Kullanım kılavuzu ACER TRAVELMATE 5530G

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals ACER TRAVELMATE 5530G kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu ACER TRAVELMATE 5530G kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals ACER TRAVELMATE 5530G kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


ACER TRAVELMATE 5530G : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1217 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   ACER TRAVELMATE 5530G QUICK START GUIDE (1597 ko)
   ACER TRAVELMATE 5530G (1066 ko)
   ACER TRAVELMATE 5530G ǔ (1274 ko)
   ACER TRAVELMATE 5530G QUICK START GUIDE (1528 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu ACER TRAVELMATE 5530G

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] 228 MP3/Resim (JPEG/DivX/MPEG-4) diski çalma/oynatma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 Çok aç>l> gösterim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 Ayni anda MP3 müzik çalip JPEG resimleri oynatmak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 Ba¤lantilar TV'nin Ba¤lanmasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Tarama Efekti Farkl> tarama aç>lar> elde etmek için ANGLE tufluna arka arkaya bas>n. TV ekran>n>n sol üst köflesinde çeflitli tarama etkileri gösterilir. Ayni anda MP3 müzik çalip JPEG resimleri oynatmak 1 Resim diskini takin (Kodak Resim CD'si, JPEG). JPEG diskinde TV ekraninda resim menüsü belirir. 2 Slayt gösterisini bafllatmak için B tufluna bas>n. Önizleme <fllevi Bu ifllev geçerli klasörün veya diskin tamam>n>n içeri¤ini gösterir. 1 Gösterim s>ras>nda STOP tufluna bas>n. TV ekran>nda 12 resmin thumbnailleri gösterilir. 1 <çinde hem müzik hem de resim bulunan bir disk tak>n. TV ekraninda disk menüsü belirir. 2 Sonraki veya önceki sayfada bulunan di¤er resimleri görmek için S / T tufluna basabilirsiniz. 2 Bir MP3 parçasi seçin. 3 MP3 parçalari çalarken, TV ekraninda bir 3 Bunlardan birini belirginlefltirmek için 1 2 3 4 tufluna bas>n ve gösterim için OK tufluna bas>n. resim seçip PLAY B tufluna basin. MENU'ye ve ardindan 9 tufluna basin. 4 Ayni anda oynatimdan çikmak için DISC Yard>mc> <pucu: ­ Diskin yap>land>rmas> ve özelliklerine KODAK veya JPEG diskindeki resimlerden baz>lar> bozulmufl olabilir. 4 MP3/Resim CD menüsüne geri dönmek için DISC MENU tufluna bas>n. <PUÇLARI: Burada anlat>lan kullan>m özellikleri, baz> diskler için geçerli olmayabilir. Her zaman disklerle birlikte verilen yönergelere baflvurun. Dijital Ortam Okuyucu <fllemleri Dijital Ortam Okuyucu DVD Oynat>c>da bulunan Dijital Ortam Okuyucu ile flunlar> yapabilirsiniz: ­ Dijital kameran>zla çekti¤iniz dijital foto¤raflar> (JPEG) izlemek. ­ Bellek kart>ndan MP3, DivX ve MPEG4 dosyalar>n> çalmak/oynatmak. Bellek kart>n> kullan>rken dikkatli olun ­ Okuma, yazma ifllemi s>ras>nda bellek kart>n> yuvas>ndan asla ç>kartmay>n. Oynaticinin panelini kisma Ön panel için farkli parlaklik seviyeleri seçebilirsiniz. Genel Ayarlar Sayfas> 1 `GENERAL SETUP PAGE' (GENEL AYARLAR SAYFASI) menüsünde 3 4 tufllar>na basarak {DISPLAY DIM} (EKRAN PARLAKLI/I) seçene¤ini vurgulay>n ve ard>ndan 2 tufluna basin. 40% ­ Ekrani kismak için seçin. 1 Disk modunda SYSTEM MENU'a basin 2 `Genel Ayarlar' simgesini seçmek için 1 2 tufllarina basin. 3 Onaylamak için OK tufluna bas>n. 2 Ayarlardan birini seçmek için 3 4 tufllarina basin ve seçiminizi onaylamak için OK'e basin. - - GENERAL SETUP PAGE - DISC LOCK DISPLAY DIM PROGRAM OSD LANGUAGE SCREEN SAVER DivX(R) VOD CODE Disk parçalarini programlama (Resim CD'si/MP3 hariç) Oynat>lacak parçalar> programlayarak bir diskin içeri¤ini istedi¤iniz s>rada oynatabilirsiniz. 20'ye kadar parça kaydedilebilir. 1 `GENERAL SETUP PAGE' (GENEL AYARLAR Diski görüntüleme için Kilitleme/Kilidini Açma Bütün diskler, üreticileri taraf>ndan s>n>fland>r>lm>fl veya kodlanm>fl de¤ildir. Belli bir diskin oynat>lmas>n> engellemek için o diski kilitleyebilirsiniz. SAYFASI) menüsünde 3 4 tufllar>na basarak {PROGRAM} seçene¤ini vurgulay>n ve ard>ndan {INPUT MENU} (G<RD< MENÜSÜ) seçene¤ini seçmek için 2 tufluna basin. 2 Onaylamak için OK tufluna bas>n. Program : Track (01 - 17) 01 04 01 10 03 11 04 __ 05 __ EXIT 01 __ 01 __ 03 __ 04 __ 05 __ START NEXT 1 `GENERAL SETUP PAGE' (GENEL AYARLAR SAYFASI) menüsünde 3 4 tufllar>na basarak {DISC LOCK} (D<SK K<L<D<) seçene¤ini vurgulay>n ve ard>ndan 2 tufluna basin. LOCK (K<L<TLE) Tak>l> diskin oynat>m>n> bloke etmek için bunu seçin. Kilitli bir diske sonradan eriflmek için 6 haneli bir flifre gerekir. UNLOCK (K<L<D< AÇ) Kilidi açmak ve oynat>ma izin vermek için bunu seçin. 3 Sevdi¤iniz parçalar>/bölümleri girmek için Geçerli parça/bölüm numaralar>n> girmek için say>sal tufl tak>m>n> (0-9) kullan>n. Parça numarasi 10'dan büyükse, bir sonraki sayfayi açmak ve programlamaya devam etmek için T tufluna basin veya Program menüsünde {NEXT} (<LER<) seçene¤ini vurgulamak için 1 2 3 4 tufllar>na bas>p onaylamak için OK'e bas>n. 4 <mleci bir sonraki konuma götürmek için 1 2 3 Tu r k i s h 2 Ayarlardan birini seçmek için 3 4 tufllarina basin ve seçiminizi onaylamak için OK'e basin. 5 Bir di_er parça/bölüm numarasi girmek için 3~4 arasi adimlari tekrarlayin. <PUÇLARI: 234 Önceki menüye dönmek için 1 tufluna basin. Menüyü kaldirmak için SYSTEM MENU'ye basin. DVD Ayarlari Menüsü Seçenekleri 6 <mleci ç>kartmak istedi¤iniz parçaya götürmek 7 Bu parçay> program menüsünden ç>kartmak için OK'e bas>n. Bir parçay> ç>kartmak için DivX® VOD kay>t kodu Philips, DivX® VOD hizmeti ile video kiralayabilmenizi veya sat>n alabilmenizi sa¤layan DivX® VOD (<stek Üzerine Video) kay>t kodunu size verir, www. divx. com/vod adresine bak>n. SAYFASI)'nda {DIVX(R) VOD CODE} seçene¤ini vurgulamak için 3 4 tufluna, sonra da 2 tufluna bas>n. [. . . ] Her bölüme size istedi¤iniz bölümü bulma imkani veren bir bafllik numarasi verilmifltir. Dijital: Rakamsal de¤erlere dönüfltürülen sestir. Dijital ses DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL veya OPTICAL çikifllari kullandi¤inizda mevcuttur. Bu ba¤lanti yuvalari sadece iki kanal yerine, tipki analogun yapti¤i gibi çoklu kanal vasitasiyla ses gönderirler. [. . . ]

ACER TRAVELMATE 5530G KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. ACER TRAVELMATE 5530G kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag