Kullanım kılavuzu ACER ASPIRE Z1650

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals ACER ASPIRE Z1650 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu ACER ASPIRE Z1650 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals ACER ASPIRE Z1650 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


ACER ASPIRE Z1650 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (526 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   ACER ASPIRE Z1650 (402 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu ACER ASPIRE Z1650

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ait ticari veya tescilli ticari markalardýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markalarý ve ticari adlarý olabilir. Nokia, bu belgede tanýmlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksýzýn deðiþiklik ve yenilik yapma hakkýný saklý tutar. Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluþabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybýndan veya özel, arýzi, bir netice olarak hasýl olan ya da dolaylý hasar veya kayýplardan sorumlu tutulamaz. [. . . ] All rights reserved. 7 Ekran Nokia Eðlence Kamerasý ASPIRE Z1650'ün ekraný arkadan aydýnlatmalýdýr. Kamera açýldýðýnda ekran, hafýza ve batarya kapasitesini ve önceden yapýlmýþ ayar seçimlerini simgelerle gösterir. Ekrandaki varsayýlan ayarlar resimde gösterilmiþtir. Bkz: Tuþlarý ve ekran ayarlarýný kullanma, sayfa 12. Batarya ve LED Batarya kapasitesi simgesi , bataryada kalan gücü gösterir. Batarya kapasitesini gösteren simgesinde tek bir blok kaldýðýnda fotoðraf çekebileceðinizi ancak flaþý kullanamayacaðýnýzý unutmayýn. Flaþla fotoðraf çekmeye çalýþtýðýnýzda bataryada yeterli enerji kalmamýþsa, kýrmýzý LED ve flaþ simgesi 2 saniye yanýp söner ve bir hata sinyali çýkar. Son 10 fotoðrafta, kýrmýzý LED sürekli yanýp söner. Aþaðýdaki seçenekler bulunur: · LED yeþil ve yanýp sönüyor; flaþ etkinleþtiriliyor. · LED yeþil ve sürekli yanýyor; kamera kullanýma hazýr. · LED kýmýzý ve yanýp sönüyor; kamerada bir hata var. Hatanýn yerini belirten simgenin de yanýp söndüðünü unutmayýn. Flaþý insanlara doðru kýsa mesafeden kullanmayýn. Flaþý kullanýrken üzerini kapatmayýn. Fotoðraflarý uyumlu bir telefona aktarma Not: Bu iþlevin kullanýlabilmesi için telefon açýk olmalýdýr. Telefonu, telsiz telefon kullanýmýnýn yasak olduðu veya giriþime ya da tehlikeye neden olabileceði durumlarda açmayýn. Fotoðraflarý uyumlu bir Nokia telefonuna aktarmak için, Nokia Eðlence Kamerasý ASPIRE Z1650'ü telefonun Pop-PortTM konektörüne baðlamanýz yeterlidir. Kamera ile uyumlu telefonu birbirine baðlamadan önce, her iki cihazý da açýn. Kamera bir telefona baðlýyken fotoðraf çekemeyeceðinizi unutmayýn. Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved. 10 Tüm fotoðraflar, çekilen son fotoðraftan baþlamak üzere ayný anda telefona aktarýlýr. Fotoðraflarý aktarma iþlemi, tüm fotoðraflar kopyalanana kadar veya telefonun hafýzasý dolana kadar devam eder. Aktarma iþlemi sýrasýnda, kameranýn ekranýndaki bir sayaç aktarýlacak kaç fotoðraf kaldýðýný belirtir. Aktarma öncesinde, sayaç gönderilecek toplam fotoðraf sayýsýný gösterir ve aktarma iþlemi ilerlerken geriye doðru saymaya baþlar. Deklanþöre bir kez basarak aktarma iþlemini duraklatabilirsiniz. Aktarma iþlemine duraklatýlan fotoðraftan itibaren devam etmek için deklanþöre yeniden basýn. [. . . ] Tüm fotoðraflarý mý (ALL), yoksa yalnýzca son fotoðrafý mý silmek istediðinizi belirtmek için ok tuþuna basýn. Silme iþlemini onaylamak için deklanþöre basýn. Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved. 12 · Otomatik çekim , otomatik çekim iþlevini Açýk veya Kapalý olarak belirlemek için kullanýlýr. Otomatik çekim'i seçin ve otomatik çekim seçimini onaylamak için deklanþöre basýn. [. . . ]

ACER ASPIRE Z1650 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. ACER ASPIRE Z1650 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag