Kullanım kılavuzu ACER K520

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals ACER K520 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu ACER K520 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals ACER K520 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


ACER K520 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1347 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   ACER K520 QUICK START GUIDE (1000 ko)
   ACER K520 (1222 ko)
   ACER K520 ǔ (3539 ko)
   ACER K520 QUICK START GUIDE (1000 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu ACER K520

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] 1-11 Kaðýt Besleme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-11 "Geniþlik" ve "Uzunluk". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-12 Kaðýt Yönlendirme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-12 Ekran Ýkonlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] "Minimal" Büyütme/Küçültme oraný için deðer aralýðýný biliyor musunuz? "Minimal" ayarýnýn Büyültme/Küçültme oraný × 0. 900 ile × 0. 999 deðerleri arasýna ayarlanabilir. 4 [Enter] tuþuna dokunun. K520/CF2001 6-17 6 Temel Ýþlemler Kaydedilmiþ Olan Bir Büyütme/Küçültme Oranýný Çaðýrmak için Kaydedilmiþ olan Büyütme/Küçültme oranlarýnýn ihtiyaç duyulduðunda çaðrýlmasý mümkündür. 1 Büyültme/Küçültme oranýnýn seçildiði ekranda, [Büyültme/Küçültme oranýný özelleþtir]'e dokunun. 2 Çaðýrmak istediðiniz Büyültme/ Küçültme oranýna ("1", "2" veya "Minimal")'e dokunun. 3 [Enter] tuþuna dokunun. 6-18 K520/CF2001 Temel Ýþlemler 6 6. 6 Orijinal Döküman Tipinin Seçilmesi Dökümanýnýzý tanýmlayan döküman tipini seçmek suretiyle daha gerçekçi bir kopyanýn yapýlmasý mümkündür. Orijinal görüntü tipi ve Ekran Örneði ayarlarý G Orijinal Döküman Tipi ayarlarý Metin&Fotoðraf (Text&Photo): Bu ayar konumunda, metin ve fotðraflardan oluþan bir döküman, orta seviyeli tonlamayla hem metinin hem de fotoðraflarýn gerçekçi bir þekilde kopyalanmasý saðlanarak taranýr. Fotoðraf Görüntüsü (Photo Image): Bu ayar konumunda, fotoðraf kaðýdý üzerine basýlmýþ olan fotoðraflarý içeren bir döküman, yüksek seviyeli tonlamayla fotoðraflarýn gerçekçi bir þekilde kopyalanmasý saðlanarak taranýr. Basýlan Görüntü (Printed Image/Bilgisayar çýktýsý): Basýlý fotoðraflarý içeren bir dökümaný kopyalarken bu ayarý seçin. Metin (Text): Bu ayar konumunda, sadece metinden oluþan bir dökümanýn konturlar vurgulanarak temiz bir kopyasýnýn elde edilmesi mümkündür. Harita (Map): Ayrýntýlý þemalar ve metinden oluþan bir dökümaný kopyalarken bu ayar konumun seçin. Ekran Örneði ayarlarý (Screen Pattern) Çizgiler ya da gölgeleme içeren kopyalarda moiré efektleri meydana geldiði takdirde, uygun ayarý seçerek etkilerini azaltýn. "Tonlama" varsayýlan ayardýr; fakat, "Koyuluk" ayarý da mevcuttur. Bu ayar konumlarý, sadece "Metin&Foto", "Fotoðraf Görüntüsü" veya "Basýlmýþ görüntü"nün seçilmiþ olmasý durumunda uygulanýlabilir. G K520/CF2001 6-19 6 Temel Ýþlemler Kopyalama Ýþleminden Önce Ayar Konumunu Seçmek için 1 Kopyasý oluþturulacak olan dökümaný (dökümanlarý) yerleþtirin. (Daha ayrýntýlý bilgi için sayfa 5-1'e bakýn. ) 2 Arzu edilen renk modunu seçin. (Daha ayrýntýlý bilgi için sayfa 3-19 kýsmýna bakýn. ) 3 Temel ekran görüntüsünün ekrana geldiðinden emin olun ve sonra [Orijinal/Yoðunluk]'a dokunun (Original/Density). 4 Dökümanýnýzý en iyi tanýmlayan Orijinal Döküman Tipini seçin. 5 Gereken diðer ayarlarý belirtin. Kaðýt (Daha ayrýntýlý bilgi için sayfa 6-4 kýsmýna bakýn. ) Büyütme/Küçültme Fonksiyonu (Daha ayrýntýlý bilgi için sayfa 6-15 kýsmýna bakýn. ) Yoðunluk (Daha ayrýntýlý bilgi için sayfa 6-21 kýsmýna bakýn. ) 6 Klavyeyi kullanarak oluþturmak istediðiniz kopya adedini girin ve sonra [Baþlat] tuþuna basýn. 6-20 K520/CF2001 Temel Ýþlemler 6 6. 7 Kopya yoðunluðunun belirlenmesi Yoðunluk ayarlarý G Arka fon (Background): Bu koyuluk fonksiyonunun kendisini otomatik olarak ayarlamasý mümkündür ya da elle sekiz seviyenin birisine ayarlanabilir. (Daha fazla detay için sayfa 3-19a baþvurun. ) 3 [Orij. Ö Kopya ekraný belirecektir. 4 Kopyasý oluþturulacak olan dökümanýn tipini ve istediðiniz fotokopi tipini seçin. ? Opsiyonel hafýza (M128-2) kurulu deðilse, saðda gösterilen ekran belirecektir. Fotokopisi çekilecek döküman türünü seçin. [Sýkýþtýrma modu]na ne zaman basýlýr (Compress Mode)?[Sýkýþtýrma Modu] basýldýðýnda, [Renk] (Color) (görüntü kalitesi önceliði) varsayýlan deðer olarak ayarlanýr. Hafýza kurulu deðilse, hatalarý önlemek için [Sýkýþtýr]'a basýn. (Bakýnýz sayfa 10-45. ) Sýkýþtýrma modu deðiþtirildiðinde fotokopi kalitesi düþeceðinden, normal olarak ayar deðiþtirilmemelidir. 5 Gereken diðer herhangi bir ayarý/ayarlarý belirleyin. 6 Klavyeyi kullanarak, oluþturmak istediðiniz kopya sayýsýný girin ve daha sonra [Baþlat] tuþuna basýn. 7-4 K520/CF2001 Geliþtirilmiþ Ýþlemler Bir Kitabýn Fotokopisini Çekmek için Ayar Yapma 7 1 Kopyasý oluþturulacak dökümaný (dökümanlarý) yerleþtirin (Daha fazla detay için sayfa 5-1e baþvurun. ) 2 Ýstediðiniz renk modunu seçin. (Daha fazla detay için sayfa 3-19a baþvurun. ) 3 [Orij. Ö Kopya]'ya basýn. 4 [Kitap] (Book) tuþuna basýn. Kitap ekraný belirecektir. "Kitap" ayarý mevcut deðil mi? ? "Çerçeve Silme" veya "Ayna Görüntü" fonksiyonlarý seçildiðinde, "Kitap" ayarý seçilemez. [. . . ] 7-24 Zýtlýk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-26 Renk Dengesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-27 S Sað alt kapý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-10 Sað kapý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

ACER K520 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. ACER K520 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag