Kullanım kılavuzu ACER ASPIRE M5-481T

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals ACER ASPIRE M5-481T kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu ACER ASPIRE M5-481T kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals ACER ASPIRE M5-481T kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


ACER ASPIRE M5-481T : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (3226 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   ACER ASPIRE M5-481T QUICK START GUIDE (1058 ko)
   ACER ASPIRE M5-481T (2298 ko)
   ACER ASPIRE M5-481T QUICK START GUIDE (1033 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu ACER ASPIRE M5-481T

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] 1-7 Özet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-7 Details (Ayrýntýlar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-8 Input Tray (Giriþ Tepsisi). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-8 Output Tray (Çýkýþ Tepsisi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-10 Hard Disk Status (Sabit Disk Durumu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-11 ROM Version (ROM Sürümü) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-12 Interface Information (Arabirim Bilgisi). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Alt menüleri kullanarak taranan verinin hedefini belirleyebilirsiniz. One-Touch Destinations (Tek Tuþ Hedefler) Bu ekran, "Destination" (Hedef) menüsündeki [One-Touch] (Tek Tuþ) alt menüsünü týklattýðýnýzda belirir. Geçerli olarak kayýtlý olan Tek Tuþ Hedefler'in bir listesini verir. l l Ekranýn üst kýsmýndaki liste Tek Tuþ Hedef dizinlerinin listesidir. Dizinden bir ad týklatýldýðýnda, o gruptaki tüm Tek Tuþ Hedefler'in bir listesi görüntülenir. One-Touch Destination (Tek Tuþ Hedef Listesi) içindeki metin kutularý dizinlerin adlarýný belirtir. Bir dizini yeniden adlandýrmak için, metin kutusu içindeki adý deðiþtirin ve [Apply] (Uygula) düðmesini týklatýn. 1-36 Pi3502 Pi3502 için Page Scope Iþýðý 1 l l l l Bir Tek Tuþ Hedef Dizin Listesinin baþlýk çubuðundaki [Top] (Üst) öðesini týklattýðýnýzda ilgili Tek Tuþ Hedef Dizin Listesine gidersiniz. Bir Tek Tuþ Hedef Listesi içindeki kullanýlmamýþ hücreyi týklattýðýnýzda yeni bir Tek Tuþ Hedef kaydetmenize olanak veren bir ekran görüntülenir. Varolan bir Tek Tuþ Hedef adýný týklattýðýnýzda ilgili Tek Tuþ Hedef'in ayrýntýlarýný gösteren bir ekran görüntülenir. Bir Tek Tuþ Hedef'i silmek için, adýnýn yanýndaki kutuyu týklatarak seçin ve sonra [Remove Selected Key] (Seçili Tuþu Kaldýr) düðmesini týklatýn. Pi3502 1-37 1 Pi3502 için Page Scope Iþýðý Registering a New One-Touch Destination (Yeni Tek Tuþ Hedef Kaydetme) Yeni bir Tek Tuþ Hedef tanýmlamak ve kaydetmek için aþaðýdaki ekraný kullanýn. 1-38 Pi3502 Pi3502 için Page Scope Iþýðý Hedef Oluþturma ve Tek Tuþ Listesi'ne Kaydetme 1 Bir Kýsaltýlmýþ Hedef oluþturmak ve Tek Tuþ Listesi'ne (E-posta, Faks, Dosya) kaydetmek için 1 2 3 4 [Kýsaltma Listesi] öðesini týklatarak, seçin. Hedef türü olarak E-posta, Faks veya Dosya'yý seçmek için "Select Type" (Tür Seç) menüsünü kullanýn. [Apply/Next] (Uygula/Ýleri) düðmesini týklatýn. Geçerli olarak kayýtlý olan Kýsaltýlmýþ Hedefler'in bir listesini verir. l l l l l Ekranýn üst kýsmýnda Kýsaltýlmýþ Hedef dizini listesi bulunur. Dizinden bir numara týklatýldýðýnda, o dizindeki Kýsaltýlmýþ Hedefler'in bir listesi görüntülenir. Kýsaltýlmýþ Hedef Listesinin numara çubuðunda bulunan [Top] (Üst) öðesi týklatýldýðýnda ilgili dizine gidilir. Bir Kýsaltýlmýþ Hedef Listesi içindeki kullanýlmamýþ hücreyi týklattýðýnýzda yeni bir Kýsaltýlmýþ Hedef kaydetmenize olanak veren bir ekran görüntülenir. Varolan bir Kýsaltýlmýþ Hedef numarasý veya adý týklatýldýðýnda ilgili hedefin ayrýntýlarýný görüntüleyen bir ekran belirir. Bir Kýsaltýlmýþ Hedef'i silmek için, silmek istediðiniz hedefin yanýnda bulunan [del] (sil) düðmesini týklatýn. Pi3502 1-41 1 Kýsaltýlmýþ Hedef Kaydetme Pi3502 için Page Scope Iþýðý Aþaðýdaki ekraný kullanarak yeni bir Kýsaltýlmýþ Hedef kaydedebilirsiniz. Bir hedef oluþturmak ve Kýsaltma Listesi'ne (E-posta, Faks, Dosya) kaydetmek için 1 2 3 Hedef türü olarak E-posta, Faks veya Dosya'yý seçmek için "Select Type" (Tür Seç) menüsünü kullanýn. [Apply/Next] (Uygula/Ýleri) düðmesini týklatýn. Adýmda belirlediðiniz hedef türe uygun bir hedef kayýt ekraný görüntülenir. Gerekli bilgileri girin ve [Apply] (Uygula) düðmesini týklatýn. Bu, Kýsaltma Listesi ekranýna geri döndürür. sayfa 1-45. 1-42 Pi3502 Pi3502 için Page Scope Iþýðý 1 Dosya Hedefi Listesinde varolan bir hedefi Kýsaltma Listesi'ne kaydetmek için 1 2 "Select Type" (Tür Seç) menüsünden, "File" (Dosya) seçeneðini seçin. [. . . ] Ad en fazla 15 karakter içerebilir. 1-68 Pi3502 Pi3502 için Page Scope Iþýðý 1 l l Primary WINS Server (Birincil WINS Sunucusu) Daha önce Að Arabirimi Kartý'na birincil WINS sunucusunun IP adresini vermek için bir DHCP sunucusu yapýlandýrmýþsanýz, bu öðe adresi görüntüler. Tersi durumda, buraya birincil NetBIOS ad sunucusunun IP adresini girin. Secondary WINS Server (Ýkincil WINS Sunucusu) Ýsterseniz, ikinci bir NetBIOS ad sunucusunun IP adresini de girebilirsiniz. Að Arabirimi Kartý'na ikinci bir WINS sunucusunun adresini vermek üzere DHCP sunucunuzu yapýlandýrdýysanýz, adres alanlarý otomatik olarak iliþkili bilgilerle doldurulur. [. . . ]

ACER ASPIRE M5-481T KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. ACER ASPIRE M5-481T kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag