Kullanım kılavuzu ACER ASPIRE V3-731G QUICK START GUIDE

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals ACER ASPIRE V3-731G kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu ACER ASPIRE V3-731G kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals ACER ASPIRE V3-731G kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


ACER ASPIRE V3-731G QUICK START GUIDE: Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1279 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   ACER ASPIRE V3-731G (24485 ko)
   ACER ASPIRE V3-731G (24485 ko)
   ACER ASPIRE V3-731G QUICK START GUIDE (1086 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu ACER ASPIRE V3-731GQUICK START GUIDE

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Cihazõnõzõ doalgaza çevirmek için yetkili servise müracaat ediniz. Cihazõ tüpe en kõsa ve sõzdõrmayacak ekilde balatõnõz. Kullandõõnõz hortum TSE standartlarõna uygun olmalõ ve emniyetiniz için 1. 25 metreden uzun olmamalõdõr. Bu cihaz yetikinler tarafõndan kullanõlmak üzere üretilmitir. Çocuklarõn cihazla ve dümeleri ile oynamalarõna izin vermeyiniz. Cihaz kapatõldõktan sonrada bir süre sõcak kalõr. [. . . ] Gerek temizlik için çõkarma durumunda gerekse zaman içerisinde gerekli olduu durumda menteenin gerginlik ayarõ yapõlõrken cam kapak tam açõk pozisyonda olmalõdõr. Cam kapaõnõzõ ocak bekleri ve õzgaralar çok sõcakken kapatmayõnõz. Kapalõ iken üzerine aõr, çok sõcak veya çok souk cisimler koymayõnõz. iddetli darbelerden koruyunuz. Konum 1 2 3 4 5 6 0 100 W 180 W 260 W 500 W 750 W 1000 W Güç (Watt) 145, 1000W Açõklama Kapalõ Isõtma Düük Sõcakta Piirme Düük Sõcakta Piirme Piirme, Kõzartma, Kaynatma Piirme, Kõzartma, Kaynatma Piirme, Kõzartma, Kaynatma Piirme Kaplarõnõn Uygunluu Geni kaplarõn daha fazla õsõ yüzeyi oluturduklarõnõ unutmayõnõz. Bu yüzden dar olan baka bir kaba göre daha çabuk piirme salarlar. Daima piireceiniz yemee orantõlõ büyüklükte kap kullanõnõz. Özelikle sõvõ oranõ bol yiyecekler piirilirken yemek tamalarõnõ önlemek için çok küçük tutulmamasõ gerekir. Çabuk piirilecek yemeklerde ise aõrõ büyük kap taban kõsmõnda bo kalacak bölümlerde ya ve soslarõn yapõmasõna sebep olur. Tatlõlarõn piirilmesinde ise azõ açõlmayan kaplar ve kalõplar kullanmanõz önerilir. Kapaõ açõk bir kaptan eker ve meyve sularõ taarak ocak yüzeyine yapõõp temizlenmeleri güç durumlar ortaya çõkarabilirler. ekil 12 ekil 13 Yerletirme Ocakta kullanõlacak kaplarõn uygunluunu aaõdaki özelliklerine bakarak kontrol ediniz. · Piirme yüzeyine tamamen oturmalõ ya da biraz büyük ancak asla küçük olmamalõdõr. Kapaõ tamamen açõnõz, menteelerin kolu üzerindeki iki ayaõ 180º çeviriniz. Kapaõ 30º lik bir açõ ile yarõ aralõk olarak kapatõnõz. Bu durumda hafifçe kaldõrarak gövdedeki yerinden sökünüz. Kapaõ yerine takarken yukarõdaki ilemlerin tersini yapõnõz. 20 Mekanik Fõrõn Saati (Sadece C10006 GM-WN, C30006 GM-WN, C30006 ML-WN modellerinde) Rezistanslara elektrik saat üzerinden gelmektedir. Bu yüzden öncelikle saat ayarõnõ yapmalõsõnõz. Saat ayar dümesi fõrõnõnõzõ istediiniz zaman süresince çalõmasõnõ salar. Eer saat ayarõ yapmak istemiyorsanõz ve fõrõnõn zaman ayarsõz çalõmasõnõ istiyorsanõz ayar dümesini "!(ekil 6) ekil 6 Dijital zamanlayõcõnõn ayarõ (Sadece C 37006 GM-WN modelde) Fõrõn elektrik balantõsõ yapõldõõ zaman dijital zamanlayõcõ üzerinde 0:00 ekli belirecektir. Bu konum dijital zamanlayõcõnõn kapalõ olduunu gösterir. Dijital zamanlayõcõ göstergenin kullanõma açõlmasõ için soldaki on/off dümesine bir defa basmak gerekmektedir. Dijital zamanlayõcõ üzerine ON simgesi belirecek ve dijital zamanlayõcõ manuel konumda olacaktõr. [. . . ] Dikkat : Fõrõn çalõõrken tabanõna asla piirme kabõ, alüminyum folyo, õsõya dayanõklõ kap vs koymayõnõz. Bu õsõ durgunluuna ve piirme sonucunun olumsuz olmasõna sebep olacaõ gibi cihazõn emayesine de zarar verebilir. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 200 200 200 200 200 200 200 220 200 200 200 175 175 200 2 (1 ve 3) 2 (1 ve 3) 2 (1 ve 3) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 175 175 175 175 175 175 175 200 175 175 175 160 160 175 40~50 45~60 35~45 45~60 50~70 100~130 90~120 50~70 110~130 60~80 210~240 120~150 150~200 60~80 Izgarada piirme Izgarada piirme Izgarada piirme Izgarada piirme But Tam parça Parça halinde 2 Balõk 4 Filetto 1000 1200 1000 1500 1200 1000 4000 1500 3000 1200 1000 800 BALIKLAR Bütün Olarak Fileto Olarak 2 2 200 200 2(1 ve 3) 2(1 ve 3) 175 175 40~60 30~40 16 NOT : 1. Piirme sürelerinin içerisinde ön õsõtma süresi yoktur. Özellikle kekler, pizzalar ve ekmekler için fõrõnda yaklaõk 10 dk'lõk bir ön õsõtma yapmanõzõ tavsiye ederiz. [. . . ]

ACER ASPIRE V3-731G KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. ACER ASPIRE V3-731G kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag