Kullanım kılavuzu ACER P1223 QUICK START GUIDE

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals ACER P1223 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu ACER P1223 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals ACER P1223 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


ACER P1223 QUICK START GUIDE: Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1296 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   ACER P1223 (1347 ko)
   ACER P1223 (1222 ko)
   ACER P1223 ǔ (4993 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu ACER P1223QUICK START GUIDE

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Uyarõ üçgeni ve / veya (Uyarõ!, kaz!, Önemli!) kelimeleri emniyetiniz ve / veya cihazõn çalõma güvenlii açõsõndan önemli olan bilgilere daha çok dikkat edilmesini vurgular. Bu sembol cihazõn çalõmasõnda adõm adõm size kõlavuzluk eder. Bu sembolün yanõnda cihazõn kullanõlmasõ ile ilgili ek bilgileri ve pratik ip uçlarõnõ bulacaksõnõz. Cihazõn ekonomik ve çevreye uyum sorumluluu ile ilgili hususlar ve bilgiler yonca yapraõ üzerinde tanõmlanõr. [. . . ] Programa Ara Verme Yõkama programõnõ tamamlamadan önce programa ara vermek için, program seçiciyi (OFF) konumuna çeviriniz. Yõkama programõ (START/PAUSE) butonu ile herhangi anda kesintiye uratõlabilir ve butona tekrar basõlarak devam ettirilebilir. Yõkama lemini Bitirme / Çamaõrõ Çõkarma Yõkama programõ bittiinde (END) program ilerleme ekranõnda yanar. Çamaõr makinasõ butona basõlmadõõ veya program seçici program bittikten yaklaõk 3 dk içinde çevrilmedii takdirde standby (bekleme) moduna geçer. ) 20 Kontrol paneli üzerindeki tüm dier göstergeler eneji tasarrufu yapmak amacõyla kapatõlõr. Herhangi bir butona basõlmasõ standby (Bekleme) modunu iptal eder. · (KOLAY ÜTÜLEME) programõ seçildii takdirde program bittikten sonra yaklaõk 30 dakikalõk burumayõ önleme aamasõ olacaktõr. Gösterge ekranõ halen 1 dakikanõn kaldõõnõ ve (END) göstergesi ekranda gösterilir. Burumayõ önleme aamasõnda herhangi anda kapõyõ açabilir ve çamaõrõ çõkarabilirsiniz. Sõkma hõzõ (suda bekleme) seçildii takdirde 1. Suda beklemeden sonra, su dõarõ pompalanmalõdõr: - ya (START/PAUSE) butonuna basõn (az önce tamamlanan programa göre su dõarõya pompalanacak ); sõkma hõzõ da (SIKMA HIZI ) butonunu kullanarak sõkma esnasõnda deitirilebilir veya (DRAIN)'e getirin ve (START/PAUSE) butonuna basõn (su - program seçiciyi sõkma olmadan dõarõya atõlõr) veya - Program seçiciyi (SIKMA) veya (KISA SIKMA)'ya getirin ve (START/ PAUSE) butonuna basõn ( Su dõarõya atõlacaktõr) Programõn bu aamasõnõn sonunda (END) arkadan yanacaktõr. Kapõyõ açõn (DOOR/LIGHT) yeil renginde yanar yanmaz kapõ açõlabilir (program korunmasõ aktif hale geçmediinde, lütfen "Program Korumasõ" bölümüne bakõnõz. Bundan dolayõ, tahliye pompasõnõn en az yõlda bir kez temizlenmesi gereklidir. Çamaõr makinasõnõ kapatõn ve tahliye pompasõnõ temizlemeye balamadan önce fiini elektrikten çekiniz. lk önce acil boaltmayõ yerine getirin ("Acil boaltmanõn yerine getirilmesi" bölümüne bakõnõz). Tahliye pompasõnõn kapaõnõn önündeki zemine bir havlu yerletirin. Tahliye pompasõnõn kapaõnõ saat dönü yönünün tersine gevetiniz ve kapaõ çõkarõya doru çekiniz. 4. Herhangi yabancõ malzemeyi (varsa) pompa gövdesinden sökün. 5. Kapaõ tekrar yerine yerletirin. Kapak üzerindeki kanatçõõ yanal ekilde kõlavuz dilerine takõn ve kapaõ saatin dönü yönünde emniyetli ekilde kapatõnõz. 6. Acil boaltma hortumunu kapatõn ve hortumu tutamaõn içine yerletiriniz. Kapaõ kapatõnõz. 25 Arõzalar ve Çözümleri Arõzalarõ Giderme Bir hata durumunda problemi aaõdaki bilgiler õõõnda kendiniz düzeltmeye çalõõn. Aaõda listelenen hatalardan herhangi birini düzeltmek için Yetkili Servisi çaõrõrsanõz, cihaz garanti süresi içinde dahi olsa ilemin bedeli tüketici tarafõnda ödenecektir. · veya hata mesajlarõ belirirse hatayõ Eer çok özellikli ekranda kendi kendinize düzeltebilirsiniz (aaõdaki hatalar tablosunu (BALAT / BEKLET) inceleyiniz). [. . . ] 2. 0m, 2. 9 m ve 3. 9m uzunluklarõndaki su giri hortumlarõ ise Aqua(Su)-kontrollü çamaõr makineleri için mevcuttur. Hortumlarõ uzatmak için hortumu parçalara ayõrmayõnõz Sõzdõrmazlõk contalarõ ya hortum vida balantõsõnõn plastik somunlarõ veya muhafazalõ ambalajda temin edilirler. 1. Dier hortumu açõlõ balantõ ile makineye irtibatlayõnõz. Dikkat!Bunun yerine resimde gösterildii gibi saa veya sola çevirin. [. . . ]

ACER P1223 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. ACER P1223 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag