Kullanım kılavuzu ACER TRAVELMATE 5210

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals ACER TRAVELMATE 5210 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu ACER TRAVELMATE 5210 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals ACER TRAVELMATE 5210 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


ACER TRAVELMATE 5210 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (870 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   ACER TRAVELMATE 5210 (2374 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu ACER TRAVELMATE 5210

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] In order to maintain conformity to the EMC directive, the mains plug on this product must not be detached from the mains cord. See Copyright Act 1956 and The Performer's Protection Acts 1958 to 1972. Italia DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' Si dichiara che l'apparecchio BDP7300, TRAVELMATE 5210, Philips risponde alle prescrizioni dell'art. Fatto a Eindhoven Philips Consumer Lifestyles Philips, Glaslaan 25616 JB Eindhoven, The Netherlands Norge Typeskilt Ànnes på apparatens underside. Den innebygde netdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten. [. . . ] ek içerikler bu oynat×c×n×n yerel depolama birimine veya ba lanan USB depolama ayg×t×na yüklenebilir. BD-Live özelli ini destekleyen bir disk oynat×l×rken, oynat×c× veya disk kimli i nternet üzerinden içerik sa lay×c×ya gönderilebilir. Sunulan servis ve fonksiyonlar diske göre de i ir. Not · Sadece TRAVELMATE 5210 için Internet veya diskten veri kopyalama amac×yla en az 1 GB bo alana sahip bir USB Áash sürücü kullan×lmas× önerilir. Not · Yaln×zca bu oynat×c×n×n DivX kay×t koduyla kiralanm× veya sat×n al×nm× DivX videolar× oynatabilirsiniz. `Ayarlar×n yap×lmas×' - [Geli mi Krlm] > [DivX® VOD Kodu]). 4GB boyutuna kadar olan DivX video dosyalar×n× oynatabilirsiniz. · 24 TR Müzik çalma MP3/ WMA müzik çalma MP3/WMA, yüksek oranda s×k× t×r×lm× ses dosyas× türüdür (. mp3 veya . wma uzant×l× dosyalar). Turkish Parça kontrol etme Bir parça oynat×n. Parçay× kontrol etmek için uzaktan kumanday× kullan×n. levi Oynatmay× duraklat×r. Oynatacak bir ö e seçer. 2 3 4 Dü me tu una bas×n, [Disk Çal] veya [USB] seçene ini seçin, ard×ndan OK tu una bas×n. Oynatmak için bir parça seçin ve B tu una bas×n. · Ana menüye dönmek için BACK tu una bas×n. Not · Çoklu oturumlarda kaydedilmi diskler için sadece ilk oturum oynat×l×r. · Bu oynat×c× MP3PRO ses format×n× desteklemez. · MP3 parça ad×nda (ID3) veya albüm ad×nda özel karakterler bulunuyorsa, bu adlar, karakterlerin desteklememesi nedeniyle ekranda do ru görüntülenemeyebilir. Bu oynat×c×, Dijital Haklar Yönetimi (DRM) ile korunan baz× WMA dosyalar× oynatamaz. · Oynatmay× durdurmak için x tu una bas×n veya USB'yi cihazdan ç×kar×n. Not 1 2 3 MP3/ WMA müzik çal×n. Foto raf klasörüne/albümüne gidin ve slayt gösterisini ba latmak için OK tu una bas×n. Slayt gösterisi ba lar ve foto raf klasörünün veya albümün sonuna kadar devam eder. · Slayt gösterisini durdurmak için x tu una bas×n. · Müzik çalmay× durdurmak için x tu una tekrar bas×n. · Cihaz USB soketine oturmuyorsa, cihaz× bir USB uzatma kablosu ile ba lay×n. · Tüm dijital foto raf makineleri desteklenmez. · PC'de program kurulumu gerektiren dijital foto raf makineleri desteklenmez. NTFS (Yeni Teknoloji Dosya Sistemi) veri format× desteklenmez. / TR 27 Oynatma Oynatma s×ras×nda, OPTIONS dü mesine bas×n. Oynatma seçenekleri menüsü görüntülenir. Bu oynat×c×, a a ×daki USB cihazlar×ndaki MP3, WMA/WMV, DivX (Ultra) veya JPEG dosyalar×n× oynat×r/gösterir: · · · · Áash sürücü haf×za kart× okuyucusu HDD (harici güç kayna × gerekir) Dijital foto raf makinesi Turkish Slayt gösterisi aral× ×n× ve animasyonu ayarlay×n USB cihaz×ndan oynatma 6 Ayarlar× yap×n Birçok ayar× kendi tercihlerinize göre özelle tirebilirsiniz. Ayarlar menülerinde gezinmek için a a ×daki talimatlara ba vurun. [Ses] Disk oynat×m× için varsay×lan ses dilini seçer. [Altyaz×] Disk oynat×m× için varsay×lan altyaz× dilini seçer. [Disk Menü] Disk menüsünün dilini seçer. Video Ayarlar× Not 1 2 3 tu una bas×n. [. . . ] BONUSVIEW Bu, diskte kodlanan resim içinde resim gibi etkile imli içeri i destekleyen bir BD-Video'dur (Final Standard ProÀle veya ProÀle 1. 1). Bu özellik sayesinde birinci ve ikinci videoyu ayn× anda oynatabilirsiniz. Dijital Ses Dijital Ses, say×sal de erlere dönü türülmü sestir. DivX Video DivX®, DivX, Inc taraf×ndan olu turulan dijital video format×d×r. [. . . ]

ACER TRAVELMATE 5210 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. ACER TRAVELMATE 5210 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag