Kullanım kılavuzu ACER TRAVELMATE 3210Z

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals ACER TRAVELMATE 3210Z kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu ACER TRAVELMATE 3210Z kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals ACER TRAVELMATE 3210Z kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


ACER TRAVELMATE 3210Z : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (870 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   ACER TRAVELMATE-3210Z (2169 ko)
   ACER TRAVELMATE 3210Z (2169 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu ACER TRAVELMATE 3210Z

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] DVD player'nin havaland×rma aç×kl×klar×n×n asla perde veya ba ka nesneler taraf×ndan kapat×lmad× ×ndan emin olun. DVD player'yi, uzaktan kumanday× veya pilleri asla ç×plak alevlerin veya do rudan güne × ×n× dahil di er ×s× kaynaklar×n×n yak×n×na yerle tirmeyin. Bu DVD player ürününü sadece iç mekanlarda kullan×n. Bu DVD player ürününü su, nem ve s×v× dolu nesnelerden uzak tutun. [. . . ] Yak×nla t×r×lm× görüntüyü kayd×rmak için Gezinme dü meleri tu una bas×n. INFO Geçerli durumu ya da disk bilgilerini görüntüler. Video oynatma seçeneklerini, disk oynatmay× kesmeden de i tirebilirsiniz. Not · Baz× i lemler baz× disklerde çal× mayabilir. Ayr×nt×lar için diskle birlikte verilen bilgilere ba vurun. AUDIO 16 TR DVD menüsüne eri im 1 2 1 2 Disk ana menüsüne eri mek için DISC MENU tu una bas×n. Bir oynatma seçene i seçin ve OK dü mesine bas×n. · Baz× menülerde seçiminizi girmek için Say×sal dü meler tu una bas×n. · Oynatma s×ras×nda ba l×k menüsüne dönmek için BACK tu una bas×n. Oynatma s×ras×nda INFO tu una bas×n. Geçen oynatma süresini seçin, ard×ndan tu una bas×n. · [TS Süre] (ba l×k süresi) · [B Süre] (bölüm süresi) · [Disk Süresi] (disk süresi) · [Parça Süresi] (parça süresi) Atlamak istedi iniz zaman× girmek için Say×sal dü meler tu una ve ard×ndan OK tu una bas×n. 3 Oynatma süresinin görüntülenmesi 1 2 VCD menüsüne eri im VCD/SVCD için PBC (Oynat×m Kontrolü) varsay×lan fabrika ayar× olarak aç×kt×r. Bir VCD/ SVCD takt× ×n×zda, içerik menüsü görüntülenir. Oynatma s×ras×nda INFO tu una bas×n. [Süre Göst] seçene ini seçin ve tu una bas×n. · Ba ka bir klasör seçmek için dü mesine bas×n, ard×ndan OK dü mesine bas×n. Not · Çoklu oturumlarda kaydedilmi CD'ler için sadece ilk oturum oynat×l×r. 1 · Bu DVD player MP3PRO ses format×n× desteklemez. · MP3 parça ad×nda (ID3) veya albüm ad×nda özel karakterler bulunuyorsa, bu adlar, karakterlerin desteklememesi nedeniyle ekranda do ru görüntülenemeyebilir. Dijital Haklar Yönetimi (DRM) ile korunan baz× WMA'lar, bu DVD player ünitesinde oynat×lamaz. Bu DVD player ürününün desteklenen limitini a an klasörler/dosyalar gösterilmez veya oynat×lmaz. JPEG foto raÁar içeren bir disk tak×n. » Slayt gösterisi ba lar (Kodak disk için) veya içerik menüsü (JPEG disk için) görüntülenir. · Klasördeki/albümdeki foto raÁar×n önizlemesi için INFO tu una bas×n. · Bir önceki veya bir sonraki ekran gösterimine gitmek için / dü mesine bas×n. · Bir foto raf seçmek için Gezinme dü meleri tu una bas×n. · Sadece seçilen foto raf× görüntülemek için OK dü mesine bas×n. Slayt gösterisi oynatmaya ba lamak için OK dü mesine bas×n. · Menüye dönmek için BACK tu una bas×n. 2 · · 3 TR 19 Not · Bir diskte çok say×da parça/foto raf varsa, disk içeri inin TV'de görüntülenmesi daha uzun sürebilir. Müzikli slayt gösterisi oynatma Müzikli slayt gösterisi olu turmak için MP3 müzik dosyalar×n× ve JPEG foto raf dosyalar×n× ayn× anda oynat×n. [. . . ] Dosya ismini bu DVD player ürünü için kullanarak en yeni yaz×l×m sürümünü kontrol etmek için www. philips. com/ support adresini ziyaret edin. Daha fazla bilgi için yükseltme talimatlar×na ba vurun. Not · Sistemi yeniden ba latmak için güç kablosunu ç×kar×n ve birkaç saniye sonra tekrar ba lay×n. 26 TR 8 Özellik Not · Teknik özellikler ve tasar×m üzerinde önceden haber vermeden de i iklik yap×labilir. Birlikte verilen aksesuarlar · H×zl× Ba lang×ç K×lavuzu · Uzaktan kumanda ve piller · Kullan×m K×lavuzu CD'si (PC ve Mac için) Oynatma ortam× · DVD-Video, Video CD/SVCD, Ses CD'si, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/RW, Foto raf CD'si, MP3-CD, WMA-CD TV standard× · Sat×r say×s×: · 625 (PAL/50Hz); 525 (NTSC/60Hz) · Oynatma: Çoklu standart (PAL/NTSC) Video performans× · Video DAC: 14 bit, 108 MHz · Y Pb Pr: 0, 7 Vpp ~ 75 ohm · Video ç×k× ×: 1 Vpp ~ 75 ohm Video format× · Dijital s×k× t×rma: · MPEG 2: DVD/SVCD · MPEG 1: VCD · Yatay çözünürlük: · DVD: 720 piksel (50 Hz); 720 piksel (60 Hz) · VCD: 352 piksel (50 Hz); 352 piksel (60 Hz) · Dikey çözünürlük: · DVD: 576 piksel (50 Hz); 480 piksel (60 Hz) · VCD: 288 sat×r (50 Hz); 240 sat×r (60 Hz) Ses performans× · DA dönü türücü: 24 bit, 192 kHz · Frekans tepkisi: · DVD: 4 Hz - 22 kHz (48 kHz); 4 Hz - 44 kHz (96 kHz) · SVCD: 4 Hz - 20 kHz (44, 1 kHz); 4 Hz - 22 kHz (48 kHz) · CD/VCD: 4 Hz - 20 kHz (44, 1 kHz) · Sinyal-Gürültü (1kHz): > 100 dB (A a ×rl×kl×) · Dinamik aral×k (1 kHz): > 90 dB (A a ×rl×kl×) · Yan ses (1kHz): > 100 dB · Bozulma/parazit (1kHz): > 85 dB · MPEG MP3: MPEG Ses L3 Müzik format× · Dijital: · MPEG/AC-3/PCM: S×k× t×r×lm× dijital (16, 20, 24 bit fs, 44. 1, 48, 96 kHz) · MP3 (ISO 9660): 96, 112, 128, 256 kbps ve de i ken bit h×z× fs, 32, 44, 1, 48 kHz · Analog stereo ses · Dolby Digital çok kanall× ses ile uyumlu Dolby surround dü ük uyarlama Ba · · · · · lant×lar Scart ç×k× ×: Euro konektör Y Pb Pr ç×k× ×: Cinch 3x Video ç×k× ×: Cinch (sar×) Ses Ç×k× × (Sol+Sa ): Cinch (beyaz/k×rm×z×) Dijital ç×k× : · 1 koaksiyel: CDDA/LPCM için IEC60958; MPEG 1/2, Dolby Dijital için IEC61937 TR 27 Özellik T ürkç e Ana ünite · Boyutlar (g x y x d): 360 x 37 x 209 mm · Net A ×rl×k: yakla ×k 1, 3 kg Güç · Güç kayna × de eri: · ngiltere için: 240 V; 50 Hz · Avrupa'n×n di er bölgeleri için: 230 V; 50 Hz · Güç tüketimi: < 10 W · Bekleme modunda güç tüketimi: < 1 W Lazer özellikleri · Tip: Yar× iletken lazer InGaAIP (DVD), AIGaAs (CD) · Dalga boyu: 655 nm (DVD), 790 nm (CD) · Ç×k× Gücü: 10 mW (DVD), 5 mW (VCD/ CD) · I ×n yay×l×m×: 60 derece 28 TR 9 Sorun Giderme Uyar× · Elektrik çarpmas× riski. Bu DVD player ürününün muhafazas×n× kesinlikle ç×karmay×n. Ses Ses yok. · Ses kablolar×n×n ba l× oldu undan ve ba lanan cihaz×n do ru giri kayna × seçilerek aç×ld× ×ndan emin olun. T ürkç e Oynat Ekran×n en-boy oran×, TV ekran ayar× ile hizal× de il. [. . . ]

ACER TRAVELMATE 3210Z KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. ACER TRAVELMATE 3210Z kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag