Kullanım kılavuzu ACER ASPIRE X3995

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals ACER ASPIRE X3995 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu ACER ASPIRE X3995 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals ACER ASPIRE X3995 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


ACER ASPIRE X3995 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (606 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   ACER ASPIRE X3995 (567 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu ACER ASPIRE X3995

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] » F>r>n>n>z>n montaj> ve ilk ayarlamalar, yetkili bir kifli taraf>ndan düzenlemelere uygun olarak yap>lmal>d>r. Montaj teknisyeninin ihtiyac> olan montaj talimatlar> bu k>lavuzda verilmifltir. » Herhangi bir temizlik veya bak>m iflleminden önce daima izolatör dü¤mesini kapat>n ve cihaz> so¤umaya b>rak>n. » Tepsilerin, do¤ru flekilde tak>ld>¤>ndan emin olun. [. . . ] 2) "Piflirmenin Bitifl Süresi" fonksiyonu X seçilinceye ve ilgili simge yan>p sönünceye kadar `I dü¤mesine bas>n. Kontrol panelinde piflirmenin bitifl saati görünecektir (gerçek saat + piflirme süresi ­ fiekil 14). 3) <stedi¤iniz piflmenin bitifl süresini seçmek için "+" dü¤mesine bas>n. + 4) Ayarlama ifllemi bittikten sonra programlay>c> 3 saniye bekleyip çal>flmaya bafllayacakt>r. 5) F>r>n>n otomatik olarak aç>l>p kapanacakt>r. Piflirmenin bitifl süresi sonunda bir sesli uyar> verilecektir. 6) Sesli alarm> kapatmak için herhangi bir dü¤meye bas>n. fiekil. 14 Program> iptal etmek için, Piflme Süresini iptal etmeniz yeterlidir. Di¤er Özellikler Emniyet özelli¤i E¤er yandaki tabloda görülen ayarlardan herhangi biri yap>l>rsa f>r>n kendili¤inden kapat>lacakt>r (fiekil 15). fiekil. 15 S>cakl>k ayar> bu flekilde oldu¤unda: 250°C 200 ile 245°C aras> 120 ile 195°C aras> 120°C'den daha az F>r>n afla¤>daki süre geçtikten sonra kapanacakt>r: 1 1/2 saat sonra 5, 5 saat sonra 8, 5 saat sonra 12 saat sonra 61 At>l Is> Özelli¤i Piflirme süresi ayarland>¤>nda, f>r>n programl> süre sona ermeden birkaç dakika önce kendili¤inden kapanacak ve enerji tüketimi olmadan yemeklerinizi piflirmek için arta kalan >s>y> kullanacakt>r. Piflme Süresi sona erinceye kadar bütün mevcut ayarlar görüntülenecektir. Piflirme süresi 15 dakikadan daha az oldu¤u zaman bu özellik çal>flmayacakt>r. Çocuk Güvenli¤i Fonksiyonu Küçük çocuklar>n f>r>n> açmalar>n> önlemek için f>r>n>n kontrol dü¤meleri kilitlenebilir. 21 64 Defrost (Buz çözdürme) <fllemi F>r>n>n fan>, >s> uygulamadan oda s>cakl>¤>ndaki havay> f>r>n>n içinde dolaflt>r>r. Et, bir piflirme kab>nda veya do¤rudan tepsinin üzerinde piflirilebilir; bu durumda, et suyunun toplanmas> için alt rafa bir tepsi yerlefltirilmelidir. Çok ya¤l> etleri piflirdi¤inizde, eti do¤rudan >zgara üzerine koyun ve f>r>n>n kirlenmemesi için >zgaran>n alt>na bir kap yerlefltirin. Et pifltikten sonra, suyunun damlamamas> için en az 15 dakika beklemenizi tavsiye ederiz. K>zartma s>ras>nda f>r>n>n içinde çok fazla duman oluflmas>n> önlemek için, damlama kab>na biraz su dökmenizi tavsiye ederiz ve buhar> önlemek için ise, piflme s>ras>nda su çok fazla buharlafl>rsa, biraz daha su ekleyin. Servis yapmadan önce, yiyecekleri s>cak tutmak için f>r>n> minimum >s>da tutun. Baz> ipuçlar> Kek piflirmek için Kekler genelde orta seviyedeki (150 °C ile 200 °C aras>ndaki ) s>cakl>klarda piflerler. Bunun yan>nda, f>r>n yaklafl>k 10 dakika önceden >s>t>lmal>d>r. Piflme süresinin en az 3 /4'ü geçmeden f>r>n kapa¤> aç>lmamal>d>r. Normal küçük pastalar bir tabak veya kapta, toplam piflme süresinin yaklafl>k 2 /3'ü kadar piflirilmeli ve ard>ndan tamamen piflmeden istenilen ilaveler yap>lmal>d>r. Kalan piflme süresi, kullan>lan ilavenin türüne ba¤l>d>r (reçel, meyve vs. ). Çok fazla nem piflme süresini gereksiz yere uzatt>¤>ndan dolay>, hamur ve kek kar>fl>mlar>n>n do¤ru olmas>na dikkat edilmelidir. K>vam>nda bir hamur veya kar>fl>m, kafl>ktan veya mikserden zor ayr>l>r. [. . . ] No) ve bilgi plakas>n>n üzerine iflaretlenmifl seri numaras>n> (Ser. No) belirterek bulundu¤unuz yerdeki Servis Merkezi'ne baflvurun. Bu plaka, f>r>n bofllu¤unun d>fl>ndaki ön k>s>mda bulunmaktad>r. Üretici taraf>ndan onaylanm>fl ve üzerinde afla¤>daki simgeyi tafl>yan orijinal yedek parçalar, yaln>zca Yetkili Servis Merkezimizden veya yedek parça satan yetkili servislerimizden temin edilebilir. ÜCRETS<Z TÜKET<C< DANIfiMA HATTI 0 800 211 60 32 Cihaz>n>z>n kullanma ömrü 10 y>ld>r. [. . . ]

ACER ASPIRE X3995 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. ACER ASPIRE X3995 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag