Kullanım kılavuzu ACER TRAVELMATE 5520G

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals ACER TRAVELMATE 5520G kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu ACER TRAVELMATE 5520G kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals ACER TRAVELMATE 5520G kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


ACER TRAVELMATE 5520G : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (870 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   ACER TRAVELMATE 5520G (2628 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu ACER TRAVELMATE 5520G

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Note: The severed plug must be disposed to avoid a possible shock hazard should it be inserted into a 13 Amp socket elsewhere. VAROITUS Muiden kuin tässä esitettyjen toimintojen säädön tai asetusten muutto saattaa altistaa vaaralliselle säteilylle tai muille vaarallisille toiminnoille. How to connect a plug The wires in the mains lead are coloured with the following code: blue = neutral (N), brown = live (L). ¶ As these colours may not correspond with the colour markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows: ­ Connect the blue wire to the terminal marked N or coloured black. ­ Connect the brown wire to the terminal marked L or coloured red. ­ Do not connect either wire to the earth terminal in the plug, marked E (or e) or coloured green (or green and yellow). [. . . ] REPEAT ALL (Tümünü Tekrarla) ­ Diskin ve programlanan parçalar>n tamam>n> tekrar göstermek için kullan>l>r. SHUFFLE (RASGELE) ­ gösterimi rasgele tekrarlamak için kullan>l>r. REPEAT OFF (Tekrar Kapal>) ­ Tekrarlama modunu kapatmak için kullan>l>r. Yard>mc> <pucu: ­ PBC aç>k konumdayken, VCD 2. 0 için REPEAT (Tekrarla) ifllevi çal>flmaz. A-B Tekrarlama (DVD/VCD/CD) 1 Gereken h>z> seçmek için gösterim s>ras>nda 1 2 tufluna bas>n. Normal gösterime geri dönmek için PLAY B tufluna basin. 2 1 2 Tu r k i s h Seçti¤iniz bafllang>ç noktas>nda REPEAT A-B tufluna bas>n. Seçti¤iniz bitifl noktas>nda REPEAT A-B tufluna tekrar bas>n. A ve B aras>ndaki bölüm sadece ayn> bölüm/parça içinde seçilebilir. Sekanstan ç>kmak için REPEAT A-B tufluna bas>n. 3 190 177-206 TRAVELMATE 5520G_Tur_02b1 190 19/03/2004, 11:47 AM 02(B)_8239 210 98882 Disk <fllemleri Süre Arama (DVD/VCD) Süre Arama fonksiyonu sayesinde gösterime disk üzerinde seçilen süreden bafllayabilirsiniz. Özel disk Özellikleri Bir Parçan>n Gösterilmesi (DVD) 1 DISPLAY tufluna bas>n. 2 Süre arama kutusunu belirginlefltirmek için 3 4 tufluna bas>n. Parça/bölümün toplam gösterim süresi, ekranda gösterilir. Menu TT Time CH Time Repeat Time Disp. Programl> Gösterim Klasör ve Dosya Listesi menüleri aras>nda geçifl yapmak için Stop modunda DISC MENU tufluna arka arkaya bas>n. Özel JPEG özellikleri Önizleme <fllevi (JPEG) Bu ifllev geçerli klasörün veya diskin tamam>n>n içeri¤ini gösterir. 1 Gösterim s>ras>nda PREVIEW tufluna bas>n. TV ekran>nda 12 resmin thumbnailleri gösterilir. (12 thumbnailli resim gösterimi örne¤i) 2 Sonraki veya önceki sayfada bulunan di¤er resimleri görmek için S / T tufluna basabilirsiniz. 1 Dosya Listesi ekranda gösterildi¤inde, dosyalar> seçmek için 3 4 tufluna ve dosyalar> çalma listesine eklemek için 2 tufluna bas>n. 3 Bunlardan birini belirginlefltirmek için 1 2 3 4 tufluna bas>n ve gösterim için OK tufluna bas>n. 2 Çalma listesini görüntülemek için DISC MENU tufluna bas>n. 3 Çalma listesinden silmek istedi¤iniz dosyalar> silmek için 1 tufluna bas>n. Yard>mc> <pucu: ­ Diskte çok fazla say>da flark> bulunmas> nedeniyle disk okuma süresi 10 saniyeyi aflabilir. H>zl> ileri / geri (MP3) Gösterim s>ras>nda h>zl> ileri veya geri gösterim için 1 2 tufllar>na bas>n. Normal gösterimi devam ettirmek için PLAY B tufluna bas>n. 4 MP3/Resim CD menüsüne geri dönmek için DISC MENU tufluna bas>n. Resme zum yapmak (JPEG) Gösterim s>ras>nda resmi farkl> boyutlarda görüntülemek için ZOOM tufluna arka arkaya bas>n. Zum yap>lan resmi görmek için 1 2 3 4 tufllar>n> kullan>n. Çok aç>l> gösterim (JPEG) TV ekran>nda bir resim gösterilirken, farkl> efektler elde etmek için 3 4 1 2 tufluna bas>n. 2 tuflu: resmi saat yönünde çevirir. 193 177-206 TRAVELMATE 5520G_Tur_02b1 193 19/03/2004, 11:47 AM 02(B)_8239 210 98882 Tu r k i s h Sistem Menü Seçenekleri Çal>flma <lkeleri Program <stenen s>rada göstermek/çalmak üzere s>k kullan>lan parçalar>/bölümleri seçmek için kullan>l>r. Program:Chapter(01-12) 1 12 2 01 3 05 4 5 START 6 7 8 9 10 Exit 1 Ayar Menüsüne girmek için SYSTEM MENU tufluna bas>n. 2 Bir sonraki alt menü seviyesine geçmek veya seçiminizi onaylamak için OK tufluna bas>n. 3 Alt menüye eriflim veya önceki menüye geri dönmek için 1 2 tufllar>na bas>n. NEXT 4 <stedi¤iniz menüyü belirginlefltirmek için 3 4 tufllar>na bas>n. Menüden ç>kmak için SYSTEM MENU'ye (S<STEM MENÜSÜ) bas>n veya `Exit Setup Menu' (Ayar Menüsünden Ç>k) seçene¤ini seçip OK'a (Tamam) bas>n. Ayar menüsünden ç>kt>¤>n>zda, oynat>c> kapat>lsa bile, ayarlar oynat>c>n>n belle¤ine kaydedilir. 1 Parçalar> veya bölümleri do¤rudan girmek için rakaml> tufl tak>m>n> (0-9) kullan>n (tek rakaml> parça numaras> için öne '0' basama¤>n> girin, örnek: '05'). 2 START seçene¤ini seçmek için 1 2 3 tufllar>na basarak imleci ilerletin. 4 3 Gösterimi bafllatmak için OK tufluna bas>n. Not: ­ Program yalnzca DVD oynatcda takl bir disk varken etkinletirilebilir. Ekran Koruyucu Bu ifllev, ekran koruyucuyu açmak veya kapamak için kullan>l>r. Genel Ayarlar Sayfas> Baz> ayarlar>n bu menüde yap>lmas> gerekir. [. . . ] Her bölüme size istedi¤iniz bölümü bulma imkani veren bir bafllik numarasi verilmifltir. Dijital: Rakamsal de¤erlere dönüfltürülen sestir. Dijital ses DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL veya OPTICAL çikifllari kullandi¤inizda mevcuttur. Bu ba¤lanti yuvalari sadece iki kanal yerine, tipki analogun yapti¤i gibi çoklu kanal vasitasiyla ses gönderirler. [. . . ]

ACER TRAVELMATE 5520G KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. ACER TRAVELMATE 5520G kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag