Kullanım kılavuzu ACER ASPIRE V5-571 QUICK START GUIDE

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals ACER ASPIRE V5-571 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu ACER ASPIRE V5-571 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals ACER ASPIRE V5-571 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


ACER ASPIRE V5-571 QUICK START GUIDE: Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (951 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   ACER ASPIRE V5-571 (1143 ko)
   ACER ASPIRE V5-571 (999 ko)
   ACER ASPIRE V5-571 QUICK START GUIDE (470 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu ACER ASPIRE V5-571QUICK START GUIDE

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Davlumbaz çocuklar veya do"ru kullanõm konusunda bilgisi olmayan ki!iler tarafõndan kullanõlmamalõdõr. BAKIM · · · Herhangi bir bakõm i!lemini gerçekle!tirmeden önce davlumbazõ kapatõn veya fi!ini çõkarõn. Filtreleri belirtilen zamanlarda temizleyin ve / veya de"i!tirin. Cihazõ nemli bir bez ve nötr bir sõvõ deterjan kullanarak temizleyin. TR 40 ÖZELL!KLER Boyutlar 598-698-898-1198 Parçalar Res. No Miktar Parçalar " $ Gövde, beraberinde: Kontrol Paneli, Lamba, Üfleme Kanalõ, Filtreler 2 $ Teleskobik Baca Grubu 2. " $ Üst Bölüm $ Alt Bölüm 2. 2 $ Redüktör Flan!õ ø $50-$20 mm 9 "5 $ Hava Çõkõ!Ba"lantõsõ Res. No Miktar 7. 2. " 2 7. 3 $ "" 6 "2a 6 "2c 6 Parçalar Üst Baca Sabitleme Parçasõ Hava Çõkõ! [. . . ] · Destek 7. 2. "i gösterildi"i !ekilde birinci dübelin X mm (X=tedarik edilen üst baca bölümünün yüksekli"i) dikey referans çizgisi ile merkezi (delik) hizalayarak duvara yerle!tirin. · Destekteki deliklerin merkezlerine göre duvarõ i!aretleyin. · Dikey referans çizgisinden $$6mm ve yatay referans çizgisinin 320 mm üzerinde belirtildi"i !ekilde bir referans noktasõ i!aretleyin. · #!aretlenen tüm merkez noktalarõnda ø8mm delikler açõn. · "2a vidalarõ (4, 2 x 44, 4) kullanarak alt deste"i 7. 2. " sabitleyin. · 2 adet vidayõ ("2a) (4, 2 x 44, 4) kullanarak üst deste"i 7. 2. " ve hava çõkõ!· Duvar ile vida ba!õ arasõnda 5-6 mmlik bir bo!luk bõrakarak kapak gövde sabitleme deliklerinde tedarik edilen iki vidayõ ("2a) (4, 2 x 44, 4) yerle!tirin. TR 42 Davlumbaz gövdesinin montajõ · · · · Davlumbazõn gövdesini birle!tirmeden önce, montaj noktalarõ üzerinde yerle!ik olan iki vidayõ (Vr) sõkõn. Davlumbazõ vidalarõn ("2a) üzerine asõn Destek vidalarõnõ ("2a) tamamen sõkõn Ba!lõk gövdesini hizalamak için vidalarõ Vr ayarlayõn. Ba#lantõlar BORU BA$LANTILI HAVA ÇIKI% S!STEM!Bacalõ versiyonun montajõ yaparken, ø $50 veya $20 mmlik esnek veya sert bir boru (montajõ yapanõn tercihine göre) kullanmak suretiyle davlumbazõ bacaya ba"layõn. · · · ø $20 mmlik bir hava çõkõ!ba"lantõsõ yapmak için, redöktör flan!õnõ (9) davlumbaz gövde çõkõ!õna yerle!tirin. Aktif karbon filtreleri alarmõ 200 çalõ!ma saati sonrasõnda tetiklenir. (Aktifle!tirme ve Silme; Bakõm paragrafõna bakõnõz) LED TR 45 BAKIM Ya# filtreleri KEND!NDEN DESTEKL!Alarm sinyalinin iptal edilmesi · I!õklarõ ve aspiratör motorunu kapatõn. · Ledler yanõp sönmeye ba!layana kadar en az 3 sn süre ile T3 butonuna basõn. Filtrelerin temizlenmesi · Filtreler her 2 ayda bir veya özellikle yo"un kullanõm oldu"unda daha sõk olarak mutlaka temizlenmelidir ve bula!õk makinesinde yõkanabilir. · Grubun arkasõna do"ru itmek ve aynõ zamanda a!a"õya çekmek suretiyle filtreleri bir bir çõkarõn. · E"memeye dikkat ederek filtreleri yõkayõn. · Filtreleri yeniden yerle!tirirken tutuma"õn dõ!arõdan görünür oldu"undan emin olun. Aktif karbon filtresi (Devirdaim versiyonu) AKT!F KARBON F!LTREN!N DE$!%T!R!LMES!Alarm sinyalinin aktif hale getirilmesi · · · · · Devirdaim versiyonu davlumbazlarda, Filtre ikaz alarmõ montaj sõrasõnda veya daha sonra takõlabilir. Ana anahtarõ veya ana güç kayna"õ üzerindeki iki kutuplu anahtarõ kullanarak davlumbazõ ayõrõn. T$e basmak ve tutmak suretiyle ba"lantõyõ yeniden kurun. [. . . ] · Ledler yanõp sönmeye ba!layõncaya kadar en az 3 saniye süre ile T3 butonuna basõn. Filtrenin de#i&tirilmesi · · · · Metal ya" filtrelerini çõkarõn Sabitleme halkalarõnõ açmak suretiyle doyma noktasõna ula!mõ!Yerine asmak suretiyle yeni filtreyi takõn Metal ya" filtrelerini de"i!tirin Aydõnlatma LAMBA DE$!%T!RME 20 W halojen lamba · · · · Aydõnlatma deste"ini sabitleyen 2 Vidayõ çõkarõn ve Ba!lõ"õn dõ!õna alõn. Aynõ tipte bir ba!kasõ ile de"i!tirin, iki pimin lamba tutucu soket deliklerinin içerisine düzgün bir !ekilde yerle!tirilmi! [. . . ]

ACER ASPIRE V5-571 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. ACER ASPIRE V5-571 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag