Kullanım kılavuzu ACER TRAVELMATE 5730G

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals ACER TRAVELMATE 5730G kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu ACER TRAVELMATE 5730G kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals ACER TRAVELMATE 5730G kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


ACER TRAVELMATE 5730G : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (870 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   ACER TRAVELMATE 5730G QUICK START GUIDE (1034 ko)
   ACER TRAVELMATE 5730G (640 ko)
   ACER TRAVELMATE 5730G ǔ (1274 ko)
   ACER TRAVELMATE 5730G QUICK START GUIDE (991 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu ACER TRAVELMATE 5730G

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] 134 Oynatimin Son Durdurulan Noktadan <tibaren Devam Etmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 OSD (Ekranda Görüntüleme) (DVD/VCD/ SVCD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Bafll>k/Bölüm/Parça seçimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Aç> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Dizin/dosya yap>land>rmas>n>n kar>fl>kl>¤>na ba¤l> olarak diski okuma süresi 30 saniyeyi geçebilir. TV ekran>nda veri disk menüsü gösterilir. 01:42 04:40 002/020 \ Coco Lee \ -MP3 1 Bir DivX disk yükleyin. Oynat>m otomatik bafllar. Bafllamazsa PLAY/PAUSE 2; tufluna basin. 2 DivX film harici altyaz>lar içeriyorsa, seçim yapabilmeniz için TV ekran>nda altyaz> menüsü görüntülenecektir. G Bu durumda, uzaktan kumandadan SUBTITLE dü¤mesine basarak altyaz>y> açabilir veya kapatabilirsiniz. G DivX diskte birden fazla dilde altyaz> dahili olarak bulunuyorsa, gösterim s>ras>nda altyaz>y> de¤ifltirmek için SUBTITLE dü¤mesine basabilirsiniz. Yard>mc> <pucu: ­ Afl¤>adaki dosya ad> uzant>l> altyazlar (. srt, . smi, . sub, . ssa, . ass) desteklenir ancak dosya gezinme menüsünde bulunmazlar. ­ Altyaz> dosya ad>n>n film dosyas> ile ayn> olmas> gerekir. Coco Coco Coco - Before I love Jazz -----ALBUM - - - - - 2002 MP3 MP3 2 Klasörü seçmek için 3 4 tufllar>na, açmak için de OK'e bas>n. 3 Parçay>/dosyay> seçmek için 3 4 tufllar>na basin. 4 Önceki/sonraki sayfaya gitmek için PREV ¡ / NEXT TM tufluna bas>n. 5 Onaylamak için OK tufluna bas>n. <PUÇLARI: Burada anlat>lan kullan>m özellikleri, baz> diskler için geçerli olmayabilir. 137 Turkish Before Disk <fllemleri Oynatma seçimi Gösterim s>ras>nda afla¤>dakileri yapabilirsiniz; G Geçerli klasördeki önceki/sonraki parça/ dosyay> seçmek için PREV ¡ / NEXT TM dü¤melerine bas>n. G Foto¤raf dosyalar>n> yönlendirmek/döndürmek için uzaktan kumanda üzerindeki 1 23 4 dü¤melerine bas>n. G Oynatmay> duraklatmak/devam ettirmek için PLAY/PAUSE 2; dü¤mesine tekrar tekrar bas>n. Resme zum yapmak G Gösterim s>ras>nda resmi farkl> boyutlarda görüntülemek için ZOOM tufluna arka arkaya bas>n. Bir parçay> ç>kartmak için DivX® VOD kay>t kodu DivX® VOD (<stek Üzerine Video) kay>t kodu sayesinde DivX® VOD servisini kullanarak <nternet üzerinden video kiralayabilir ve sat>n alabilirsiniz. Daha fazla bilgi için www. divx. com/vod. 8 Program menüsünde {START} Program oynat>m>n> bafllatmak için (BAfiLAT)seçene¤ini vurgulamak için 1 2 3 4 tufllar>na bas>p onaylamak için OK'e bas>n. Seçili parçalar>n programlanm>fl s>rada oynat>m> bafllar. 1 `GENERAL SETUP PAGE' (GENEL AYARLAR SAYFASI)'nda {DIVX(R) VOD CODE} seçene¤ini vurgulamak için 3 4 tufluna, sonra da 2 tufluna bas>n. Kay>t kodu görüntülenir. 9 Program menüsünde {EXIT} (ÇIKIfi) Program oynat>m>ndan ç>kmak için seçene¤ini vurgulamak için 1 2 3 4 tufllar>na bas>p onaylamak için OK'e bas>n. 2 Ç>kmak için OK'e bas>n. 3 DivX® VOD hizmeti www. divx. com/vod adresinden videolar kiralamak veya sat>n almak için kay>t kodunu kullan>n. Bu DVD sisteminde oynatmak için talimatlar> izleyip videoyu bir CD-R'ye indirin. Yard>mc> <pucu: ­ DivX® VOD'den indirilen videolar>n tümü yaln>z bu DVD sisteminde oynat>labilir. ­ DivX filmleri oynat>rken zaman arama özelli¤i kullan>lamaz. OSD Dili Bu menüde, ekranda gözüken dille ilgili çeflitli seçenekler bulunur. Uyku Uyku ifllevi, önceden bir saat ayarlad>ktan sonra DVD Oynat>c>y> kapatman>z> sa¤lar. Tu r k i s h 140 1 `GENERAL SETUP PAGE' (GENEL AYARLAR SAYFASI) menüsünde 34 tufllar>na basarak {SLEEP} (Uyku) seçene¤ini vurgulay>n ve ard>ndan 2 tufluna bas>n. 15 Mins (15 Dak) DVD Oynat>c>y> 15 dakika sonra kapat. OFF (Kapal>) Uyku ifllevini kapat. 2 Ayarlardan birini seçmek için 3 4 tufllarina basin ve seçiminizi onaylamak için OK'e basin. <PUÇLARI: Alt çizgi seçene¤i varsay>lan fabrika ayar>d>r. Menüyü kald>rmak için SETUP seçene¤ine bas>n. DVD Ayarlari Menüsü Seçenekleri Ses Ayarlar Sayfas> Dijital Ses Ayar> Dijital Ses Ayar> sayfas>nda afla¤>daki seçenekler bulunur: 'Digital Output' (Dijital Ç>k>fl) ve 'LPCM Output' (LPCM Ç>k>fl). 1 Disk modunda SETUP'a basin 2 `Genel Ayarlar' simgesini seçmek için 1 2 3 Onaylamak için OK tufluna bas>n. - - Audio Setup Page - Analog Output Digital Audio Setup Sound Mode CD Upsampling Night Mode tufllarina basin. 1 `AUDIO SETUP PAGE' (SES AYARLARI 2 Bir seçene¤i belirginlefltirmek için 3 4 tufllar>na bas>n. SAYFASI) menüsünde 3 4 tufllar>na basarak {DIGITAL AUDIO SETUP} (Dijital Ses Ayar>) seçene¤ini vurgulay>n ve ard>ndan 2 tufluna bas>n. Go to Audio Setup Page 3 2 tufluna basarak alt menüsüne girin. [. . . ] Bazi diskler birden fazla bölgede (veya TÜM bölgelerde) uyumludur. Bölüm: DVD üzerindeki bir resmin veya müzik parçasinin baflliklardan daha küçük olan kisimlaridir. Her bölüme size istedi¤iniz bölümü bulma imkani veren bir bafllik numarasi verilmifltir. Dijital: Rakamsal de¤erlere dönüfltürülen sestir. [. . . ]

ACER TRAVELMATE 5730G KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. ACER TRAVELMATE 5730G kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag