Kullanım kılavuzu ACER G206HL

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals ACER G206HL kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu ACER G206HL kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals ACER G206HL kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


ACER G206HL : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (7218 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   ACER G206HL QUICK START GUIDE (789 ko)
   ACER G206HL (3381 ko)
   ACER G206HL QUICK START GUIDE (327 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu ACER G206HL

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Makinan>z>n elektrik ve su ba¤lant>lar>n>n yetkili bir teknisyen taraf>ndan, ve üreticinin talimatlar>na (bak>n>z: "Çamafl>r makinas>n>n kurulmas> ", sayfa 2) ve yerel güvenlik kurallar>na uygun olarak yap>ld>¤>ndan emin olunuz. Makine kullan>lmadan önce, tüm ambalaj vida ve c>vatalar> ç>kar>lmal>d>r. 3cü sayfadaki "Ambalaj c>vatalar>n>n ç>kart>lmas>" bölümüne bak>n>z. Önce çamafl>rs>z olarak y>kama ifllemini yap>n>z. [. . . ] Çamafl>r makinesindeki su çok s>cak veya su seviyesi çok yüksek voldu¤u durumlarda kapak aç>lamaz. Kapak kapat>ld>ktan sonra, Bafllatma/Durdurma dü¤mesine bir kez daha bas>lmas> y>kama iflleminin devaml> yap>lmas>n> sa¤lar. Y>kama devresi tamamland>¤>nda Y>kama devresinin tamamlanmas>ndan sonra makina otomatik olarak kapanacakt>r. Çamafl>rlar>n>z> al>n>z. 10 Çamafl>r y>kanmas> Çamafl>rlar> elle y>kamak Fuzzy logic özelli¤ini kullanmadan çamafl>rlar>n>z> elle programlayarak y>kayabilirsiniz. Çamafl>r makinas>n>n A Aç/kapat dü¤mesine bas>n>z. Çamafl>rlar>n>z> afl>r> yüklemeden gevflek olarak makinaya birer birer koyunuz. Deterjan ve gerekiyorsa yumuflat>c> ve öny>kama deterjan>n> uygun bölmelere koyunuz. S>cakl>k seçme dü¤mesine basarak seçiminizi yap>n>z. (so¤uk su ile, 30°, 40°, 60°, veya 95° derece C). <stedi¤iniz durulama devir say>s>n> seçmek için durulama dü¤mesine bas>n>z. S>kma dü¤mesine basarak s>kma h>z>n> seçiniz. Çamafl>r miktar>, kirlilik miktar>, ve sizin yaflad>¤>n>z yerdeki su sertli¤i ile ilgili olarak detrjan imalatç>s>n>n tavsiyelerine uyunuz. Yaflad>¤>n>z yerdeki su sertli¤ini bilmiyorsan>z, o bölgenin su idaresine dan>fl>n>z. NOT: Her zaman deterjanlar> çocuklar>n ulaflamayaca¤> güvenli bir yerde muhafaza ediniz. 12 Çamafl>r Makinesinin Bak>m> Acil durumda çamafl>r makinas>n>n boflalt>lmas> 1. Çamafl>r makinas>n>n elektrik fiflini prizden çekiniz. Filtre kapa¤>n> bir madeni para veya anahtarla aç>n>z. 3. Sola çevirerek acil durum boflaltma kapa¤>n> aç>n>z. Acil boflaltma tüpünün sonundaki bafll>¤> yakalayarak yavaflça yaklafl>k 15 cm kadar d>flar> çekiniz. 4. Tüpü yerine sokunuz ve kapa¤> yerine vidalay>n>z. Filtre kapa¤> yerine koyunuz. Donmufl bir çamafl>r makinas>n>n tamiri E¤er 1. s>cakl>k s>f>r>n alt>na düflmüflse ve çamafl>r makinan>z donmufl ise: Çamafl>r makinan>z> prizden çekiniz. Su girifl hortumunu gevfletmek için muslu¤un üzerine >l>k su dökünüz. [. . . ] Polyesterden (diolen, trevira), poliamid'den (perlon ve naylon) yap>lm>fl olanlar ve benzer kar>fl>mlar. Sadece makinada y>kanabilir saf yeni yün etiketli yünlüler. Normal veya hafif kirli pamuklu giysi, çarflaf, masa örtüsü, iç çamafl>r>, havlu, gömlek vs. Normal veya hafif kirli polyester (diolen, trevira), poiamid (perlon, nylon) veya di¤er benzer ürünlerden yap>lm>fl bluz, gömlek vs. [. . . ]

ACER G206HL KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. ACER G206HL kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag