Kullanım kılavuzu ACER TRAVELMATE 5620

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals ACER TRAVELMATE 5620 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu ACER TRAVELMATE 5620 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals ACER TRAVELMATE 5620 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


ACER TRAVELMATE 5620 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (870 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   ACER TRAVELMATE-5620 (2299 ko)
   ACER TRAVELMATE 5620 (2299 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu ACER TRAVELMATE 5620

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] 127 MP3/Windows MediaTM Audio/MPEG-4/JPEG/ Kodak Resim CD'si Oynatma . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Çok aç>l> gösterim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Ayni anda MP3/Windows MediaTM Audio müzik çalip JPEG resimleri oynatmak . . . . . . . 129 Ba¤lantilar TV'nin Ba¤lanmasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] TV ekran>nda veri disk menüsü gösterilir. Gösterim seçilen dosyadan bafllar ve klasördeki son dosyaya kadar devam eder. 2 Oynat>m otomatik bafllar. Bafllamazsa PLAY B tufluna basin. 01:42 04:40 002/020 \ Coco Lee \ -MP3 MP3 MP3 G Ayn> diskteki baflka bir klasörü seçmek için 1 tufluna basarak kök menüye dönün, ardindan da seçiminiz yapmak için 3 4 tufllarina basip onaylamak için OK'e basin. Gösterim s>ras>nda afla¤>dakileri yapabilirsiniz; G Geçerli klasörde baflka bir dosya seçmek için S / T tufllar>na bas>n. G Farkl> "Gösterim Moduna" geçmek için sürekli olarak REPEAT tufluna bas>n. FOLDER (KLASÖR): seçilen klasördeki tüm dosyalar> çalar. REPEAT ONE (B<R<N< TEKRARLA): bir JPEG resmi ekranda dondurulur veya bir MP3 dosyas> arka arkaya çal>n>r. REPEAT FOLDER (KLASÖRÜ TEKRARLA): seçilen klasördeki tüm dosyalar> tekrar tekrar çalar. SHUFFLE (RASGELE): seçilen klasördeki tüm dosyalar> rasgele çalar. SINGLE (TEKL<): seçilen dosya bir kez gösterilir ve ard>ndan menüye geri dönülür. Yard>mc> <pucu: ­ Diskin yap>land>rmas> ve özelliklerine veya kayd>n durumuna ba¤l> olarak baz> MP3/ Windows MediaTM Audio/JPEG/MPEG-4 diskleri oynatmak mümkün olmayabilir. ­ MP3/Windows MediaTM Audio disklerinizi dinlerken arada bir "atlama" olmas> normaldir. UNLOCK (K<L<D< AÇ) Kilidi açmak ve oynat>ma izin vermek için bunu seçin. 3 Geçerli parça/bölüm numaralar>n> girmek için say>sal tufl tak>m>n> (0-9) kullan>n. Sevdi¤iniz parçalar>/bölümleri girmek için 4 <mleci bir sonraki konuma götürmek için 1 2 3 4 tufllar>n> kullan>n. Parça numarasi 10'dan büyükse, bir sonraki sayfayi açmak ve programlamaya devam etmek için T tufluna basin veya Program menüsünde {NEXT} (<LER<) seçene¤ini vurgulamak için 1 2 3 4 tufllar>na bas>p onaylamak için OK'e bas>n. 2 Ayarlardan birini seçmek için 3 4 tufllarina basin ve seçiminizi onaylamak için OK'e basin. 5 Bir di_er parça/bölüm numarasi girmek için 3~4 arasi adimlari tekrarlayin. <PUÇLARI: Önceki menüye dönmek için 1 tufluna basin. Menüyü kaldirmak için SYSTEM MENU'ye basin. 110-143 TRAVELMATE 5620_Tur_011 130 24/08/05, 5:42 PM DVD Ayarlari Menüsü Seçenekleri 6 <mleci ç>kartmak istedi¤iniz parçaya götürmek 7 Bu parçay> program menüsünden ç>kartmak için OK'e bas>n. Bir parçay> ç>kartmak için Uyku Uyku ifllevi, önceden bir saat ayarlad>ktan sonra DVD Oynat>c>y> kapatman>z> sa¤lar. 1 `GENERAL SETUP PAGE' (GENEL AYARLAR SAYFASI) menüsünde 34 tufllar>na basarak {SLEEP} (Uyku) seçene¤ini vurgulay>n ve ard>ndan 2 tufluna bas>n. OFF (Kapal>) Uyku ifllevini kapat. 8 Program menüsünde {START} Program oynat>m>n> bafllatmak için (BAfiLAT)seçene¤ini vurgulamak için 1 2 3 4 tufllar>na bas>p onaylamak için OK'e bas>n. Seçili parçalar>n programlanm>fl s>rada oynat>m> bafllar. 9 Program menüsünde {EXIT} (ÇIKIfi) Program oynat>m>ndan ç>kmak için seçene¤ini vurgulamak için 1 2 3 4 tufllar>na bas>p onaylamak için OK'e bas>n. OSD Dili Bu menüde, ekranda gözüken dille ilgili çeflitli seçenekler bulunur. Ekran Koruyucu - açma/kapatma Ekran koruyucu, TV ekran> ayg>t>n>n hasar görmesini engellemeye yard>mc> olur. 2 Ayarlardan birini seçmek için 3 4 tufllarina DivX® VOD kay>t kodu Philips, DivX® VOD hizmeti ile video kiralayabilmenizi veya sat>n alabilmenizi sa¤layan DivX® VOD (<stek Üzerine Video) kay>t kodunu size verir. SAYFASI)'nda {DIVX(R) VOD CODE} seçene¤ini vurgulamak için 3 4 tufluna, sonra da 2 tufluna bas>n. Kay>t kodu görüntülenir. 1 `GENERAL SETUP PAGE' (GENEL AYARLAR SAYFASI) menüsünde 34 tufllar>na basarak {SCREEN SAVER} (EKRAN KORUYUCU) seçene¤ini vurgulay>n ve ard>ndan 2 tufluna bas>n. 1 `GENERAL SETUP PAGE' (GENEL AYARLAR ON (Aç>k) Disk oynat>m> 5 dakikadan daha uzun süreyle durduruldu¤unda veya duraklat>ld>¤>ndan TV ekran>n> kapatmak istiyorsan>z, bunu seçin. OFF (Kapal>) Ekran koruyucu ifllevini devre d>fl> b>rakmak için bunu seçin 2 Ç>kmak için OK'e bas>n. 3 DivX® VOD hizmeti www. divx. com/vod 2 Ayarlardan birini seçmek için 3 4 tufllarina basin ve seçiminizi onaylamak için OK'e basin. adresinden videolar kiralamak veya sat>n almak için kay>t kodunu kullan>n. [. . . ] Bazi diskler birden fazla bölgede (veya TÜM bölgelerde) uyumludur. Bölüm: DVD üzerindeki bir resmin veya müzik parçasinin baflliklardan daha küçük olan kisimlaridir. Her bölüme size istedi¤iniz bölümü bulma imkani veren bir bafllik numarasi verilmifltir. Dijital: Rakamsal de¤erlere dönüfltürülen sestir. [. . . ]

ACER TRAVELMATE 5620 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. ACER TRAVELMATE 5620 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag