Kullanım kılavuzu ACER TRAVELMATE 5730

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals ACER TRAVELMATE 5730 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu ACER TRAVELMATE 5730 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals ACER TRAVELMATE 5730 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


ACER TRAVELMATE 5730 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (870 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   ACER TRAVELMATE 5730 QUICK START GUIDE (1034 ko)
   ACER TRAVELMATE 5730 (1236 ko)
   ACER TRAVELMATE 5730 ǔ (1274 ko)
   ACER TRAVELMATE 5730 QUICK START GUIDE (991 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu ACER TRAVELMATE 5730

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] 140 Oynatimin Son Durdurulan Noktadan <tibaren Devam Etmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 OSD (Ekranda Görüntüleme) (DVD/VCD/ SVCD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Bafll>k/Bölüm/Parça seçimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Aç> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Bafllamazsa PLAY/PAUSE 2; tufluna basin. 2 Bu durumda, uzaktan kumandadan SUBTITLE dü¤mesine basarak altyaz>y> açabilir veya kapatabilirsiniz. G DivX® diskte birden fazla dilde altyaz> dahili olarak bulunuyorsa, gösterim s>ras>nda altyaz>y> de¤ifltirmek için SUBTITLE dü¤mesine basabilirsiniz. Yard>mc> <pucu: ­ Afl¤>adaki dosya ad> uzant>l> altyazlar (. srt, . smi, . sub, . ssa, . ass) desteklenir ancak dosya gezinme menüsünde bulunmazlar. ­ Altyaz> dosya ad>n>n film dosyas> ile ayn> olmas> gerekir. Tu r k i s h 144 <PUÇLARI: Burada anlat>lan kullan>m özellikleri, baz> diskler için geçerli olmayabilir. Her zaman disklerle birlikte verilen yönergelere baflvurun. 124-161 TRAVELMATE 5730_Tur_02RC5 144 09/10/06, 2:15 PM Disk <fllemleri MP3/WMA/JPEG/Kodak Resim CD'si Oynatma ÖNEML<!TV'nizi açman>z ve do¤ru Video Girifl kanal>n> seçmeniz gerekir. Dizin/dosya yap>land>rmas>n>n kar>fl>kl>¤>na ba¤l> olarak diski okuma süresi 30 saniyeyi geçebilir. TV ekran>nda veri disk menüsü gösterilir. 01:42 04:40 002/020 \ Coco Lee \ -MP3 MP3 MP3 Resme zum yapmak G Gösterim s>ras>nda resmi farkl> boyutlarda görüntülemek için ZOOM tufluna arka arkaya bas>n. G Zum yap>lan resmi görmek için 1 2 3 4 tufllar>n> kullan>n. Çok aç>l> gösterim G Foto¤raf>, televizyon ekran>nda döndürmek için oynatma s>ras>nda 3 4 1 2 dü¤melerine bas>n. 3: foto¤raf> dikey olarak 180° döndürür 4: foto¤raf> yatay olarak 180° döndürür 1: foto¤raf> yatay olarak 180° döndürür 2: foto¤raf> saat yönünde 90° döndürür Yard>mc> <pucu: ­ Diskin yap>land>rmas> ve özelliklerine veya kayd>n durumuna ba¤l> olarak baz> MP3/ WMA/JPEG diskleri oynatmak mümkün olmayabilir. 147 124-161 TRAVELMATE 5730_Tur_02RC5 147 09/10/06, 2:16 PM Turkish DVD Ayarlari Menüsü Seçenekleri 6 <mleci ç>kartmak istedi¤iniz parçaya götürmek 7 Bu parçay> program menüsünden ç>kartmak için OK'e bas>n. Bir parçay> ç>kartmak için DivX® VOD kay>t kodu DivX® VOD (<stek Üzerine Video) kay>t kodu sayesinde DivX® VOD servisini kullanarak <nternet üzerinden video kiralayabilir ve sat>n alabilirsiniz. Daha fazla bilgi için: http://vod. divx. com SAYFASI)'nda {DIVX(R) VOD CODE} seçene¤ini vurgulamak için 3 4 tufluna, sonra da 2 tufluna bas>n. Kay>t kodu görüntülenir. 8 Program menüsünde {START} Program oynat>m>n> bafllatmak için (BAfiLAT)seçene¤ini vurgulamak için 1 2 3 4 tufllar>na bas>p onaylamak için OK'e bas>n. Seçili parçalar>n programlanm>fl s>rada oynat>m> bafllar. 1 `GENERAL SETUP PAGE' (GENEL AYARLAR 9 Program menüsünde {EXIT} (ÇIKIfi) Program oynat>m>ndan ç>kmak için seçene¤ini vurgulamak için 1 2 3 4 tufllar>na bas>p onaylamak için OK'e bas>n. 2 Ç>kmak için OK'e bas>n. 3 DivX VOD hizmeti http://vod. divx. com ® adresinden videolar kiralamak veya sat>n almak için kay>t kodunu kullan>n. Bu DVD sisteminde oynatmak için talimatlar> izleyip videoyu bir CD-R'ye indirin. Yard>mc> <pucu: ­ DivX® VOD'den indirilen videolar>n tümü yaln>z bu DVD sisteminde oynat>labilir. ­ DivX® filmleri oynat>rken zaman arama özelli¤i kullan>lamaz. OSD Dili Bu menüde, ekranda gözüken dille ilgili çeflitli seçenekler bulunur. Uyku Uyku ifllevi, önceden bir saat ayarlad>ktan sonra DVD Oynat>c>y> kapatman>z> sa¤lar. Tu r k i s h 148 1 `GENERAL SETUP PAGE' (GENEL AYARLAR SAYFASI) menüsünde 34 tufllar>na basarak {SLEEP} (Uyku) seçene¤ini vurgulay>n ve ard>ndan 2 tufluna bas>n. OFF (Kapal>) Uyku ifllevini kapat. 2 Ayarlardan birini seçmek için 3 4 tufllarina basin ve seçiminizi onaylamak için OK'e basin. <PUÇLARI: Alt çizgi seçene¤i varsay>lan fabrika ayar>d>r. [. . . ] Bazi diskler birden fazla bölgede (veya TÜM bölgelerde) uyumludur. Bölüm: DVD üzerindeki bir resmin veya müzik parçasinin baflliklardan daha küçük olan kisimlaridir. Her bölüme size istedi¤iniz bölümü bulma imkani veren bir bafllik numarasi verilmifltir. Dijital: Rakamsal de¤erlere dönüfltürülen sestir. [. . . ]

ACER TRAVELMATE 5730 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. ACER TRAVELMATE 5730 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag