Kullanım kılavuzu ACER TRAVELMATE 5710G

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals ACER TRAVELMATE 5710G kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu ACER TRAVELMATE 5710G kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals ACER TRAVELMATE 5710G kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


ACER TRAVELMATE 5710G : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (870 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   ACER TRAVELMATE 5710G (5757 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu ACER TRAVELMATE 5710G

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] 122 MP3/JPEG Resim CD'sinin çal>nmas>/ gösterilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Ba¤lantilar TV'nin Ba¤lanmasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Kompozit Görüntü giriflinin (CVBS) kullanilmasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Komponent Görüntü giriflinin kullanilmasi (Y Pb Pr) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Yard>mc> <pucu: ­ PBC aç>k konumdayken, VCD 2. 0 için REPEAT (Tekrarla) ifllevi çal>flmaz. A-B Tekrarlama (DVD/VCD/CD) 1 2 3 Bir sonraki bölüm/parçaya geçmek için gösterim s>ras>nda T tufluna bas>n. Bir önceki parçaya geçmek veya bölümün bafl>na geri dönmek için S tufluna bas>n. Herhangi bir flarki/bölüme do¤rudan geçmek için rakam tufllarini (0-9) kullanarak flarki/ bölüm numarasini girin. Oynatimin Son Durdurulan Noktadan <tibaren Devam Etmesi (DVD/VCD/CD) Tu r k i s h G Otomatik tekrar bafllatma modunu etkinlefltirmek için STOP 9 tufluna bir kez bas>n. G PLAY B tufluna bas>n; disk kald>¤> yerden oynamaya devam eder. G Yeniden bafllatma modunu iptal etmek için, STOP 9 tufluna iki kez bas>n. 1 2 3 Seçti¤iniz bafllang>ç noktas>nda REPEAT A-B tufluna bas>n. Seçti¤iniz bitifl noktas>nda REPEAT A-B tufluna tekrar bas>n. Sekanstan ç>kmak için REPEAT A-B tufluna bas>n. <PUÇLARI: 120 Burada anlat>lan kullan>m özellikleri, baz> diskler için geçerli olmayabilir. Her zaman disklerle birlikte verilen yönergelere baflvurun. 104-135 TRAVELMATE 5710G_Tur_013 120 22/09/05, 4:12 PM Disk <fllemleri Yavafl Gösterim (DVD/VCD) Süre Arama (DVD/VCD) Süre Arama fonksiyonu sayesinde gösterime disk üzerinde seçilen süreden bafllayabilirsiniz. 1 Gereken h>z> seçmek için gösterim s>ras>nda 3 4 tufluna bas>n. Normal gösterime geri dönmek için PLAY B tufluna basin. Gösterim seçimi Gösterim s>ras>nda afla¤>dakileri yapabilirsiniz; G Geçerli klasörde baflka bir dosya seçmek için S / T tufllar>na bas>n. G Resim dosyalar>n> döndürmek için uzaktan kumanda üzerindeki ANGLE dü¤mesine bas>n. G Gösterimi duraklatmak/devam etmek için arka arkaya ;/ B tufluna bas>n. <PUÇLARI: 3 Bunlardan birini belirginlefltirmek için 1 2 3 4 tufluna bas>n ve gösterim için OK tufluna bas>n. 4 MP3/Resim CD menüsüne geri dönmek için PREVIEW tufluna bas>n. Burada anlat>lan kullan>m özellikleri, baz> diskler için geçerli olmayabilir. 123 104-135 TRAVELMATE 5710G_Tur_013 123 22/09/05, 4:12 PM Tu r k i s h Sistem Menü Seçenekleri BU DVD Oynat>c>'n>n ayarlar> TV'den yap>l>r. Bununla DVD Oynat>c>'y> kendi gereksinimlerinize uygun biçimde özellefltirebilmeniz amaçlanm>flt>r. DivX Altyaz> yaz> tipinin ayarlanmas> Kay>tl> DivX altyaz>y> destekleyen yaz> tipini ayarlayabilirsiniz. Language Video Audio Track Rating Dil 1 SYSTEM MENU tufluna bas>n. 2 {Language} (Dili) simgesini seçmek için 2 tufllarina basin. OSD Language DVD Subtitle Audio Track DVD Menu DivX Subtitle English English English English Cent. Eur. 3 Onaylamak için OK tufluna bas>n. Language Video Audio Track English English English English Cent. Cyrillic 1 `Dil' menüsünde alt menüye girmek için OK tufluna bas>n. OSD Language DVD Subtitle Audio Track DVD Menu DivX Subtitle 2 {DivX Subtitle} (DivX Altyaz>) menüsünü seçmek için 3 4 tufllar>n> kullan>n, daha sonra OK tufluna bas>n. Tu r k i s h 124 3 Afla¤>daki seçeneklerden birini vurgulamak için 3 4 tufllar>na basin: OSD Dili Bu menüde, ekranda gözüken dille ilgili çeflitli seçenekler bulunur. Audio (Ses), Subtitle (Altyaz>), Disc Menu (Disk Menüsü) Bu menülerde DVD'de kay>tl> olabilecek ses, altyaz> ve disk menüsü için çeflitli dil seçenekleri bulunur. [. . . ] Bazi diskler birden fazla bölgede (veya TÜM bölgelerde) uyumludur. Bölüm: DVD üzerindeki bir resmin veya müzik parçasinin baflliklardan daha küçük olan kisimlaridir. Her bölüme size istedi¤iniz bölümü bulma imkani veren bir bafllik numarasi verilmifltir. Dijital: Rakamsal de¤erlere dönüfltürülen sestir. [. . . ]

ACER TRAVELMATE 5710G KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. ACER TRAVELMATE 5710G kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag