Kullanım kılavuzu ACER POWER M36

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals ACER POWER M36 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu ACER POWER M36 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals ACER POWER M36 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


ACER POWER M36 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (379 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   ACER POWER M36 (365 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu ACER POWER M36

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Bu belge telif hakkõ ile korunan mülkiyet bilgileri içermektedir. Bu belgenin hiçbir bölümü fotokopi çekilemez, yeniden üretilemez veya önceden ACER'nin yazõlõ izni olmadan baka bir dile çevrilemez. Box 4010 Cupertino, CA 95015-4010 ABD Copyright © 2000­2006, 200 T=Hewlett-Packard Development Company, L. P. Amerika Birleik Devletleri içinde ABD Patent Numaralarõ 4, 930, 158 ve 4, 930, 160'dan biri veya her ikisi ile 28 Austos 2008'e kadar lisanslõ olabilir. [. . . ] 4 Dört kõlavuz vidayõ da optik sürücünüzün yanlarõna vidalayõn. 5 Yeni optik sürücüyü bilgisayarõn önünden içeriye doru kaydõrõn. Kablolarõ takmak için bir miktar bolua ihtiyacõnõz olacaõndan, sürücüyü tamamen içeri kaydõrmayõn. 6 Güç kablosunu ve veri kablosunu optik sürücünün arkasõna takõn. 7 Optik sürücüyü tamamen yerine oturana kadar bilgisayarõn önünden içeri itin. 9 Yan paneli takma ve bilgisayarõ kapatma yordamlarõnõ tamamlayõn. "Bilgisayarõ Açma ve Kapatma", sayfa 1. Bellek Kartõ Okuyucusunu Çõkarma Bilgisayarõnõzdaki optik sürücüsünün üst kõsmõnda bir bellek kartõ okuyucusu vardõr. Sürücünün bilgisayara tam olarak yerletiinden emin olmak için, yerine takacaõnõz bellek kartõ okuyucusunu ACER'den satõn aldõõnõzdan emin olun. letiim bilgileri için Garanti ve Destek Kõlavuzu'na bavurun. 1 Sayfa 1, "Bilgisayarõ Açma ve Kapatma" konusunda da tanõmlandõõ gibi, bilgisayarõ hazõrlama ve yan panelleri çõkarma yordamlarõnõ tamamlayõn. 3 Bellek kartõ okuyucusunun altõndaki vidayõ çõkarõn. Yükseltme ve Onarõm-Bakõm Kõlavuzu 5 4 Bellek kartõ okuyucusunu yarõsõna kadar bilgisayardan çõkarõn. 5 Bellek kartõ okuyucusunun yan tarafõna balõ olan kabloyu çõkarõn. 7 Ön paneli yerine takõn. 2 Bilgisayarõn alt kõsmõndaki dört adet plastik fii çõkarõn. Bilgisayar kasasõnõn iç tarafõndaki çivinin ucunu bastõrmak için kargaburunlu penseyi kullanõn ve plastik fiin balõõnõ bilgisayar kasasõnõn dõ tarafõndan çekin. NOT: Sabit disk sürücünüzde vida yoksa, dört adet ek vida satõn alabilirsiniz. Sabit disk sürücüsü vidalarõnõzõn türü torks ise, bir torks tornavidaya ihtiyacõnõz olabilir. UYARI: Paralel ATA sabit disk sürücüleri için, sürücüyü bilgisayara takmadan önce köprüyü kablo seçimi (CS) konumuna getirin. Yükseltme ve Onarõm-Bakõm Kõlavuzu 9 4 Sabit disk sürücüsünü bilgisayarõn alt kõsmõndaki deliklerle hizalayõn. Kablo konektörleri bilgisayarõn arkasõna dönük olmalõdõr. Dört vidayõ yerletirin ve sõkõn. 5 Veri ve güç kaynaõ kablolarõnõ sabit disk sürücüsünün arkasõna takõn. Seri ATA sabit disk sürücüsü Paralel ATA sabit disk sürücüsü UYARI: Seri ATA sabit disk sürücüleri için, sa açõlõ veri ve güç kablosu konektörleri kullanmayõn. Sa açõlõ konektörler, kasanõn alt kõsmõna yaslanarak bükülür ve zamanla kopabilir. Seri ATA veri ve güç kablolarõnõn düz konektörleri olmalõdõr. UYARI: Paralel ATA sabit disk sürücüleri için, Secondary (kincil) etiketli IDE kablo ucunu ikincil sabit disk sürücüsüne takõn. Ayrõ bir Paralel ATA sabit disk sürücüsü balantõ kablosu satõn almalõsõnõz. 10 Yükseltme ve Onarõm-Bakõm Kõlavuzu 6 Veri kablosu konektör ucunu, bilgisayar anakartõ üzerindeki bo bir Seri ATA (veya Paralel ATA) konektörüne takõn. Bellek Modülü Çõkarma 1 Sayfa 1, "Bilgisayarõ Açma ve Kapatma" konusunda da tanõmlandõõ gibi, bilgisayarõ hazõrlama ve yan panelleri çõkarma yordamlarõnõ tamamlayõn. 3 Sabit disk sürücüsünü çõkarõn. "Sabit Disk Sürücüsünü Çõkarma", sayfa 6. [. . . ] Modül üstündeki bellek çiplerine veya altõn temas noktalarõna dokunmaktan kaçõnõn. 3 Bellek modülleri yalnõzca bir yönde takõlabilir. Modül üzerindeki çentii, bellek yuvasõ üzerindeki askõyla aynõ hizaya getirin. Her iki uçtaki mandallar yerlerine oturuncaya kadar, modülü dikkatli ve düzgün bir ekilde yuvanõn içine itin. Ek Kart Çõkarma veya Takma Ek kart, PCI ve AGP kartõ gibi, bilgisayar ek kart yuvasõna uyan bir devre kartõdõr. [. . . ]

ACER POWER M36 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. ACER POWER M36 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag