Kullanım kılavuzu ACER PREDATOR G3100

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals ACER PREDATOR G3100 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu ACER PREDATOR G3100 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals ACER PREDATOR G3100 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


ACER PREDATOR G3100 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (379 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   ACER PREDATOR G3100 (365 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu ACER PREDATOR G3100

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] » F>r>n>n>z>n montaj> ve ilk ayarlamalar, yetkili bir kifli taraf>ndan düzenlemelere uygun olarak yap>lmal>d>r. Montaj teknisyeninin ihtiyac> olan montaj talimatlar> bu k>lavuzda verilmifltir. » Herhangi bir temizlik veya bak>m iflleminden önce daima izolatör dü¤mesini kapat>n ve cihaz> so¤umaya b>rak>n. » Tepsilerin, do¤ru flekilde tak>ld>¤>ndan emin olun. [. . . ] + 4) Ayarlama ifllemi bittikten sonra programlay>c> 3 saniye bekleyip çal>flmaya bafllayacakt>r. 5) F>r>n>n otomatik olarak aç>l>p kapanacakt>r. Piflirmenin bitifl süresi sonunda bir sesli uyar> verilecektir. 6) Sesli alarm> kapatmak için herhangi bir dü¤meye bas>n. fiekil. 14 Program> iptal etmek için, Piflme Süresini iptal etmeniz yeterlidir. Di¤er Özellikler Emniyet özelli¤i E¤er yandaki tabloda görülen ayarlardan herhangi biri yap>l>rsa f>r>n kendili¤inden kapat>lacakt>r (fiekil 15). fiekil. 15 S>cakl>k ayar> bu flekilde oldu¤unda: 250°C 200 ile 245°C aras> 120 ile 195°C aras> 120°C'den daha az F>r>n afla¤>daki süre geçtikten sonra kapanacakt>r: 1 1/2 saat sonra 5, 5 saat sonra 8, 5 saat sonra 12 saat sonra 9 At>l Is> Özelli¤i Piflirme süresi ayarland>¤>nda, f>r>n programl> süre sona ermeden birkaç dakika önce kendili¤inden kapanacak ve enerji tüketimi olmadan yemeklerinizi piflirmek için arta kalan >s>y> kullanacakt>r. Piflme Süresi sona erinceye kadar bütün mevcut ayarlar görüntülenecektir. Piflirme süresi 15 dakikadan daha az oldu¤u zaman bu özellik çal>flmayacakt>r. Çocuk Güvenli¤i Fonksiyonu Küçük çocuklar>n f>r>n> açmalar>n> önlemek için f>r>n>n kontrol dü¤meleri kilitlenebilir. 1) 2) X dü¤mesine basarak f>r>n> kapat>n. ve "­" dü¤melerine ayn> anda bas>n ve 3 ­ saniye kadar bas>l> tutun. Bir sesli uyar> duyulacak ve göstergede `SAFE' yaz>s> görünecektir (fiekil 16). fiekil. F>r>n>n fonksiyonlar>n> ve s>cakl>k ayarlamalar>n> seçemezsiniz. F>r>n kilidini açmak için: ve "­" dü¤melerine ayn> anda bas>n ve 3 sa­ niye kadar bas>l> tutun. Et pifltikten sonra, suyunun damlamamas> için en az 15 dakika beklemenizi tavsiye ederiz. K>zartma s>ras>nda f>r>n>n içinde çok fazla duman oluflmas>n> önlemek için, damlama kab>na biraz su dökmenizi tavsiye ederiz ve buhar> önlemek için ise, piflme s>ras>nda su çok fazla buharlafl>rsa, biraz daha su ekleyin. Servis yapmadan önce, yiyecekleri s>cak tutmak için f>r>n> minimum >s>da tutun. Baz> ipuçlar> Kek piflirmek için Kekler genelde orta seviyedeki (150 °C ile 200 °C aras>ndaki ) s>cakl>klarda piflerler. Bunun yan>nda, f>r>n yaklafl>k 10 dakika önceden >s>t>lmal>d>r. Piflme süresinin en az 3 /4'ü geçmeden f>r>n kapa¤> aç>lmamal>d>r. Normal küçük pastalar bir tabak veya kapta, toplam piflme süresinin yaklafl>k 2 /3'ü kadar piflirilmeli ve ard>ndan tamamen piflmeden istenilen ilaveler yap>lmal>d>r. Kalan piflme süresi, kullan>lan ilavenin türüne ba¤l>d>r (reçel, meyve vs. ). Çok fazla nem piflme süresini gereksiz yere uzatt>¤>ndan dolay>, hamur ve kek kar>fl>mlar>n>n do¤ru olmas>na dikkat edilmelidir. K>vam>nda bir hamur veya kar>fl>m, kafl>ktan veya mikserden zor ayr>l>r. E¤er her üç tepsi ayn> anda kek ve turta ile doldurulursa, alttaki iki tepsi aras>nda ekstra bir tepsi yerlefltirmenizi tavsiye ederiz (fiekil 21). å Dikkat!- Piflirme s>ras>nda f>r>n alt k>sm>na herhangi bir cisim koymay>n veya f>r>n>n her hangi bir k>sm>n> alüminyum folyo ile sarmay>n; aksi takdirde emaye yüzeylere ve piflirdi¤iniz yiyeceklere zarar verebilecek >s> birikmesi meydana gelebilir. [. . . ] u Ar>za kodun not edin ve yetkili Servis Merkezine dan>fl>n. Ë F>r>n>n lambas> yanm>yor Ë Yemeklerin piflmesi çok fazla zaman al>yor veya çok h>zl> pifliyorlar. Ë Yiyeceklerin üzerinde ve f>r>n içinde buhar ve su damlac>klar> olufluyor. Ë Kontrol panelinde "E40" ar>za kodu görünüyor. Ë Kontrol panelinde "E40" d>fl>nda bir ar>za kodu görünüyor. 19 Servis ve Yedek Parçalar E¤er önceki bölümde listelemifl olan kontrollerden sonra cihaz hala düzgün çal>flm>yorsa ar>zan>n ne oldu¤unu, cihaz>n modelini (Mod. ), ürün numaras>n> (Prod. No) ve bilgi plakas>n>n üzerine iflaretlenmifl seri numaras>n> (Ser. [. . . ]

ACER PREDATOR G3100 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. ACER PREDATOR G3100 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag