Kullanım kılavuzu ACER TRAVELMATE 5335

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals ACER TRAVELMATE 5335 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu ACER TRAVELMATE 5335 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals ACER TRAVELMATE 5335 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


ACER TRAVELMATE 5335 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1125 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   ACER TRAVELMATE 5335 QUICK START GUIDE (39423 ko)
   ACER TRAVELMATE 5335 ǔ (29012 ko)
   ACER TRAVELMATE 5335 QUICK START GUIDE (39423 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu ACER TRAVELMATE 5335

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] BU BELGEDE AÇIKLANANLAR DIfiINDA KONTROL VEYA AYAR KULLANILMASI VEYA PROSEDÜR GERÇEKLEfiT<R<LMES< SONUCU TEHL<KEL< RADYASYON YAYILAB<L<R. 2 Dolby Laboratories lisans>yla üretilmifltir. "Dolby" ve çift D sembolleri, Dolby Laboratories'e ait tescilli markalard>r. LAZER Tipi Dalga boyu Ç>k>fl Gücü Ifl>n da¤>l>m> Yar> iletken lazer GaA1As 650 nm (DVD) 780 nm (VCD/CD) 7 mW (DVD) 10 mW (VCD/CD) 60 derece D<KKAT (UYARININ YER<: SET<N ARKA PLAKASI ÜZER<NDE) C<HAZ ENERJ<LEND<R<LM<fi HALDEYKEN BA/LANTI YAPMAYIN VEYA BA/LANTILARI DE/<fiT<RMEY<N. D<KKAT AÇIKKEN GÖZLE GÖRÜNEN VE GÖRÜNMEYEN LAZER RADYASYONU TEHL<KES<, IfiINLARA BAKMAKTAN KAÇININ Müflteri Taraf>ndan Kullan>lmak Üzere: DVD V<DEO oynat>c>n>z>n arka panelinde bulunan bilgileri dikkatlice okuyun ve afla¤>daki Seri Numaras>n> girin. __________________________ Önemli Not: Belirli disklerde, çeflitli say>da yeni CD Ses kopya korumas> ve gelifltirilmifl CD-Ses korumas> versiyonlar>n>n bulunmas> nedeniyle Philips, elinizdeki DVD oynat>c>n>n yeni disklerle tam uyumlu olmas>n> garanti edememektedir. CD-Ses diskleri kullan>m>nda sorunlarla karfl>laflman>z durumunda, lütfen CD Ses disk sat>c>n>za dan>fl>n>z. 265 3139 246 12921 Turkish içindekiler Girifl Çevre Bilgileri ------------------------------------Verilen aksesuarlar -----------------------------Güvenlik Bilgileri ---------------------------------Kitapç>kta kullan>lan semboller --------------267 267 267 267 Ayar menüsü Temel Çal>flma Bilgileri ----------------------- 280 Genel Ayar Menüsü ---------------------- 280-281 OSD dili ------------------------------------------- 280 Program ------------------------------------ 280-281 Display Dim (Gösterge Parlakl>¤>) --------- 281 Disk Kilidi ----------------------------------------- 281 Ekran Koruyucu -------------------------------- 281 Analog Ç>k>fl Ayar Menüsü ------------ 282-283 DOWNMIX --------------------------------------- 282 D. R. C --------------------------------------------- 282 Dijital Ç>k>fl Ayar menüsü -------------------- 283 Dijital Ç>k>fl --------------------------------------- 283 LPCM Ç>k>fl> ------------------------------------- 283 Video Ayar menüsü ---------------------- 284-286 TV Tipi -------------------------------------------- 284 TV Göstergesi --------------------------- 284--285 Ak>ll> Resim -------------------------------------- 285 Renk Ayar> --------------------------------------- 285 Tercihler Ayar Menüsü ------------------ 286-288 Ses dili -------------------------------------------- 286 Altyaz> dili ---------------------------------------- 286 Disk Menüsü dili -------------------------------- 287 fiifre ----------------------------------------------- 287 Ebeveyn Kontrolü ------------------------------ 288 Varsay>lan Ayar --------------------------------- 288 MP3/JPEG Taray>c> --------------------------- 288 <fllevlere genel bak>fl Ön ve Arka Panel -------------------------------- 268 Uzaktan Kumanda ------------------------------- 269 Haz>rl>k Temel Ba¤lant>lar --------------------------------TV'ye ba¤lant> ------------------------------------Ses Sistemine ba¤lant> ------------------------Opsiyonel Ekipmanlara ba¤lant> ------------Uzaktan Kumandaya pil tak>lmas> ----------Cihaz>n aç>lmas> ---------------------------------Ak>ll> Açma/Kapama ----------------------------270 270 271 271 272 272 272 Çal>flt>rma Temel Gösterim Bilgileri --------------------- 273 Genel Çal>flma <lkeleri ------------------------- 273 Gösterim s>ras>nda video kontrolü --------- 273 Gösterim s>ras>nda ses kontrolü ----------- 273 Tekrarlama --------------------------------------- 274 A-B Tekrarlama --------------------------------- 274 5 Disk Devam Ettirme ------------------------- 274 OSD (Ekran Üzeri Gösterge) --------------- 274 Zum yapma -------------------------------------- 274 Özel DVD Özellikleri --------------------------- 275 Parça Çalma ------------------------------------ 275 Bölüm Çalma ------------------------------------ 275 Kamera Aç>s> ------------------------------------ 275 Ses Dilinin De¤ifltirilmesi --------------------- 275 Altyaz> --------------------------------------------- 275 Özel VCD ve SVCD Özellikleri -------- 275-276 Gösterim Kontrolü (PBC) -------------------- 275 Ön <zleme <fllevi -------------------------------- 276 Spesifikasyonlar Spesifikasyonlar ---------------------------------- 289 Bak>m Bak>m ----------------------------------------------- 290 Ar>za Tespit Ar>za Tespit ---------------------------------- 290-291 Resim CD'si ve MP3 CD'si Gösterimi Genel Çal>flma <lkesi --------------------- 277-278 MP3 & JPEG Taray>c> ------------------------- 277 Gösterim Modu --------------------------- 277-278 Özel JPEG Özellikleri -------------------- 278-279 <fllev Bilgileri ------------------------------------- 278 Ön <zleme <fllevi -------------------------------- 278 Resme zum yapma ---------------------------- 279 Çok aç>l> gösterim ------------------------------ 279 Tarama Efekti ----------------------------------- 279 Özel MP3 Özellikleri --------------------------- 279 <fllev Bilgileri ------------------------------------- 279 Gösterim H>z Kontrolü ------------------------ 279 Ayn> anda JPEG ve MP3 Gösterimi ------- 279 Turkish 266 3139 246 12921 Girifl Philips DVD oynat>c>y> sat>n ald>¤>n>z için teflekkür ederiz. [. . . ] Kullan>c>lar isterlerse bu CD'yi Dijital Albüm haline getirebilirler. GENEL ÇALIfiMA <LKELER< bölümünde aç>klanan herhangi bir genel ifllevi seçebilir ve ayr>ca, 12 resme ait küçük resim görüntüleyebilir, Resme zum yapabilir, Resmi döndürebilir, Resmi dikey veya yatay olarak görüntüleyebilir, Resimleri farkl> efektler kullanarak tarayabilirsiniz. 1 Programl> Gösterim Ekranda Resim CD/MP3 CD menüsü gösterildi¤inde, DISC MENU tufluna bas>n. Soldaki sütunda orijinal dosyalar ve sa¤daki sütunda programlanan dosyalar gösterilir. 0 0 0 0 0 Ön <zleme <fllevi 1 Bu ifllev, geçerli klasörün veya diskin tamam>n>n içeri¤ini gösterir. Ekranda 12 resme ait küçük resim görünür. 2 3 4 5 Bir dosya seçmek için 3 4 tufluna bas>n. Seçmek üzere sonraki alt> dosyaya geçmek için ayr>ca 2TM vega ¡1 tufllar>na basabilirsiniz. Soldaki sütundan seçti¤iniz dosyay> sa¤daki sütuna eklemek için OK veya PLAY tufluna bas>n. Sa¤daki sütundan programlanm>fl bir dosyay> ç>karmak için STOP tufluna bas>n. Sa¤daki sütundan bir dosyay> belirginlefltirin ve OK tufluna bas>n, ard>ndan programlanan dosyalar çalmaya bafllar. 2 3 4 Sonraki veya önceki sayfada bulunan di¤er resimleri görmek için 2TM vega ¡1 tufluna basabilirsiniz. Bunlardan birini belirginlefltirmek için 1 2 3 4 tufluna bas>n ve gösterim için OK tufluna bas>n veya, Geçerli sayfadaki ilk resimden itibaren gösterime bafllamak için, sayfan>n alt>nda bulunan SLIDE SHOW (SLAYT GÖSTER<S<) seçene¤ini imleci kullanarak belirginlefltirebilirsiniz. Resim CD/MP3 CD menüsünü açmak için DISC MENU tufluna bas>n. Turkish 278 3139 246 12921 Resim CD'si ve MP3 Gösterimi Resme zum yapmak 0 Gösterim s>ras>nda resmi farkl> boyutlarda görüntülemek için ZOOM tufluna bas>n. 0 Zum yap>lan resmin kalan k>sm>n> görmek için 1 2 3 4 tufluna bas>n. Gösterim H>z Kontrolü MP3+NAV moduna geçmek için RETURN/ TITLE tufluna bas>n. INPUT MENU (G<R<fi MENÜSÜ): PROGRAM seçene¤ine girifl. Program sayfas>na girmek için OK tufluna bas>n. 1 2 3 Ayar menüsüne girmek için SYSTEM MENU tufluna bas>n. GENERAL SETUP (GENEL AYARLAR) seçmek için 34 tufluna bas>n. Seçiminizi onaylamak için OK tufluna bas>n. 1 2 OSD dili Bu seçenek, TV ekran>nda verilen bilgilerin dilini seçmek için kullan>l>r. 3 Seçti¤iniz parçan>n girilmesi Rakaml> tufl tak>m>na basarak geçerli bir parça numaras> girin. <mleci seçilen bir sonraki konuma ilerletmek için 1 234 tufllar>na bas>n. Parça numaras> ondan büyükse, 2TM tufluna basarak bir sonraki sayfaya geçin ve programlamaya devam edin veya NEXT (SONRAK<) butonunu belirginlefltirmek için 1 234 tufllar>na bas>n ve ard>ndan OK tufluna bas>n. Program tamamlanana kadar baflka bir parça kaydetmek üzere bu ad>mlar> tekrar edin. Turkish 280 3139 246 12921 Ayar menüsü 1 2 Parça ç>karmak <mleci ç>karmak istedi¤iniz parçaya ilerletmek için 1 234 tufllar>na bas>n. Seçti¤iniz parçay> program menüsünden ç>karmak için OK veya PLAY tufllar>na bas>n. Parçalar>n çal>nmas> Programlama tamamland>¤>nda, <mleci START butonuna ilerletmek için 1 234 tufllar>na bas>n. DVD oynat>c>n>z, seçti¤iniz parçalar> programlanan s>rayla çalacakt>r. Programl> gösterimden ç>k>fl PROGRAM menüsünde, <mleci EXIT butonuna ilerletmek için 1 234 tufllar>na bas>n. [. . . ] 1-7 aras> s>n>fland>rma: Baz> disklerde çocuklar için uygun olmayan sahneler yer alabilir. Ayarlad>¤>n>zdan daha yüksek s>n>fland>rmaya sahip tüm sahneler gösterim s>ras>nda atlanacakt>r. Ancak disklerde alternatif sahneler varsa, bunlar otomatik olarak gösterilecektir. Yoksa, gösterim duracak ve alt> basamakl> kodu tekrar girmeniz gerekecektir. MP3 ve JPEG Taray>c> Bu menü, resim CD'si veya MP3 CD'si gösterirken alternatif ayarlar yapabilmenizi sa¤lar. 1 2 1 2 3 Varsay>lan Ayarlar DVD oynat>c>n>n ayarlanmas> s>ras>nda herhangi bir sorunla karfl>lafl>ld>¤>nda, DEFAULT ifllevini kullanarak tüm seçenekleri fabrika ayarlar>na getirebilirsiniz, bu durumda kiflisel tüm ayarlar>n>z silinir. 4 MP3/JPEG NAV seçene¤ini belirginlefltirmek için 3 4 tufluna bas>n. [. . . ]

ACER TRAVELMATE 5335 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. ACER TRAVELMATE 5335 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag