Kullanım kılavuzu ACER PREDATOR G3600

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals ACER PREDATOR G3600 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu ACER PREDATOR G3600 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals ACER PREDATOR G3600 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


ACER PREDATOR G3600 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (379 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   ACER PREDATOR G3600 (365 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu ACER PREDATOR G3600

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] · Bu f>r>n sadece tasarlanm>fl oldu¤u flekilde bir "yiyecek piflirme cihaz>" olarak kullan>lmal>d>r. Tezgah alt>na montaj fiekil. 12 2 Temizlik ve bak>m Temizlik ifllemine cihaz SO/UDUKTAN VE F<fi< PR<ZDEN ÇEK<LD<KTEN sonra bafllanmal>d>r. Yanarak ç>kmas> zorlaflaca¤>ndan dolay>, cihaz>n üzerindeki damlalar> en k>sa zamanda temizleyin. Cihaz> s>cak sabunlu su ile >slat>lm>fl temiz bir bezle silin ve yumuflak bir bezle kurulay>n. [. . . ] Röle çal>flmaya bafllar ve tava simgesi görünür. Piflirmenin bitifl saati fonksiyonu ayarland>¤>nda, sonraki piflirme bitifl saati görünür. Günün saati, piflmenin bafllama saatine uygun oldu¤unda tava simgesi tekrar görünür. Dakika sayac> Dakika sayac> dü¤mesine bas>n ve piflme süresini +/- dü¤mesiyle ayarlay>n. Dakika sayac> çal>flmaya bafllad>¤>nda zil simgesi görünür. Ayarlanan saate ulafl>ld>¤>nda, uyar> sesi duyulur. Uyar> sesi Uyar> sesi (0. 5 Hz) program>n veya dakika sayac> fonksiyonunun sonunda duyulur ve yaklafl>k 7 dakika kadar sürer. Uyar> sesini kapatmak için, 1 no'lu dü¤meye bas>n. Program>n bafllat>lmas> ve kontrol edilmesi Gerekli zaman ayarlamas> yap>ld>ktan sonra, program bafllar. <lgili dü¤meye basarak program> istedi¤iniz zaman kontrol edebilirsiniz. Ayarlama hatas> Günün saati, piflmenin bafllama ve bitifl zamanlar> aras>na denk geldi¤inde bir ayarlama hatas> verilir. Is>tma süresi çok k>sa olacakt>r (sufle veya ç>rp>larak haz>rlanan kek gibi çok hassas yiyecekler için 15 dakika yeterlidir) ve ön >s>tma gerektirmeyen daha genel ve basit yiyecekler ön >s>tma yapmadan do¤rudan f>r>na konulabilir ve piflirme ifllemine geçilebilir. Piflme süresi Bu MULT<FONKS<YONEL f>r>n, dünya mutfa¤>nda bilinen yemekleri en iyi flekilde piflirmenizi sa¤lamak için tasarlanm>flt>r. Piflirme flekli kiflisel bir tercihtir ve s>cakl>kta ve/veya piflme süresinde hafif de¤ifliklikler yap>larak gereksinimlerinize göre kolayca ayarlanabilir. Izgaran>n kullan>m> Fan deste¤i olmadan >zgara yapmak istedi¤inizde fonksiyon dü¤mesini (flekil 1) simgesine ve fan destekli >zgara için dü¤meyi simgesine çevirin. IZGARA <Ç<N TERMOSTAT DÜ/MES<N< (flekil 2) MAX, KONUMUNA ÇEV<R<N. Izgaray> açt>¤>n>zda, döndürme motoru da ayn> anda çal>flmaya bafllar. simgesine karfl>l>k gelen fan destekli >zgara fonksiyonlar> sulu veya kal>n yiyecekler için uygundur; çünkü s>cak hava daha dengeli bir piflme sa¤layacak ve >s>, >zgaran>n s>cakl>k yay>l>m>n> azaltarak yiyece¤in içine daha kademeli olarak girecektir. Bu fonksiyonu kulland>¤>n>zda, termostat dü¤mesini 200°'ye çevirin. Uyar> Her zaman >zgaray> olas> en yüksek rafa koyun (ancak >s>tma eleman>na çok yaklaflt>rmay>n: ya¤l> yiyecekler yanabilir ve yang>na sebep olabilir), yiyecek suyunun toplanmas> için en alt rafa bir tepsi yerlefltirin. Tepsideki ya¤lar yanmaya bafllarsa, tepsinin üstüne bir kapak yerlefltirerek alevi söndürün: KES<NL<KLE YANAN YA/IN ÜZER<NE SU DÖKMEY<N. Döner fliflin kullan>lmas> (bkz. fiiflin desteklerini "A", tepsinin köflelerindeki uygun deliklere "B" yerlefltirin ve çubuklu deste¤in "C" tepsinin sol taraf>na gelmesine dikkat edin. [. . . ] F>r>n lambas> Bu lamba, fonksiyon dü¤mesiyle seçilen her fonksiyon ile birlikte yanar (flekil 1). Her hangi bir >s>tma eleman> aç>lmadan f>r>n içinin ayd>nlat>lmas> gerekiyorsa, seçme dü¤mesini (*) simgesine çevirin. Piflirmenin bitifl saati zamanlay>c>s> (flekil 5) Manuel çal>flma için, dü¤meyi (flekil 5) saatin tersi yönünde çevirerek simgesine ayarlay>n. Yar> otomatik çal>flma için, dü¤meyi saat yönünde çevirerek istenilen piflme süresi de¤erine ayarlay>n (maks. [. . . ]

ACER PREDATOR G3600 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. ACER PREDATOR G3600 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag