Kullanım kılavuzu ACER P1270 QUICK START GUIDE

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals ACER P1270 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu ACER P1270 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals ACER P1270 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


ACER P1270 QUICK START GUIDE: Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1452 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   ACER P1270 (4929 ko)
   ACER P1270 QUICK GUIDE (707 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu ACER P1270QUICK START GUIDE

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Emi motoru bulunmayan modeller sadece emi (suction) modunda çalõõr ve harici bir emi cihazõna balanmalarõ zorunludur (verilmemitir) Yerletirme Davlumbazõn, gazlõ veya 3 gözü gazlõ 1 gözü elektrikli ocaklar için 75 cm, elektrikli ocaklar için ise piirme bölgesinden en az 60 cm uzaklõa yerletirilmesi zorunludur. Elektrik Balantõsõ Elektrik beslemesi, davlumbazõn iç kõsmõna yerletirilmi etiket üzerinde kayõtlõ gerilime denk dümelidir. Elektrik fiini, yürürlükteki standartlara uyumlu, kolay eriilebilir bir yerde bulunan elektrik prizine takõnõz. [. . . ] Elektrik fiinin bulunmadõõ yerde ( elektrik ebekesine dorudan balantõ için) temas yerlerinden kontak aralõõ 3 mm `den az olmayan standart onaylõ iki kutuplu alter yerletiriniz. 1. 5. Kontrol paneli Ya Filtresi Halojen Lambalar Teleskobik Baca Hava Çõkõõ (Sadece Karbon Filtreli kullanõmlarda) Dikkat Bu cihaz, yetikinler tarafõndan kullanõlmak amacõ ile tasarlanmõtõr. Çocuklarõn kontrol dümelerini karõtõrmasõna veya aletle oynamalarõna izin verilmemelidir. Ya filtresinin doru monte edilmedii yerlerde davlumbazõ kullanmayõnõz!Emilmi hava, elektrik dõõnda baka bir enerji ile çalõtõrõlan aletler tarafõndan boaltõlan duman için kullanõlan aynõ kanal içinde iletilmemelidir. Elektrik dõõndaki baka bir enerji ile çalõtõrõlan davlumbaz ve dier cihazlar aynõ anda çalõtõrõldõõnda ortamõn daima yeterince havalandõrõlmasõ zorunludur. Davlumbaz ile yanõcõ piirme ilemi yasaklanmõtõr. Serbest alevin kullanõlmasõ filtrelere hasar vermekte ve yangõn kazalarõna sebep olabilmektedir, bu nedenle serbest alevle piirme ileminden kaçõnõlmalõdõr. Temizleme için, doal sõvõ deterjanlarõ veya mavi ispirto ile nemlendirilmi bir bezi kullanõn. Aõndõrõcõ ürünlerin kullanõlmasõndan uzak durunuz. Filtrelerin yenilenmesi ve temizlenmesi ile Davlumbazõn temizlenmesine ait temel standartlarõn yerine getirilmesi ihmal edilmesi yangõn çõkmasõna sebep olabilir. Lambalarõn deitirilmesi ­ ekil 4 Aydõnlatma muhafazasõnõ çõkarmak ve havaya kaldõrmak için küçük bir tornavida veya baka bir uygun alet kullanõn. Elinizle ampullere temas etmediinizde emin olup 20W lõk halojen ampuller kullanõnõz. Lamba kapaõnõ eski konumuna geri takõnõz (Çat sesi ile kapanacaktõr). Yapõlacak olan tüm ilemlerin bu kõlavuzdaki talimatlarla uygun olmamasõnõn neticesinden kaynaklanan muhtemel olaylar, hasarlar veya yangõnlar ile ilgili sorumluluk kabul edilmez. Cihazõnõzõn kullanõm ömrü 10 yõldõr. [. . . ] Cihazõnõzõn kullanõm ömrü 10 yõldõr. Kullanõm ömrü, üretici ve/veya ithalatçõ firmanõn cihazõnõzla ilgili yedek parça temini ve bakõm süresini ifade eder. [. . . ]

ACER P1270 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. ACER P1270 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag