Kullanım kılavuzu ACER PREDATOR G7760

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals ACER PREDATOR G7760 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu ACER PREDATOR G7760 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals ACER PREDATOR G7760 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


ACER PREDATOR G7760 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (379 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   ACER PREDATOR G7760 (365 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu ACER PREDATOR G7760

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Fõrõnõ kullanmayacaõnõz zaman kontrol dümelerinin KAPALI konumda olduundan emin olunuz. Dier ev aletlerini kullanõrken kablolarõnõn fõrõnõn sõcak yüzeylerine temas etmemesini salayõnõz. Eer fõrõn çalõtõrõlmayacaksa elektrik balantõsõ kesilmelidir. Fõrõnõn içerisine yiyecek malzemesi yada sõvõ ya bõrakarak yanõndan ayrõlmayõnõz. [. . . ] Bu fonksiyonu iptal etmek için A butonuna basõnõz, Kontrol ve termostat dümelerini KAPALI konuma getiriniz. Alarm Konumunun Ayarlanmasõ A butonuna basarken ay-nõ anda E butonunu çevirerek istediiniz süreyi ayarlayõn. stediiniz süreyi ayarladõktan sonra saat tekrar günün saatini gösterecektir. Ayarladõõnõz sürenin sonuna gelindiinde saat yaklaõk olarak 2 dk boyunca sesli alarm verecektir. Bu fonksiyonu iptal etmek için A butonuna basõnõz, Kontrol ve termostat dümelerini KAPALI konuma getiriniz. Elektrik kesildiinde tüm ayarlar (günün saati, ayarlanmõ olan programlar veya o anda çalõan programlar) iptal olur. Elektrikler geldiinde ise saatin üzerindeki rakamlar yanõp sönmeye balayacak ve saatin tüm ayarlarõ silinmi olacaktõr. Mekanik Fõrõn Saati (Alarm) (ekil3) (EOB 340 Modelleri çin) Saat en fazla 60 dk. lõk bir süre için ayarlanabilir. Ayar dümesini maksimum konu-ma yani 60 dakika konumuna getiriniz. Sonrada saat yönünün tersine döndürü-lerek istenilen zamana göre ayarlayabilirsiniz. Saat ikaz sesi verdiinde fõrõn çalõmasõnõ durdurmaz. Piirme Süresinin Ayarlanmasõ (Yarõ Otomatik Konum) B butonuna basarken aynõ anda E butonuna basarak istediiniz süreyi ayarlayõnõz. Saatin sa yan tarafõnda bulunan AUTO yazõsõ yanacaktõr. Daha sonra istediiniz sõcaklõõ ve fonksiyonu seçiniz. Piirme süresi sona erdiinde saat sesli olarak yaklaõk 2 dk. Hamur ileri yada kekler piirilmeden önce fõrõna yaklaõk 10 dk. lõk bir ön õsõtma yapmanõzõ tavsiye ederiz. Piirme ilemine baladõktan sonra ve tüm piirme ilemi boyunca fõrõn kapõsõ kapalõ tutulmalõdõr. Piirmenin bitii ve kontrol ilemlerini fõrõnõn kapõ camõndan bakarak yapabilirsiniz. Izgara (Grill) Izgarada kõrmõzõ et veya balõk kõzartmak istediinizde õzgara tepsisinin üzerine bir miktar ya sürdükten sonra etleri direkt olarak koyabilirsiniz. Izgara fonksiyonunda õsõ sadece üst õzgara õsõtõcõsõndan gelir. Bundan dolayõ etin veya balõõn kalõnlõõna göre õzgara tepsisinin konumunu yeniden ayarlamanõz gerekebilir. Daima ya toplama tepsisine bir miktar su koyarak en alt tepsi konumunun olduu yere koymayõ unutmayõnõz. 7 Piirme Çizelgesi Geleneksel ve Fanlõ Piirme GELENEKSEL MKTAR BESNLER PRME RAF KONUMU ISI ºC 180 180 180 175 180 180 180 180 100 200 200 200 220 200 200 200 200 200 200 200 220 200 200 200 175 175 200 FANLI PRME RAF KONUMU 2 (1 ve 3)* 2 (1 ve 3)* 2 (1 ve 3)* 2 2 (1 ve 3)* 2 (1 ve 3)* 2 (1 ve 3)* 2 (1 ve 3)* 2 (1 ve 3)* 2 2 2 (1 ve 3)* 2 (1 ve 3)* 2 (1 ve 3)* 2 (1 ve 3)* 2 (1 ve 3)* 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ISI ºC 160 160 160 150 160 160 160 160 100 175 175 175 200 175 175 175 175 175 175 175 200 175 175 175 160 160 175 PRME SÜRES (dk) 45 - 60 20 - 35 20 - 30 60 - 80 40 - 60 45 - 60 15 - 25 10 20 90 - 120 45 - 60 20 - 35 20 - 35 20 - 35 40 - 50 45 - 60 35 - 45 45 - 60 50 - 70 100-130 90-120 50 - 70 110-130 60 - 80 210-240 120-150 150-200 60 - 80 Izgarada Izgarada Izgarada Izgarada But Bütün Bütün Bütün Bütün Parça 1 adet Tavada 8 adet Tavada NOTLAR (gr) KEKLER Karõõk ve ekilli Tek ve ekilli Çörek T. yalõ-sütlü-peynirli kek Elmalõ Kek Reçelli Turta Küçük kekler Bisküvi Kurabiye 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 EKMEK VE PZZA 1000 500 500 250 Beyaz Ekmek Çavdar Ekmei Sandviç Ekmei Pizza HAMUR LER Makarna Sebzeli Börek Küçük Börekler Lazanya ETLER 1000 1200 1000 1500 1200 1000 4000 1500 3000 1200 Biftek Domuz eti Dana eti Biftek kõzartma Kuzu Eti Tavuk Hindi Ördek Kaz Tavan BALIKLAR 1000 Bütün 2 200 2 (1 ve 3)* 175 40 - 60 2 adet 800 Fileto 2 200 2 (1 ve 3)* 175 30 -40 4 adet NOT : Yukarõda belirtilen piirme süreleri ön õsõtma süresini içermez. Hamur ileri ve pizza türü yiyecekleri piirmeden önce fõrõna kõsa süreli (yaklaõk 10 dk) bir ön õsõtma yaptõrmanõzõ tavsiye ederiz. ( * ) Eer aynõ zamanda birden fazla tepside piirme yapacaksanõz parantez içinde belirtilen tepsi konumlarõnõ kullanmanõzõ tavsiye ederiz. MKTAR BESN PARÇA 4 4 8 6 4 4 8 4 6 4 GRAM 800 600 500 800 700 400 500 400 IZGARA RAF KONUMU 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 ISI (ºC) Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max PRME SÜRES ÜST 10 12 10 30 12 13 12 8 12 2-3 ALT 8 8 6 20 10 10 6 1 Biftek Domuz Pirzolasõ Sosis Tavuk Parçalarõ Çeitli Kebaplar Tavuk Gösü Domates Balõk, fileto Sandviç Tost 8 Temizlik ve Bakõm Genel Temizlik Temizlik ve bakõm ileminden önce cihazõn fiini prizden çekiniz. Temizlik yapmadan önce fõrõn õlõk olana kadar soumasõna izin veriniz. a) Fõrõn kapõsõnõ tamamen açõnõz b) Fõrõn kapõsõnõ sabitleyen menteelerin balantõlarõnõ bulun. c) Kapõ menteelerindeki kulakçõklarõn kilitlerini açõnõz. (k. 7) d) Kapõyõ sa ve solundan tutup yukarõya doru kaldõrõn ve yarõ kapalõ konuma getiriniz. f) Kapõyõ yerine düzgünce yerletiriniz. (ekil 7) g) ki adet vidasõnõ sökünüz. [. . . ] Böylelikle fõrõnõnõz sabitlenmi olur. Eer fõrõn elektrikli bir ocaõn altõna monte edilecekse ocak ile fõrõnõn elektrik balantõsõ ayrõ ayrõ yapõlmalõdõr. Güvenlik nedeniyle elektrik balantõsõ gerektiinde kolayca ulaõlabilecek bir yerde olmalõdõr Üretici firma güvenlik norm ve standartlarõna uymamaktan doabilecek her türlü hasar ve zarara karõ hiçbir sorumluluk kabul etmez. Elektrik Balantõsõ Cihazõn elektrik balantõsõnõ yapmadan önce 1) Evin elektrik tesisatõ ve sigorta deeri cihazõn yükünü kaldõrabilecek güçte mi?2) Besleme hattõ ve cihazõn kullanõlacagõ priz yürürlükteki standart ve normlara uygun bir topraklama hattõna sahip olmalõdõr. [. . . ]

ACER PREDATOR G7760 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. ACER PREDATOR G7760 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag