Kullanım kılavuzu ACER ASPIRE V3-551G QUICK START GUIDE

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals ACER ASPIRE V3-551G kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu ACER ASPIRE V3-551G kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals ACER ASPIRE V3-551G kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


ACER ASPIRE V3-551G QUICK START GUIDE: Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (46302 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   ACER ASPIRE V3-551G (78445 ko)
   ACER ASPIRE V3-551G (78445 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu ACER ASPIRE V3-551GQUICK START GUIDE

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Bu uyar>lar, güvenli¤i sa¤lamak için sunulmufltur. Montaj iflleminden veya cihaz> kullanmadan önce bu uyar>lar> dikkatle okuman>z gerekir. Genel Güvenlik Önlemleri » Bu cihaz yetiflkinler taraf>ndan çal>flt>r>lmak üzere tasarlanm>flt>r. Çocuklar>n dü¤meleri kurcalamas>na veya cihazla oynamas>na izin verilmemelidir. » Teknik özelliklerin veya bu cihaz>n herhangi bir flekilde de¤ifltirilmesi tehlikelidir. [. . . ] Yeterli havaland>rmay> mutlaka sa¤lay>n; aksi takdirde cihaz>n parçalar> hasar görecek ve yiyecekler bozulacakt>r. » Is>nan parçalar aç>kta olmamal>d>r. . Mümkünse, cihaz>n arka k>sm>n>n duvara bakmas> gerekir. <Ç<NDEK<LER Uyar>lar Kullan>m <ç yüzeylerin temizlenmesi Kontrol Paneli Kullan>m S>cakl>k ayar> H>zl> Dondurma Uyar> lambas> Taze yiyeceklerin dondurulmas> Dondurulmufl g>dalar>n saklanmas> Çözme Buz küplerinin yap>lmas> So¤uk akümülatörler <ç termometre 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 <puçlar> Dondurmayla ilgili ipuçlar> Dondurulmufl g>dalar>n saklanmas>yla ilgili ipuçlar> Bak>m Düzenli temizlik Cihaz uzun süre kullan>lmad>¤>nda Buz çözdürme Servis ve yedek parça Teknik Bilgiler Kurulum Kurulum yeri Arka ara parçalar Elektrik ba¤lant>s> Kap>n>n aç>l>fl yönünün de¤ifltirilmesi Garanti Koflullar> (sadece Belçika için) 5 5 5 6 6 6 6 7 7 8 8 8 8 9 10 3 KULLANIM <ç yüzeylerin temizlenmesi Cihaz> ilk kez kullanmadan önce, yeni ürünlere has olan kokuyu gidermek için iç yüzeyleri ve bütün iç parçalar> >l>k su ve sabunla y>kay>n ve iyice kurulay>n. å Deterjan veya afl>nd>r>c> tozlar kullanmay>n; aksi halde cihaz>n kaplamas> zarar görecektir. Kontrol paneli A. Termostat dü¤mesi Kullan>m Elektrik fiflini prize tak>n. Termostat dü¤mesini (E) saat yönünde "O" (DURMA) konumunu geçecek flekilde çevirin. Çal>flmay> durdurmak için, termostat dü¤mesini "O" konumuna getirin. Cihaz> ilk defa açt>¤>n>zda veya g>dalar dondurulmak üzere bölmeye yerlefltirildi¤inde, s>cakl>k do¤ru saklama için gerekli seviyeye ulafl>ncaya kadar bu lamban>n yanmas> normaldir. Taze yiyeceklerin dondurulmas> S>cakl>k ayar> S>cakl>k otomatik olarak ayarlan>r ve termostat dü¤mesi düflük ayarlara do¤ru çevrilerek daha yüksek s>cakl>k veya termostat dü¤mesi yüksek ayarlara do¤ru çevrilerek daha düflük bir s>cakl>k elde edilebilir. Ancak, buzdolab> içindeki s>cakl>¤>n afla¤>daki faktörlere ba¤l> oldu¤u göz önüne al>narak gerçek ayar yap>lmal>d>r: » oda s>cakl>¤>; » kap>n>n aç>lma s>kl>¤>; » saklanan yiyecek miktar>; » cihaz>n yeri. 4 y>ld>zl> bölme endüstriyel olarak dondurulmufl g>dalar>n uzun süre saklanmas> ve taze yiyeceklerin dondurulmas> için uygundur. E¤er dondurucu bir süreden beri çal>fl>yorsa, daha iyi dondurma sonuçlar> elde etmek için, yiyecekleri dondurucuya koymadan en az 12 saat önce Super dü¤mesine bas>n. <ki veya üç saat sonra, ç>karm>fl oldu¤unuz yiyecekleri tekrar dondurucuya koyun ve normal flekilde çal>flmas>n> sa¤lay>n. Defrost (buz çözdürme) Dondurucu bölmesi, zamanla buz tabakas>yla kaplanacakt>r. Buz tabakas>n>n kal>nl>¤> 4 mm'yi aflt>¤> zaman cihazla birlikte verilen özel plastik kürekle bu tabakan>n kaz>nmas> gerekir. Bu ifllem s>ras>nda fiflin prizden çekilmesine veya yiyeceklerin ç>kar>lmas>na gerek yoktur. Ancak iç kaplama üzerindeki buz tabakas> çok kal>nlafl>rsa, defrost (buz çözdürme) ifllemi afla¤>daki flekilde yap>lmal>d>r: 1. Elektrik fiflini prizden çekin veya termostat dü¤mesini «½» ayar>na getirin; 2. Saklanan yiyeceklerin tümünü ç>kar>n, birkaç kat gazete ka¤>d>na sar>n ve serin bir yere koyun; åÖnemli : Evaporatördeki buz tabakas>n> kaz>mak için asla sivri metal aletleri kullanmay>n, aksi halde evaporatör hasar görebilir. Erime ifllemini h>zland>rmak için üreticinin tavsiye ettiklerinin d>fl>ndaki mekanik bir cihaz veya herhangi bir suni araç kullanmay>n. Cihaz> farkl> voltajlarla çal>flt>rmak için, uygun büyüklükteki bir transformatör kullan>lmal>d>r. E¤er evinizdeki priz toprakl> de¤ilse, yetkili bir teknisyene dan>flarak cihaz>, mevcut düzenlemelere uygun olarak farkl> bir topraklama tertibat>na ba¤lay>n. 8 Kap>n>n aç>l>fl yönünün de¤ifltirilmesi Herhangi bir ifllem yapmadan önce, fifli prizden çekin. Kap>n>n aç>l>fl yönünü de¤ifltirmek için, afla¤>daki ifllemleri takip edin: 1. Kap>y>, üst mentefle piminden (G) kurtararak ç>kart>n. Mentefle saplamalar>n>n deliklerine ulaflmak için iki tapay> ç>kart>n ve bunlar> di¤er tarafa tak>n. [. . . ] Bu garanti koflullar>, profesyonel veya buna benzer amaçlarla kullan>m halinde geçerli olmayacakt>r. Garanti, cihaz>n ar>za yapmadan önceki haline geri döndürülmesi anlam>na gelmektedir. Ücretsiz de¤ifltirilen parçalar bizim mal>m>z haline gelir. Daha ciddi hasarlar> önlemek için, ar>zan>n derhal bildirilmesi gerekmektedir. [. . . ]

ACER ASPIRE V3-551G KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. ACER ASPIRE V3-551G kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag