilemlerini fõrõnõn kapõ camõndan bakarak yapabilirsiniz. Izgara (Grill) Izgarada kõrmõzõ et veya balõk kõzartmak istediinizde õzgara tepsisinin üzerine bir miktar ya sürdükten sonra etleri dorudan koyabilirsiniz. ( * ) Aynõ zamanda birden fazla tepsi ile piirme yapacaksanõz parantez içinde önerilen tepsi konumlarõnõ kullanmanõzõ tavsiye ederiz. 10 Hamur leri PRME FONKSYONU PME SÜRES (DK) BESN TÜRÜ KONUM ISI ºC KEKLER Çõrpõlarak Yapõlmõ Pastalar Ayrõ Ayrõ yapõlmõ Pastalar Küçük Hamur leri T. yalõ-sütlü-peynirli Kekler Elmalõ Kek Turta Küçük Kekler Bisküviler Kurabiyeler 2 ( 1 ve 3 )* 2 ( 1 ve 3 )* 2 ( 1 ve 3 )* 2 2 ( 1 ve 3 )* 2 ( 1 ve 3 )* 2 ( 1 ve 3 )* 2 ( 1 ve 3 )* 2 ( 1 ve 3 )* 160 160 160 150 160 160 160 160 100 45 ­ 60 20 ­ 35 20 ­ 30 60 ­ 80 40 ­ 60 45 ­ 60 15 ­ 25 10 ­ 20 90 - 120 Izgara IZGARA ADET BESN TÜRÜ PARÇA AIRLIK KONUM ISI ºC ÜST KISIM ALT KISIM PME SÜRES (dk) Biftek Domuz Pirzolasõ Sosis Tavuk (Parçalanmõ) Kebeplar Tavuk Gösü Domates Balõk (Fileto) Sandviç Tost 4 4 8 6 4 4 8 4 4 4 800 600 500 800 700 400 500 400 - 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max 10 12 10 30 12 13 12 8 8 2-3 8 8 6 20 10 10 6 1 Termal Izgara BESN TÜRÜ MKTAR (GR) 1500 1500 1200 800 800 RAF KONUMU (ALTTAN) 2 veya 3 3 2 veya 3 3 3 ISI ºC SÜRE (DK) ALT TARAF 45 30 40 15 12 ÜST TARAF 30 20 30 10 8 Domuz Eti Izgaralõk Biftek Tavuk Kebaplar Balõk (Bütün) 170 200 190 200 200 NOTLAR : 1 ) Izgara yaparken daima ya toplama tepsisinin içine bir miktar su koyarak en alt raf konumuna yerletiriniz. 2 ) Tüm piirme ilemlerini daima fõrõnõn kapõsõ kapalõ olarak yapõnõz. ( * ) Termal õzgara konumunda ayarladõõnõz õsõ kesinlikle 200 ºC yi geçmemelidir. 11 Temizlik ve Bakõm Genel Temizlik Temizlik ve bakõm ileminden önce cihazõn fiini prizden çekiniz. Temizlik yapmadan önce fõrõnõn õlõk konuma gelene kadar soumasõna izin veriniz. Eer temizleyici ürün olarak sprey kullanõlacaksa bu temizleyicinin õsõtõcõ elemanlara ve termostat bulp ucuna (õsõyõ algõlayan kõsmõ) gelmemesine dikkat ediniz. Asla aõndõrõcõ temizlik maddeleri, bulaõk teli veya beyazlatõcõ kullanmayõnõz. [. . . ] Yetkili Servisten yeni bir lamba alarak kõlavuzda tarif edildii gibi deitiriniz. Isõ ayarõ yüksek gelmi olabilir o yüzden õsõyõ yeniden ayarlamanõz gerekir. Kullanõm Kõlavuzunun "Fõrõnõn Kullanõlmasõ" kõsmõna bakõnõz. Piirme ileminden sonra yemek kaplarõnõ fõrõn içerisinde 15 ­ 20 dk. dan fazla bekletmeyiniz. Termostat Lambasõ Yanmõyor - Fõrõn Lambasõ yanmõyor - Yemek Kaplarõnõ parlatmak uzun zaman alõyor ve besinler çabuk piiyor Fõrõnõn içerisinde ve besinlerin üzerinde buhar ve youma var. [. . . ]

ACER ASPIRE M1935 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. ACER ASPIRE M1935 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag