Kullanım kılavuzu ACER TRAVELMATE 540

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals ACER TRAVELMATE 540 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu ACER TRAVELMATE 540 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals ACER TRAVELMATE 540 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


ACER TRAVELMATE 540 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (870 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   ACER TRAVELMATE 540 (640 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu ACER TRAVELMATE 540

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Bu tür bir fißte bir sigorta de¤ißtirmek için aßa¤>daki ad>mlar> takip edin: 1. Cihaz>n kendi elektrik fißi soket prizine tak>lmas> için uygun de¤ilse fiß kesilmeli ve yerine uygun bir fiß tak>lmal>d>r. Elektrik fißinin sigortas> varsa bu sigortan>n de¤eri 5 Amperden büyük olmamal>d>r. Sigortas> olmayan bir fiß kullan>ld>¤>nda da¤>t>m kutusundaki sigortan>n de¤eri 5 Amperden büyük olmamal>d>r. [. . . ] Oynat>m Seçimi " Oynat>lacak seçene¤i seçmenin bir yolu oynat>m s>ras>nda tercih etti¤iniz dosyan>n numaras>na basmakt>r. " Di¤er bir yol da menü arac>l>¤>yla seçim yapmakt>r (STOP tußuna bast>ktan sonra). 1 Picture CD/MP3 CD menüsünü görüntülemek için DISC MENU tußuna bas>n. 2 Menü ekranda belirdi¤inde ij oklar>yla istedi¤iniz klasörü seçin ve klasörü açmak için OK tußuna bas>n. 3 Dosya listesine girmek için d okunu kullan>n. " " " " " " " Genel Çal>flt>rma " Kurulum (Setup) Menüsünde WITH MENU (MENÜ <LE) seçene¤ini seçti¤inizde (Lütfen bunun için aßa¤>daki MP3&JPEG Navigatörü bölümüne bak>n) Picture CD/MP3 CD menüsü oynat>mdan önce ekranda görüntülenecektir. 4 i oklar>n> kullanarak veya numaras>na basaj 5 " Selection (Seçim) / Tekrar (Repeat) / Shuffle (Rasgele Oynat>m) / Single Playback (Tekli Oynat>m) seçeneklerinden birini seçmek için menüye geri dönmek istedi¤inizde oynat>m>n devam etti¤i herhangi bir noktada DISC MENU tußuna bas>n. " Menünün her sayfas>ndaki iki sütun alt> dosya veya klasör içerir. Bu sütunlardan birini seçmek içincd oklar>na basabilir ve ard>ndan h veya g tußuna basarak bir önceki veya bir sonraki alt> dosya veya klasöre geçebilirsiniz. rak bir seçenek seçin. $ Bir önceki veya sonraki sayfaya gitmek istedi¤inizde h veya g tußuna bas>n. $ Oynat>m seçilen ilk dosyadan itibaren klasördeki son dosyaya kadar devam edecektir. MP3 & JPEG Navigatörü 1 2 3 4 5 6 Farkl> bir oynat>m yöntemi seçmek istedi¤inizde aßa¤>daki prosedürü takip edin. STOP (DURDUR) modunda kurulum menüsünü görüntülemek için SYSTEM MENU tußuna bas>n. PREFERENCE (TERC<H) seçene¤ini seçmek için ij oklar>n> kullan>n. GENEL ÇALIÞTIRMA bölümünde tan>t>lan genel bir fonksiyonu kullanabilece¤iniz gibi aßa¤>daki özelliklerden de faydalanabilirsiniz: 12 görüntüyü thumbnail ßeklinde görüntüleme. Görüntüleri farkl> efektlerle tarama. Wipe Modlar> " Farkl> bir wipe modunu her seçmek istedi¤inizde ANGLE tußuna bas>n. Özel MP3 Özellikleri <fllevlere Genel Bak>fl "MP3" "MPEG Audio Layer-3" teriminin k>salt>lm>ß halidir ve bu format MPEG standard>na dahildir. Bir CD 10 saate kadar MP3 audio kaydedebilir, bu süre bir Audio CD'ye k>yasla neredeyse 10 kat daha uzundur. GENEL ÇALIÞTIRMA bölümünde tan>t>lan genel bir fonksiyonu kullanabilece¤iniz gibi farkl> oynat>m h>zlar> da seçebilirsiniz. " " " " " Oynat>m H>z Kontrolü MP3+NAV moduna geçmek için RETURN/TITLE tußuna bas>n. "c d oklar>na basarak farkl> ileri/geri h>zlar> elde edebilirsiniz. " Parçalar> de¤ißtirmek için h veya g tußlar>na bas>n. Ön <zleme <fllevi 1 Bu ißlev görüntülenen klasörün veya tüm diskin içeri¤ini gösterir. JPEG görüntülerin oynat>m> s>ras>nda STOP tußuna bas>n. Ekranda 12 görüntünün thumbnail halini göreceksiniz. JPEG ve MP3'ün Ayn> Anda Oynat>m> 1 MP3 müzi¤i Oynat>m Seçimi bölümünde verilen talimatlara uygun olarak oynat>n. 2 RETURN/TITLE tußuna basarak MP3+JPEG+NAV moduna geçin. 2 Bir önceki veya sonraki sayfadaki di¤er görün3 tüleri ekranda görüntülemek isterseniz h veya g tußlar>n> kullan>n. Bu görüntülerden birini seçmek için cdij oklar>n> kullan>n ve oynat>m için OK tußuna bas>n veya görüntülenen sayfadaki ilk görüntünün oynat>m>n> baßlatmak amac>yla imleci sayfan>n alt k>sm>ndaki SLIDE SHOW (SLAYT GÖSTER<M<) seçene¤ine getirin. Picture CD/MP3 CD menüsüne gitmek için DISC MENU tußuna bas>n. 3 Ard>ndan oynat>m için bir görüntü seçin. Bunun için lütfen Oynat>m Seçimi bölümüne bak>n. [. . . ] Bir hata meydana geldi¤inde sistemi tamire götürmeden evvel ilk olarak afla¤>da listelenen noktalar> kontrol edin. Bu ipuçlar>n> takip ederek problemi gideremiyorsan>z yard>m için sat>c>n>za veya servis merkezine baflvurun. Sorun Güç yok Görüntü yok Görüntü bozuk Çözüm ­ AC güç kablosunun do¤ru ba¤land>¤>ndan emin olun. ­ TV'nin aç>k olup olmad>¤>n> kontrol edin. ­ Disk kötü bir ßekilde çizilmiß veya kirlenmiß olabilir. [. . . ]

ACER TRAVELMATE 540 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. ACER TRAVELMATE 540 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag