Kullanım kılavuzu ACER TRAVELMATE 3240

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals ACER TRAVELMATE 3240 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu ACER TRAVELMATE 3240 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals ACER TRAVELMATE 3240 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


ACER TRAVELMATE 3240 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (870 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   ACER TRAVELMATE-3240 (4078 ko)
   ACER TRAVELMATE 3240 (1845 ko)
   ACER TRAVELMATE 3240 annexe 1 (4078 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu ACER TRAVELMATE 3240

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Foto¤raf çektikten sonra kameran>z bir sinyal sesi ç>kar>r. <pucu 60 saniye kullan>lmad>¤>nda kameran>z otomatik olarak kapan>r. Gücü KAPALI duruma getirmek için Güç aç>k / kapal> dü¤mesini saat yönünün tersi yönde, yeniden AÇIK durumuna getirmek için de saat yönünde çevirin. 85 kameran>zdaki göstergeler Kameran>z LED'ler ve sinyal sesleri ile size çeflitli bilgiler sa¤lar: Kullan>c> ifllemi USB ba¤lant>s> Sinyal Çift sinyal sesi Yeflil LED yan>p söner Yeflil LED yanar Çift sinyal sesi Tüm LED'ler yan>p söner Anlam> Kamera doluyor Kamera doluyor Kamera tam olarak dolmufltur Kamera aç>k Yanl>fl dosya format> alg>lanm>flt>r. Kamera otomatik olarak formatlay>p 5 saniye içinde kullan>ma haz>r olacakt>r. [. . . ] USB ba¤lant>s> yap>ld>¤>nda kameran>z, PC'nizde Windows Gezgini'nde veya Mac'inizde Finder'da, yeni bir USB y>¤>n depolama sürücüsü olarak görünür. Foto¤raflar>n>z> görüntüleme Kameran>z>, bilgisayar>n>z>n USB ba¤lant> noktas>na ba¤lay>n. Windows Gezgini'nden veya Finder'dan y>¤>n depolama klasörünü ve sonra DCIM klasörünü t>klat>n. Foto¤raflar>nz> 100PHDSC alt klasöründen görüntüleyebilirsiniz. Dosyalar> ve foto¤raflar> aktarma Dosyalar> veya foto¤raflar> kameran>zla bilgisayar>n>z aras>nda aktarmak için bunlar> t>klat>p vurgulay>n. Aktarmay> tamamlamak için sürükle ve b>rak ifllemini kullan>n. Dosya hatas>na neden olmamak için görev çubu¤unda simgesini t>klatarak kamara'yi PC'nizden güvenli bir flekilde ç>kar>n. Dosya aktar>m> tamamland>ktan sonra kamara'yi ç>kar>n. MAC . ) kullan>c>lar>: Sürükleyin ve B>rak>n Kameran>z> formatlama Kameran>z> yaln>zca FAT16 dosya sistemi ile formatlay>n. Parmak izlerini silmek için nemli, yumuflak bir bez kullan>n. · gözlerinizi koruma: vizörden günefle bakmay>n!· Objektifte ve vizörde buhar yo¤unlaflmas>na neden olabilece¤inden ani >s> de¤iflikliklerinden kaç>n>n. Kameran>n ortam>n >s>s>na uyum göstermesini sa¤lay>n. · kameran>z> düflürmeyin ve üstüne bir fley düflürmeyin. fiiddetli darbeler ve titreflimler çal>flmas>n> bozabilir. · Yak>ndaki çal>fl>r durumdaki cep telefonlar> cihazda etkileflime neden olabilir. CD-ROM'lar> müzik ayg>t>n>zda çalmak, müzik ayg>t>n>za zarar verebilir! 89 Teknik Veriler görüntü çözünürlü¤ü Görüntü alg>lay>c>s> türü görüntü alg>lay>c>s> boyutu Objektif odak uzakl>¤> diyafram aral>¤> yerleflik bellek kapasitesi yerleflik pil PC arabirimi d>fl malzeme 2 Mega piksel (1600 x 1200 piksel) CMOS 13mm (1/2 inç) sabit odak uzakl>¤>, F3. 0 1, 5 metreden sonsuza EV 7-14 128MB* (320 JPEG'e kadar) * Formatlanan gerçek kapasite daha azd>r doldurulabilir 180mAh Li-polymer (USB üzerinden) yaklafl>k 4 saatte tam olarak dolar USB 1. 1 kamera gövdesi magnezyum, USB kapa¤> plastik ACER ürün gelifltirme amac>na yönelik olarak önceden haber vermeksizin ürünlerin tasar>m ve teknik özelliklerinde de¤ifliklik yapma hakk>n> sakl> tutar. Tüm ticari markalar ve tescilli ticari markalar ilgili hak sahiplerine aittir. De¤ifliklikler Üretici firma taraf>ndan onaylanmayan de¤ifliklikler, kullan>c>n>n bu cihaz> kullanma yetkisini geçersiz k>labilir. 90 Dette apparat opfylder EU-krav vedrørende radiointerferens. [. . . ] Tämä tuote on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen. Pístroj odpovídá pedpism Evropského spolecenství o poruchách v rádiové frekvenci. A készülék megfelel az Európai Unió rádiófrekvenciás zavarra vonatkozó elírásainak. [. . . ]

ACER TRAVELMATE 3240 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. ACER TRAVELMATE 3240 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag