Kullanım kılavuzu ACER TRAVELMATE 5542

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals ACER TRAVELMATE 5542 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu ACER TRAVELMATE 5542 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals ACER TRAVELMATE 5542 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


ACER TRAVELMATE 5542 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (29012 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   ACER TRAVELMATE 5542 QUICK START GUIDE (24100 ko)
   ACER TRAVELMATE 5542 QUICK START GUIDE (24100 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu ACER TRAVELMATE 5542

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] 241 MP3/WMA/MPEG-4/JPEG/Kodak Resim CD'si Oynatma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 Çok aç>l> gösterim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 Ayni anda MP3/WMA müzik çalip JPEG resimleri oynatmak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 Ba¤lantilar TV'nin Ba¤lanmasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] REPEAT ONE (B<R<N< TEKRARLA): bir JPEG resmi ekranda dondurulur veya bir MP3 dosyas> arka arkaya çal>n>r. REPEAT FOLDER (KLASÖRÜ TEKRARLA): seçilen klasördeki tüm dosyalar> tekrar tekrar çalar. SHUFFLE (RASGELE): seçilen klasördeki tüm dosyalar> rasgele çalar. Yard>mc> <pucu: ­ Diskin yap>land>rmas> ve özelliklerine veya kayd>n durumuna ba¤l> olarak baz> MP3/ WMA/JPEG/MPEG-4 diskleri oynatmak mümkün olmayabilir. ­ MP3/WMA disklerinizi dinlerken arada bir "atlama" olmas> normaldir. ­ Dijital içeriklerin Internet'ten indirme s>ras>nda kalitelerinin düflmesinden dolay> MPEG-4 oynat>m>nda ekran>n arada piksel piksel olmas> normaldir. ­ Farkl> formatlardan oluflan çok süreçli disklerin yaln>zca ilk süreçleri oynat>labilir. Tu r k i s h <PUÇLARI: 242 224-262 DVP5505S_Tur_02B5 242 Burada anlat>lan kullan>m özellikleri, baz> diskler için geçerli olmayabilir. Her zaman disklerle birlikte verilen yönergelere baflvurun. 25/01/2005, 12:45 PM /02b_8239 300 34351 Disk <fllemleri Özel resim diski özellikleri ÖNEML<!TV'nizi açman>z ve do¤ru Video Girifl kanal>n> seçmeniz gerekir. Önizleme <fllevi Bu ifllev geçerli klasörün veya diskin tamam>n>n içeri¤ini gösterir. Resme zum yapmak q Gösterim s>ras>nda resmi farkl> boyutlarda görüntülemek için ZOOM tufluna arka arkaya bas>n. Ekran Koruyucu - açma/kapatma Ekran koruyucu, TV ekran> ayg>t>n>n hasar görmesini engellemeye yard>mc> olur. 2 Ayarlardan birini seçmek için 3 4 tufllarina basin ve seçiminizi onaylamak için OK'e basin. DivX® VOD kay>t kodu Philips, DivX® VOD hizmeti ile video kiralayabilmenizi veya sat>n alabilmenizi sa¤layan DivX® VOD (<stek Üzerine Video) kay>t kodunu size verir. SAYFASI)'nda {DIVX(R) VOD CODE} seçene¤ini vurgulamak için 3 4 tufluna, sonra da 2 tufluna bas>n. Kay>t kodu görüntülenir. 1 `GENERAL SETUP PAGE' (GENEL AYARLAR SAYFASI) menüsünde 34 tufllar>na basarak {SCREEN SAVER} (EKRAN KORUYUCU) seçene¤ini vurgulay>n ve ard>ndan 2 tufluna bas>n. ON (Aç>k) Disk oynat>m> 15 dakikadan daha uzun süreyle durduruldu¤unda veya duraklat>ld>¤>ndan TV ekran>n> kapatmak istiyorsan>z, bunu seçin. OFF (Kapal>) Ekran koruyucu ifllevini devre d>fl> b>rakmak için bunu seçin 1 `GENERAL SETUP PAGE' (GENEL AYARLAR 2 Ç>kmak için OK'e bas>n. 3 DivX® VOD hizmeti www. divx. com/vod basin ve seçiminizi onaylamak için OK'e basin. Yard>mc> <pucu: ­ DivX® VOD'den indirilen videolar>n tümü yaln>z bu DVD sisteminde oynat>labilir. ­ DivX filmleri oynat>rken zaman arama özelli¤i kullan>lamaz. <PUÇLARI: Önceki menüye dönmek için 1 tufluna basin. Menüyü kaldirmak için SYSTEM MENU'ye basin. 245 224-262 DVP5505S_Tur_02B5 245 25/01/2005, 12:46 PM /02b_8239 300 34351 Tu r k i s h 2 Ayarlardan birini seçmek için 3 4 tufllarina adresinden videolar kiralamak veya sat>n almak için kay>t kodunu kullan>n. Bu DVD sisteminde oynatmak için talimatlar> izleyip videoyu bir CD-R'ye indirin. DVD Ayarlari Menüsü Seçenekleri Ses Ayarlar Sayfas> Dijital Ses Ayar> Dijital Ses Ayar> sayfas>nda afla¤>daki seçenekler bulunur: 'Digital Output' (Dijital Ç>k>fl) ve 'LPCM Output' (LPCM Ç>k>fl). 1 Disk modunda SYSTEM MENU'a basin 2 `Genel Ayarlar' simgesini seçmek için 1 2 3 Onaylamak için OK tufluna bas>n. tufllarina basin. 1 `AUDIO SETUP PAGE' (SES AYARLARI - - Audio Setup Page - Analog Output Digital Audio Setup Sound Mode Speaker Setup CD Upsampling Night Mode 2 Bir seçene¤i belirginlefltirmek için 3 4 tufllar>na bas>n. SAYFASI) menüsünde 3 4 tufllar>na basarak {DIGITAL AUDIO SETUP} (Dijital Ses Ayar>) seçene¤ini vurgulay>n ve ard>ndan 2 tufluna bas>n. 3 2 tufluna basarak alt menüsüne girin. 4 Ayarlardan birini seçmek için 3 4 tufllarina basin ve seçiminizi onaylamak için OK'e basin. Go to Audio Setup Page Dijital Ç>k>fl Analog ç>kt> Analog Ç>kt>'y> DVD Oynat>c>n>z>n oynatma yeteneklerine uymas> için ayarlay>n. [. . . ] Bazi diskler birden fazla bölgede (veya TÜM bölgelerde) uyumludur. Bölüm: DVD üzerindeki bir resmin veya müzik parçasinin baflliklardan daha küçük olan kisimlaridir. Her bölüme size istedi¤iniz bölümü bulma imkani veren bir bafllik numarasi verilmifltir. Dijital: Rakamsal de¤erlere dönüfltürülen sestir. [. . . ]

ACER TRAVELMATE 5542 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. ACER TRAVELMATE 5542 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag