Kullanım kılavuzu ACER ASPIRE M3-581T QUICK START GUIDE

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals ACER ASPIRE M3-581T kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu ACER ASPIRE M3-581T kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals ACER ASPIRE M3-581T kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


ACER ASPIRE M3-581T QUICK START GUIDE: Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1305 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   ACER ASPIRE M3-581T (95105 ko)
   ACER ASPIRE M3-581T (95105 ko)
   ACER ASPIRE M3-581T ǔ (2894 ko)
   ACER ASPIRE M3-581T QUICK START GUIDE (2196 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu ACER ASPIRE M3-581TQUICK START GUIDE

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Ses seviyesini orta dereceye ayarlamanýz þiddetle önerilir (orta seviye genelde maksimum seviyenin 2/3'sinden azdýr). Cihazý rutubetli, tozlu veya isli yerlerde býrakmayýn. Bu, yangýna veya elektrik þoku riskine yol açabilir. Cihazý 35°C'nin üstünde sýcaklýða sahip yerlerde býrakmayýn (sauna veya park etmiþ bir arabanýn içi gibi). Özellikle yaz aylarýnda arabanýn içindeki sýcaklýk deðeri 80°C'ye kadar çýkabilir. Eðer kulaklarýnýzda bir çýnlama hissederseniz, sesi kýsýn veya kulaklýk veya mini kulaklýklarý çýkartýn. Trafik Kazasý Riskinden Sakýnmak Ýçin Bisiklet, otomobil veya motosiklete binerken, kulaklýk kullanmayýn. Aksi takdirde bu, ciddi bir kazaya yol açabilir. Üstelik bazý bölgelerde bu kanunen yasaklanmýþtýr. [. . . ] seçmek için ] üzerine dokunun 2 <Music>'i [Touch Pad]'e[ (Dokunma Paneli) basýn. ve ardýndan Müzik Menüsü görüntülenir. Rising Sun seçmek için ] üzerine dokunun 3 <Shuffle>'ý[Touch Pad]'e [(Dokunma Paneli) basýn. ve ardýndan Karýþýk (Shuffle) Menüsü Karýþýk Menüsü görüntülenir. <Artists> : Sanatçýya göre çalmak için. <Genres> : Müzik tipine göre çalmak için. <Playlists> : Çalma Listesine göre çalmak için. <Shuffle> : Sürekli olarak karýþýk bir sýrada çalmak için. <All Songs> : Sayýsal veya alfabetik bir düzende çalmak için. için [ ] üzerine dokunun. 4 <Artist>'i seçmek Pad]'e (Dokunma Paneli) basýn. Ardýndan [Touch Sanatçý Listesi görüntülenir. seçmek için ] üzerine dokunun. 5 Bir sanatçý[Touch Pad]'e[(Dokunma Paneli) basýn. Ardýndan Seçilen sanatçýya ait müzik dosyalarý karýþýk bir sýrada görüntülenir. müzik dosyasýný seçmek 6 Çalmak istediðinizve ardýndan [Touch Pad]'eiçin [ ]Paneli) üzerine dokunun (Dokunma basýn. 30 Belirli bir <Artist> (Sanatçý) altýndaki müzik dosyalarý rastgele bir düzende sürekli olarak çalýnmaya baþlayacaktýr. Müzik Dinlemek Müzik Bilgisinin Kontrol Edilmesi 2:10 AM O anda çalýnan müziði kontrol etmek için Müzik Bilgisi Ekranýna gidebilirsiniz. Samsung MP3 Samsung 1 Menü ekranýna gitmek için [ REP 1:36 ] tuþuna basýn ve basýlý tutun. için [ ] üzerine dokunun 2 <Now Playing>'i seçmek(Dokunma Paneli) basýn. ve ardýndan [Touch Pad]'e MP3 0:49 DNSe 2/2 STR Bölüm 3. Ardýndan [Touch Pad]'e Ayarlar (Settings) ekraný görüntülenir. seçmek için ] üzerine dokunun. 3 <Display>'i[Touch Pad]'e [(Dokunma Paneli) basýn. Ardýndan Rising Sun Ekran Ayar (Display Setup) Menüsü görüntülenir. 4 Ýstediðiniz iþlevleri seçmek ve ayarlamak için [Touch Pad]'i kullanýn. <Brightness> (Parlaklýk): Gösterge ekranýnýn parlaklýðýný ayarlayabilirsiniz. Aydýnlatmak için [Touch Pad]'in sað tarafýna dokunun. <Dim (Batt)> (Karartma Pil): Pil ile çalýþýrken, ayarlanmýþ belli bir zaman içinde herhangi bir tuþa basýlmaz ise gösterge ekraný kararacaktýr. <-- (Always On)> (Daima Açýk) <15sn> <30sn> <60sn> veya <120sn> olarak seçim yapabilirsiniz. <Off (Batt)> (Kapalý Pil): Pil ile çalýþýrken, ayarlanmýþ belli bir zaman içinde herhangi bir tuþa basýlmaz ise gösterge ekraný otomatik olarak kapanacaktýr. <-- (Always On)> (Daima Açýk) <15sn> <30sn> <60sn> veya <120sn> olarak seçim yapabilirsiniz. <Dim (USB)> (Karartma USB): USB üzerinden baðlý iken, ayarlanmýþ belli bir zaman içinde herhangi bir tuþa basýlmaz ise gösterge ekraný kararacaktýr. <-- (Always On)> (Daima Açýk) <15sn> <30sn> <60sn> veya <120sn> olarak seçim yapabilirsiniz. <Off (USB)> (Kapalý USB): USB üzerinden baðlý iken, ayarlanmýþ belli bir zaman içinde herhangi bir tuþa basýlmaz ise gösterge ekraný otomatik olarak kapanacaktýr. [. . . ] Pili doldurun. Pil ömrü kýlavuzda belirtilenden farklý. Tükenen bir öðe olduðundan pil ömrü zaman içinde yavaþ yavaþ kýsalacaktýr. Uzun süreler boyunca düþük veya yüksek sýcaklýða maruz kaldýðýnda cihazýn ömrü kýsalabilir. 46 Problem Kontrol Noktalarý ve Sorun Giderme Ýstenilen dosyanýn bellekte kayýtlý olup olmadýðýný kontrol edin. Müzik dosyasýnýn hasarlý olup olmadýðýný kontrol edin. Yeterli pil gücü olup olmadýðýný kontrol edin. [. . . ]

ACER ASPIRE M3-581T KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. ACER ASPIRE M3-581T kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag