Kullanım kılavuzu ACER P1166 QUICK START GUIDE

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals ACER P1166 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu ACER P1166 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals ACER P1166 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


ACER P1166 QUICK START GUIDE: Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1452 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   ACER P1166 (4241 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu ACER P1166QUICK START GUIDE

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Kullanma k>lavuzunu saklay>n ve kullan>m s>ras>nda davlumbaz>n yan>nda bulundurun. 1 å Güvenlik uyar>lar> Montaj Teknisyeni <çin » Bir havaland>rma ünitesi olarak kullan>ld>¤>nda, davlumbaza 150mm çap>nda bir hortum tak>lmal>d>r. Dikkat: Hortum verilmemifltir ve ayr>ca sat>n al>nmal>d>r. » Davlumbaz> monte ederken, ocak/halka yüzeylerinin üst kenar>na olan afla¤>daki minimum mesafeye dikkat etti¤inizden emin olun: elektrikli ocaklar gazl> ocaklar 600 mm 700 mm » Davlumbaz havaland>rma modunda kullan>ld>¤>nda, uygun çal>flma için afla¤>daki kurallara uyulmal>d>r: ­ k>sa ve düz ç>k>fl hortumu. ­ ç>k>fl hortumundaki büklümleri minimum seviyede tutun. [. . . ] » Herhangi bir flüpheniz varsa, ilgili kontrol veya bina denetleme birimine baflvurun. » Davlumbaz, bir havaland>rma ünitesi olarak verilmifltir ve bir aktif karbon filtresi tak>larak hava dolafl>ml> modda da kullan>labilir. » Bu ifllem için orijinal bir karbon filtresine ihtiyac>n>z vard>r (Yerel Yetkili Servisten temin edebilirsiniz). Karbon filtreleri, ambalaj kutusundaki polistren koruma panellerinin bir taraf>na tak>lm>flt>r ve davlumbaz hava dolafl>ml> modda kullan>lmadan önce, karbon filtreleri yerine tak>lmal>d>r. Havaland>rma modu » Bu modda dumanlar, ba¤lant> bilezi¤ine (A) ba¤lanan bir hortum arac>l>¤>yla d>flar> at>l>r. » En iyi performans> elde etmek için, hortumun çap> d>fl deli¤in çap>na eflit olmal>d>r. fiekil 1 Hava dolafl>ml> mod » Hava bir karbon filtresi arac>l>¤>yla temizlenir ve mutfa¤a geri verilir. » Hava dolafl>ml> mod için orijinal bir karbon filtresine ihtiyac>n>z vard>r. » Deflektörü 2 adet ø 3, 5x6. 5 mm vida ile sabitleyin. fiekil 2. fiekil 2 4 Kontrol paneli » Normal koflullar için düflük bir h>z ve kokular çok yo¤un oldu¤unda yüksek bir h>z kullan>larak en iyi sonuçlar elde edilir. Piflirme ifllemine bafllamadan birkaç dakika önce davlumbaz> çal>flt>r>n. Davlumbaz, piflirme iflleminden sonra 15 dakika kadar veya bütün kokular kayboluncaya kadar çal>flt>r>lmaya devam edilmelidir. Kontrol dü¤meleri cihaz>n ön paneli üzerindedir: » ayd>nlatma dü¤mesi, davlumbaz lambas>n> açar ve kapat>r; » motor dü¤mesi, motoru aç>p kapatarak üç farkl> h>z seviyesinden birisini seçmenizi sa¤lar. Lamba dü¤mesi Motor dü¤mesi Do¤ru havaland>rma Davlumbaz>n düzgün çal>flmas> için, mutfakta düflük bir bas>nç olmal>d>r. » Düz uçlu bir tornavida kullanarak lamba kapa¤>n> dikkatlice ç>kart>n. » Eski ampulü, ayn> tipte yeni bir ampulle de¤ifltirin. Sürekli teknolojik geliflim politikam>z>n gere¤i olarak, teknik özellikleri ve renkleri de¤ifltirme hakk>m>z> sakl> tutuyoruz. Servis ve Yedek Parça Cihaz servis gerektirdi¤inde veya yedek parça sat>n almak istedi¤inizde, telefonla yerel Yetkili Servisi aray>n: 0800 211 60 32 Ça¤r>n>z posta kodunuza göre otomatik olarak size en yak>n Yetkili Servise yönlendirilecektir. Bulundu¤unuz yerdeki Servis Merkezinin adresi ve servisle ilgili di¤er bilgiler için web sitemizi ziyaret edin. www. electrolux. com. tr Cihaz garanti kapsam>nda olsa bile, ar>za mekanik veya elektrik aksam>ndan kaynaklanm>yorsa ücret talep edilece¤inden dolay> servisi aramadan önce "Ar>za giderme" bölümünü okudu¤unuzdan emin olun. Garanti kapsam>ndaki hizmetler için sat>fl makbuzunun gerekli olaca¤>n> unutmay>n. Size yard>mc> olabilmemiz için bize yard>mc> olun Bize yazmadan veya telefon açmadan önce, sorunuzun türünü tespit edin. Bize baflvurdu¤unuzda, flu bilgilere ihtiyac>m>z olacakt>r: » Ad>n>z » Adresiniz ve posta kodunuz » Telefon numaran>z » Ar>zan>n net ve do¤ru bir aç>klamas> » Cihaz>n ad> ve modeli* » E numaras>* » Seri numaras>* * Bu bilgileri, ya¤ filtreleri ç>kar>ld>¤>nda görülen bilgi plakas> üzerinde bulabilirsiniz. <rlanda Cumhuriyeti'nde servis iste¤inde bulundu¤unuzda, afla¤>daki adres arac>l>¤>yla bizimle ba¤lant> kurun: Electrolux Electrolux Group (Ire) Ltd Long Mile Road Dublin 12 Republic of Ireland Tel: + 353(0) 1 4090751 E-posta : service. eid@electrolux. ie MÜfiTER< H<ZMETLER< ELECTROLUX cihazlar>yla ilgili genel sorular veya daha fazla bilgi için, afla¤>da adresi verilen Müflteri Hizmetlerimize mektupla veya telefonla baflvurun ya da web sitemizi ziyaret edin: www. electrolux. com. tr Müflteri Hizmetleri Tarlabafl> Cad. No: 35 Taksim / <stanbul - TÜRK<YE Tel: (212) 293 10 20 Faks: (212) 251 91 44 * bu numaraya yap>lan aramalar, e¤itim amaçl> olarak kaydedilebilir. 9 Garanti Koflullar> Standart garanti koflullar> Biz, Electrolux olarak, bu Electrolux cihaz>n>n al>m>ndan sonraki 12 ay içinde herhangi bir parçada iflçilik veya malzeme hatas>n>n oldu¤unun kan>tlanmas> durumunda, afla¤>daki flartla, parçay> ÜCRETS<Z olarak tamir edece¤imizi veya de¤ifltirece¤imizi (iflçilik, malzeme veya nakliyat masraflar> dahil) beyan ederiz: Cihaz do¤ru monte edildi¤inde ve sadece bilgi etiketinde belirtilen bir elektrik beslemesiyle çal>flt>r>ld>¤>nda. Cihaz sadece normal amaçlar için ve üretici talimatlar> do¤rultusunda kullan>ld>¤>nda. [. . . ] Bu ürün talimatlara göre monte edilmeli, kullan>lmal> ve sadece belirtilen amaçlar için kullan>lmal>d>r. Yeni ülkedeki düzenlemeler dikkate al>narak ürün monte edilmelidir. Tafl>nmadan önce, afla¤>daki en yak>n Yetkili Servise dan>flarak yeni evinizin ayr>nt>lar>n> verin. Bunlar, yerel Yetkili Servisi tafl>nd>¤>n>z konusunda bilgilendirecek ve cihaz>n>zla ilgilenmelerini sa¤layacakt>r. [. . . ]

ACER P1166 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. ACER P1166 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag