Kullanım kılavuzu ACER ASPIRE V3-471 QUICK START GUIDE

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals ACER ASPIRE V3-471 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu ACER ASPIRE V3-471 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals ACER ASPIRE V3-471 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


ACER ASPIRE V3-471 QUICK START GUIDE: Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1147 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   ACER ASPIRE V3-471 (24485 ko)
   ACER ASPIRE V3-471 (24485 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu ACER ASPIRE V3-471QUICK START GUIDE

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Bu, yangýna veya elektrik þoku riskine yol açabilir. Cihazý 35°C'nin üstünde sýcaklýða sahip yerlerde býrakmayýn (sauna veya park etmiþ bir arabanýn içi gibi). Özellikle yaz aylarýnda arabanýn içindeki sýcaklýk deðeri 80°C'ye kadar çýkabilir. Bisiklet, otomobil veya motosiklete binerken, kulaklýk kullanmayýn. Aksi takdirde bu, ciddi bir kazaya yol açabilir. Üstelik bazý bölgelerde bu kanunen yasaklanmýþtýr. Yolda giderken, özellikle karþýdan karþýya geçerken kullandýðýnýz kulaklýklar ciddi bir kazaya yol açabilir. Araba kazasý ve diðer yaralanmalara karþý güvenliðiniz için, egzersiz yaparken, araç kullanýrken veya yürürken kulaklýk kablosunun kolunuza veya herhangi bir yere dolanmayacak þekilde durduðundan emin olun. 2 Chapter 1. [. . . ] <Line>: [ ] tuþunu kullanarak dosyayý satýr satýr kaydýrýn. ] tuþuna basýn. I NOT Kaydýrma seçeneklerini deðiþtirmek için Metin Ýzleme modunda iken [ 49 Metin Ýzleme Metin Menüsünün Kullanýmý (devam ediyor) Metin Ýzleme Tipini Ayarlamak Ýçin Go to 1st Page Bookmark Scroll By Text Viewer Type Text Viewer Color 1 Bir metni izlerken [MENU] tuþuna basýn. 2 [ ] tuþuna basarak <Text Viewer Type>'ý seçin. Ardýndan [ ] tuþuna basýn. I Metin Ýzleme Tipi menüsü görüntülenir. 3[ I ] tuþlarýna basarak istediðiniz metin izleme tipini seçin. <Vertical> (Dikey) veya <Horizontal> (Yatay) olarak seçim yapabilirsiniz. Metin Ýzleme Rengini Ayarlamak Ýçin Go to 1st Page Bookmark Scroll By Text Viewer Type Text Viewer Color 1 Bir metni izlerken [MENU] tuþuna basýn. 2 [ ] tuþuna basarak <Text Viewer Color>'ý seçin. Ardýndan [ ] tuþuna basýn. I Metin Ýzleme Rengi menüsü görüntülenir. tuþlarýna 3 [rengini] seçin. basarak istediðiniz metin izleme I <Auto> (Otomatik) <Blue> (Mavi) <Green> (Yeþil) <Orange> (Turuncu) <Pink> (Pembe) veya <Purple> (Mor) için seçim yapýn. <Auto> seçilirse izleme rengi ana menü ile ayný olacak þekilde ayarlanýr. I 50 FM Radyo Dinlemek FM Radyo Dinlemek Baþlamadan Önce! Kulaklýklarý baðlayýn, sesçalarý açýn ve pilin durumunu kontrol edin. [ I ] tuþuna basarak <FM Radio>'yu seçin. Bölüm 3. Çoklu Ortam Ýþlevi Ardýndan [ ] tuþuna basýn. FM radyo yayýn alýmý baþlar Ses Kesme Ýþlevini Kullanmak Ýçin FM Radyo dinlerken [ I I Metin Menüsünün Kullanýmý/ FM Radyo Dinleme ] tuþuna basýn. Ses kesilir. [ ] tuþuna basarak sesi tekrar açabilirsiniz. 51 FM Radyo Dinlemek FM Radyo Dinlemek (devam ediyor) Frekanslarý Otomatik Olarak Aramak Ýçin 1[ I Auto Searching. . . ] tuþuna basarak <MANUAL>'ý seçin. Sað üst köþede <MANUAL> ibaresini göreceksiniz. 2[ I I ] tuþuna basýn, basýlý tutun ve ardýndan býrakýn. Tuþun býrakýldýðý noktaya en yakýn frekans aranacaktýr. <PRESET> modunda [MENU] tuþuna basýn. [ ] tuþlarýný kullanarak <Go to Manual Mode>'u seçin ve [ ] tuþuna basýn. [ ] tuþlarýný kullanarak <Go to Preset Mode>'u seçin ve [ ] tuþuna basýn. <PRESET> moduna geçiþ yapacaksýnýz. NOT I Frekanslarý Manuel Olarak Aramak Ýçin 1 [ I ] tuþuna basarak <MANUAL>'ý seçin. Sað üst köþede <MANUAL> ibaresini göreceksiniz. 2[ I I ] tuþuna basýn. Tuþa her basýldýðýnda frekanslarda ilerler. 52 UYARI I Frekanslarý ararken veya ayarlarken kulaklýklar mutlaka takýlý olmalýdýr. FM Radyo yayýnýnýn alýmýnda kulaklýklar anten görevi görmektedir. FM bölgesini deðiþtirirseniz, daha önceden kaydedilen radyo frekanslarý da silinir. FM Hassasiyetini Ayarlamak Ýçin Go to Preset Mo. . Add to Preset Auto Preset FM Region FM Sensitivity 1 2 3 FM Radyo Modundayken [MENU] tuþuna basýn. [ I ] tuþuna basarak <FM Sensitivity>'yi seçin. ] tuþuna basýn. FM Hassasiyeti menüsü görüntülenir. Ardýndan [ [ I I ] tuþuna basarak arama seviyesini seçin. ] tuþuna basýn. <High> (Yüksek) <Middle> (Orta) ve <Low> (Düþük) arasýndan seçim yapabilirsiniz. FM hassasiyeti yükseldikçe çok daha fazla frekans alýnabilir. Ardýndan [ 56 Kayýt Kayýt Bölüm 3. Çoklu Ortam Ýþlevi Kayýt Sýrasýnda Dosya Ýsimleri 1 2 I I Kayýt sýrasýnda kaydedilen dosyanýn ismi otomatik olarak "Xmmddhhmmss" þeklinde belirlenir. Burada X kayýt tipini ifade ederken, mm ay, dd tarih, hh saat, mm dakika ve ss de saniye için kullanýlýr. Kayýt tipleri aþaðýdaki gibidir; Ses - V Radyo ­ F (FM) FM Radyo Menüsünün Kullanýmý/ Kayýt 3 Örneðin, "V0911103020" olan dosya ismin bir ses kaydýný ifade eder. saniyede yapýlmýþ. I NOT I I Kaydedilmiþ bir kayýt dosyasýný dinlemek için <File Browser> iþlevini kullanýn. Sayfa 14 Kayýt hakkýnda daha fazla bilgi için sayfa 71'deki "Kayýt Ayarlarý" bölümüne bakýn. [. . . ] Eðer sesçalarý Windows 2000'de biçimlendirdiyseniz dosya aktarýmý gecikmeli olabilir. Sesçalarý Windows XP'de biçimlendirin ve tekrar deneyin. Eðer PC'nizde Media Studio da dâhil olmak üzere birden fazla program çalýþýyor ise aktarým hýzý düþük olacaktýr. Dolayýsýyla iþleme baþlamadan önce kullanmadýðýnýz programlardan çýkýþ yapýn. Dosya aktarým hýzý çok düþük. 78 Problem I Kontrol Noktalarý ve Sorun Giderme Ýstenilen dosyanýn bellekte kayýtlý olup olmadýðýný kontrol. [. . . ]

ACER ASPIRE V3-471 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. ACER ASPIRE V3-471 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag