Kullanım kılavuzu ACER K750

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals ACER K750 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu ACER K750 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals ACER K750 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


ACER K750 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (3950 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   ACER K750 QUICK START GUIDE (664 ko)
   ACER K750 (3854 ko)
   ACER K750 QUICK START GUIDE (664 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu ACER K750

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] 1-10 Akustik Gürültü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-11 Ni-MH Pillere dikkat ediniz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-11 Kullaným Kýlavuzu Hakkýnda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-12 Kýlavuz Düzeninin Açýklamasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Ýletim sonucu raporunu bastýrmak için, [Baþlat] tuþuna basýnýz. Ýletim sonucu raporu bastýrýldýkran sonra, ana ekran görüntülenir. 6-22 Di152f/Di183f Faks Ýletim/Alým Yöntemleri 7 7 7. 1 Faks Ýletim/Alým Yöntemleri Ýletim Yöntemleri Bellekten Ýletim Bellekten iletimde, doküman taranýr, sonra iletim için belleðe kaydedilir (kuyruða atýlan iletim). Bellek Ýletimi, varsayýlan iletim modu olarak seçilmiþtir. Bellekten faks iletimi hakkýnda ayrýntýlar için, "Ftemel Faks Ýþlemi" sayfa 6-3 kýsmýna baþvurunuz. Kitap sayfasý iletimi Orijinal Camý üzerine yerleþtirilmiþ (kitaplarla sýnýrlý olmayan) dokümanlarý fakslarken [Kitap Gönd. ] tuþuna basýnýz. Kitap sayfasý dokümanlarýný fakslama konusunda ayrýntýlar için, "6 Ftemel Faks Ýþlemi" bölümünün sayfa 6-5'deki "Orijinal Camý üzerine yerleþtirilmiþ dokümanlarý fakslamak için" sayfa 6-5 kýsmýna bakýnýz. Elle Ýletim Eðer makine, bir telefona ve hem telefon görüþmesi hem de faks göndermek için kullanýlan ayný hatta baðlý ise, alýcý ile telefonda görüþtükten sonra doküman basit bir þekilde gönderilebilir. Bu yararlýdýr þöyle ki, alýcýya faks göndereceðinizi söylemek isteyebilirsiniz. Not Eðer alýcýnýn faks makinesi fakslarý otomatik olarak üzere (otomatik alým için) ayarlanmýþ ise, alýcý telefonu yanýtlamaksýzýn bir bip sesi duyulur; bununla birlikte, tam o anda telefon, sesli görüþme için kullanýlamaz. Eðer faks, telefonla görüþüldükten sonra gönderilecek ise, Otomatik Doküman Besleyiciyi kullanýnýz. Eðer bu makinenin TEL portuna (satýn alýnmýþ veya kiralanmýþ) bir telefon cihazý baðlý ise, manüel iletim mümkündür. Di152f/Di183f 7-1 7 Faks Ýletim/Alým Yöntemleri Ýpucu Darbeli arama kullanýldýðýnda bile, " " girildiðinde, tonla arama sinyalleri üretilir. Bir faksý manüel olarak göndermek için 1 Dokümaný Otomatik Doküman Besleyici içerisine yükleyiniz. ("Telefon rehberini kullanarak faks çekme" sayfa 6-17 baþvurunuz. ) [Evet] tuþuna basýnýz ve sonra bir sonraki alýcýyý belirtiniz. 10 tuþlu nümerik tuþ takýmýný kullanarak numara girildiðinde: Alýcýnýn faks numarasýný giriniz (azami 15 alici seçilebilir). [Evet] tuþuna basýnýz ve sonra bir sonraki alýcýyý belirleyiniz. O andaki seçimi silmek için [Hayýr] tuþuna basýnýz. (Bu ancak, alýcý [Evet] tuþuna basýlarak ayarlanmasýndan önce geçerlidir. ) ? 6 [Baþlat] tuþuna basýnýz. Alýcýlarý gözden geçirip geçirmeyeceðinizi seçmenize imkan veren bir mesaj görünür. Di152f/Di183f 7-5 7 7 Alýcýlarý gözden geçirmek için, [Evet] tuþuna basýnýz. Faks Ýletim/Alým Yöntemleri Eðer alýcýlarý gözden geçirmek istemiyorsanýz, 9. adýmda belirtilen alýcýlar, seçilmiþ olduklarý sýrada ekranda görüntülenirler. Alýcýyý kontrol ediniz ve sonra [Evet] tuþuna basýnýz. Ekrana getirilen alýcýyý silmek için, [Hayýr] tuþuna basýnýz. Tüm alýcýlar gözden geçirildikten sonra, göstergede "SON=BASLAT" görünür. 9 Taramayý ve faks göndermeyi baþlatmak üzere, [Baþlat] tuþuna basýnýz. 7-6 Di152f/Di183f Faks Ýletim/Alým Yöntemleri Zamanlamalý Ýletim 7 Bir doküman, taranabilir ve belirtilen bir zamanda gönderilmek üzere bellekte saklanabilir. Bu iþlev, bilhassa çok büyük miktarlarda sayfalardan oluþan dokümanlarý indirimli ücretlendirme saatlerinde göndermek için uygundur. Not Zaman, 24-saatlik bir dönem için ayarlanýr. Eðer makine geçerli saat ile programlanmýþ deðil ise, (s. Zamanlanmýþ bir iletim, ayný zamanda bir doðrudan iletim olarak gerçekleþtirilemezler. Ýpucu Zamanlamalý iletim, çok noktaya iletim, posta kutusu iletimi, açýcý kotrollü gönderim veya aracýlý iletim baþlatma ile birleþtirilebilir. Zamanlamalý iletimi kullanarak faks çekmek için 1 Faks çekilecek olan dokümaný yerleþtiriniz. [. . . ] 3-26 Otomatik kapanma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-6 Yönetim Ayarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-21 Otomatik Kapanma KAPALI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-25 Otomatik Panel Sýfýrlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-24, 9-4 Otomatik seçin iþlevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

ACER K750 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. ACER K750 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag