Kullanım kılavuzu ACER TRAVELMATE 5600

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals ACER TRAVELMATE 5600 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu ACER TRAVELMATE 5600 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals ACER TRAVELMATE 5600 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


ACER TRAVELMATE 5600 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (870 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   ACER TRAVELMATE 5600 (2739 ko)
   ACER TRAVELMATE-5600 (2739 ko)
   ACER TRAVELMATE 5600 (2448 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu ACER TRAVELMATE 5600

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] 191 Oynatimin Son Durdurulan Noktadan <tibaren Devam Etmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 MP3/JPEG Resim CD'sinin çal>nmas>/ gösterilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Ba¤lantilar TV'nin Ba¤lanmasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Kompozit Görüntü giriflinin (CVBS) kullanilmasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] OSD (Ekranda Görüntüleme) Bu ifllev oynatma/çalma s>ras>nda disk bilgilerini TV ekran>nda gösterir. 1 Oynatma/çalma s>ras>nda art arda DISPLAY (GÖRÜNTÜLE)'ye bas>n. Varolan disk bilgileri TV ekraninda belirir. 1 Oynatim sirasinda, resmi farkli ölçeklerde görüntülemek için arka arkaya ZOOM'a basin. Büyütülmüfl resimde gezinmek için 1 2 3 4 tufllar>n> kullan>n. Gösterim devam edecektir. 2 Bir seçenek seçmek için 1 2 tufllar>n> kullan>n. 3 Uzaktan kumanda say>sal tufl tak>m>n> kullanarak, saat düzenleme kutusunda soldan sa¤a saat, dakika ve saniye bilgilerini girin. Oynat>m seçilen zamandan veya bafll>ktan/ bölümden/parçadan bafllar. DVD için {Bafll>k CT:TT Bölüm XX/TC}: diskte bulunan toplam bafll>k ve bölümleri gösterir ve görüntelemek için bir bafll>k seçilebilmesini sa¤lar. {Bafll>k CT:TT Süre X:XX:XX}: diskte bulunan toplam bafll>¤> gösterir ve bafll>¤>n saat, dakika ve saniyesinin seçilebilmesini sa¤lar. {Bölüm CT:TT Süre X:XX:XX}: diskte bulunan toplam bölümü gösterir ve bölümün saat, dakika ve saniyesinin seçilebilmesini sa¤lar. Super VCD veya VCD için {Disk Süresi XX:XX}: diskin herhangi bir k>sm>n>n seçilebilmesini sa¤lar. {Parça Süresi XX:XX}: geçerli parçada herhangi bir k>sm>n seçilebilmesini sa¤lar. Uyku Uyku ifllevi, önceden bir saat ayarlad>ktan sonra DVD Oynat>c>y> kapatman>z> sa¤lar. Genel Ayarlar Sayfas> 1 `GENERAL SETUP PAGE' (GENEL AYARLAR SAYFASI) menüsünde 34 tufllar>na basarak {SLEEP} (Uyku) seçene¤ini vurgulay>n ve ard>ndan 2 tufluna bas>n. 45 Mins (45 Dak) DVD Oynat>c>y> 45 dakika sonra kapat. 1 Disk modunda SYSTEM MENU'a basin 2 `Genel Ayarlar' simgesini seçmek için 1 2 tufllarina basin. 3 Onaylamak için OK tufluna bas>n. General Audio Video Preference - - General Setup Page - Display Dim OSD Language Sleep Screen Saver 60 Mins (60 Dak) DVD Oynat>c>y> 60 dakika sonra kapat. OFF (Kapal>) Uyku ifllevini kapat. 2 Ayarlardan birini seçmek için 3 4 tufllarina basin ve seçiminizi onaylamak için OK'e basin. Ekran Koruyucu - açma/kapatma Oynaticinin panelini kisma Ön panel için farkli parlaklik seviyeleri seçebilirsiniz. Ekran koruyucu, TV ekran> ayg>t>n>n hasar görmesini engellemeye yard>mc> olur. 1 `GENERAL SETUP PAGE' (GENEL AYARLAR SAYFASI) menüsünde 34 tufllar>na basarak {SCREEN SAVER} (EKRAN KORUYUCU) seçene¤ini vurgulay>n ve ard>ndan 2 tufluna bas>n. ON (Aç>k) Disk oynat>m> 15 dakikadan daha uzun süreyle durduruldu¤unda veya duraklat>ld>¤>ndan TV ekran>n> kapatmak istiyorsan>z, bunu seçin. OFF (Kapal>) Ekran koruyucu ifllevini devre d>fl> b>rakmak için bunu seçin 1 `GENERAL SETUP PAGE' (GENEL AYARLAR SAYFASI) menüsünde 3 4 tufllar>na basarak {DISPLAY DIM} (EKRAN PARLAKLI/I) seçene¤ini vurgulay>n ve ard>ndan 2 tufluna basin. 40% ­ Ekrani kismak için seçin. 2 Ayarlardan birini seçmek için 3 4 tufllarina basin ve seçiminizi onaylamak için OK'e basin. 2 Ayarlardan birini seçmek için 3 4 tufllarina basin ve seçiminizi onaylamak için OK'e basin. Tu r k i s h 194 OSD Dili Bu menüde, ekranda gözüken dille ilgili çeflitli seçenekler bulunur. sayfa 188. <PUÇLARI: Önceki menüye dönmek için 1 tufluna basin. Menüyü kaldirmak için SYSTEM MENU'ye basin. DVD Ayarlari Menüsü Seçenekleri Ses Ayarlar Sayfas> Dijital Ses Ayar> Dijital Ses Ayar> sayfas>nda afla¤>daki seçenekler bulunur: 'Digital Audio' (Dijital Ses) ve 'LPCM'. 1 Disk modunda SYSTEM MENU'a basin 2 `Ses Ayarlar' simgesini seçmek için 1 2 3 Onaylamak için OK tufluna bas>n. General Audio Video Preference tufllarina basin. 1 `AUDIO SETUP PAGE' (SES AYARLARI 2 Bir seçene¤i belirginlefltirmek için 3 4 tufllar>na bas>n. SAYFASI) menüsünde 3 4 tufllar>na basarak {DIGITAL AUDIO} (Dijital Ses) seçene¤ini vurgulay>n ve ard>ndan 2 tufluna bas>n. - - Audio Setup Page - Downmix Digital Audio 3 2 tufluna basarak alt menüsüne girin. 4 Ayarlardan birini seçmek için 3 4 tufllarina basin ve seçiminizi onaylamak için OK'e basin. Dijital Ses Downmix'i Ayarlama Bu seçenek, DVD Oynat>c>n>n stereo analog ç>kt> ayar>n> yapman>z> sa¤lar. 1 `AUDIO SETUP PAGE' (SES AYARLARI SAYFASI) menüsünde 3 4 tufllar>na basarak {DOWNMIX} seçene¤ini vurgulay>n ve ard>ndan 2 tufluna bas>n. [. . . ] Bu cihaz sadece uygun bölge kodlari olan diskleri görüntüleyecektir. Ürün etiketine bakarak cihazinizin bölge kodunu bulabilirsiniz. Bazi diskler birden fazla bölgede (veya TÜM bölgelerde) uyumludur. Bölüm: DVD üzerindeki bir resmin veya müzik parçasinin baflliklardan daha küçük olan kisimlaridir. [. . . ]

ACER TRAVELMATE 5600 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. ACER TRAVELMATE 5600 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag