Kullanım kılavuzu ACER TRAVELMATE 5735

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals ACER TRAVELMATE 5735 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu ACER TRAVELMATE 5735 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals ACER TRAVELMATE 5735 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


ACER TRAVELMATE 5735 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1125 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   ACER TRAVELMATE 5735 QUICK START GUIDE (39423 ko)
   ACER TRAVELMATE 5735 ǔ (29012 ko)
   ACER TRAVELMATE 5735 QUICK START GUIDE (39423 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu ACER TRAVELMATE 5735

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] 154 Oynatimin Son Durdurulan Noktadan <tibaren Devam Etmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 OSD (Ekranda Görüntüleme) (DVD/VCD/ SVCD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Bafll>k/Bölüm/Parça seçimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Aç> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] USB ayg>t> uyumlulu¤u G USB ba¤lant> noktas>, desteklenen USB sürücü d>fl>nda baflka USB ayg>tlar>n> desteklemez. G USB ba¤lant> noktas>, sadece JPEG/MP3/ WMA dosyalar>n> destekler. G Bu DVD sistemine USB ba¤lant> noktalar>ndan veri kayd> yap>lamaz. Faydal> <puçlar>: ­ Desteklenen USB ayg>tlar>: {Thumb sürücü ya da flash sürücü, farkl> kartlar için Kart okuyucular, Tafl>nabilir sabit disk ve MP3 çalarlar}. 1 Disk oynat>l>rken, ön paneldeki USB ba¤lant> noktas>na desteklenen bir USB ayg>t> tak>n. Sol alt köflede bir iletiflim kutusu görüntülenecektir. ISO diskleri oynat>l>rken, iletiflim kutusu görüntülenmeyecektir. Press USB key to select device uzaktan kumanda üzerindeki USB dü¤mesine bas>n. TV ekran>nda, desteklenen tüm dosyalar> içeren bir dosya menüsü görüntülenecektir. 01:42 04:40 128kbps 001/020 \MP3_files_128kbs -M P3 M P3 MP3 Music 1 MP3 Music 2 Picture 1 Picture 2 G 3 4 tufllar>n> kullanarak menüde gezinin ve eriflmek istedi¤iniz ayg>t> seçip OK tufluna bas>n. G Dosya menüsünden ç>kmak için uzaktan kumanda üzerindeki USB dü¤mesine bas>n. G Desteklenen USB ayg>t>n> yuvadan ç>karmadan önce USB dü¤mesine bas>n. <PUÇLARI: Burada anlat>lan kullan>m özellikleri, baz> diskler için geçerli olmayabilir. 159 136-177 TRAVELMATE 5735_Tur_12_RC4 159 06/07/06, 11:27 AM Turkish 2 Sürücü içindeki verilere eriflebilmek için Disk <fllemleri MP3/WMA/JPEG/Kodak Resim CD'si Oynatma Bu DVD sistemi, CD-R/RW diskler, ticari CD'ler veya USB ayg>tlar>na kaydedilmifl WMA, MP3, JPEG, VCD ve SVCD dosyalar>n> oynatabilir/çalabilir. G USB ayg>t>yla yaln>zca WMA, MP3 ve JPEG verilerine eriflilebilir. Disk parçalarini programlama (Resim CD'si/MP3/WMA/DivX hariç) Oynat>lacak parçalar> programlayarak bir diskin içeri¤ini istedi¤iniz s>rada oynatabilirsiniz. 20'ye kadar parça kaydedilebilir. Tu r k i s h 162 Go to General Setup Page 1 `GENERAL SETUP PAGE' (GENEL AYARLAR SAYFASI) menüsünde 3 4 tufllar>na basarak {PROGRAM} seçene¤ini vurgulay>n ve ard>ndan {INPUT MENU} (G<RD< MENÜSÜ) seçene¤ini seçmek için 2 tufluna basin. Diski görüntüleme için Kilitleme/Kilidini Açma Bütün diskler, üreticileri taraf>ndan s>n>fland>r>lm>fl veya kodlanm>fl de¤ildir. Belli bir diskin oynat>lmas>n> engellemek için o diski kilitleyebilirsiniz. 40'a kadar disk kilitlenebilir. 2 Onaylamak için OK tufluna bas>n. Programme : Track (01 - 17) 1 04 2 10 3 11 4 __ 5 __ Exit 6 __ 7 __ 8 __ 9 __ 10 __ START NEXT 1 `GENERAL SETUP PAGE' (GENEL AYARLAR SAYFASI) menüsünde 3 4 tufllar>na basarak {DISC LOCK} (D<SK K<L<D<) seçene¤ini vurgulay>n ve ard>ndan 2 tufluna basin. LOCK (K<L<TLE) Tak>l> diskin oynat>m>n> bloke etmek için bunu seçin. Kilitli bir diske sonradan eriflmek için 6 haneli bir flifre gerekir. UNLOCK (K<L<D< AÇ) Kilidi açmak ve oynat>ma izin vermek için bunu seçin. 3 Geçerli parça/bölüm numaralar>n> girmek için say>sal tufl tak>m>n> (0-9) kullan>n. Sevdi¤iniz parçalar>/bölümleri girmek için 4 <mleci bir sonraki konuma götürmek için 1 2 3 4 tufllar>n> kullan>n. Parça numarasi 10'dan büyükse, bir sonraki sayfayi açmak ve programlamaya devam etmek için NEXT TM tufluna basin veya Program menüsünde {NEXT} (<LER<) seçene¤ini vurgulamak için 1 2 3 4 tufllar>na bas>p onaylamak için OK'e bas>n. 2 Ayarlardan birini seçmek için 3 4 tufllarina basin ve seçiminizi onaylamak için OK'e basin. 5 Bir di_er parça/bölüm numarasi girmek için 3~4 arasi adimlari tekrarlayin. <PUÇLARI: Alt çizgi seçene¤i varsay>lan fabrika ayar>d>r. Menüyü kald>rmak için SETUP seçene¤ine bas>n. 136-177 TRAVELMATE 5735_Tur_12_RC4 162 06/07/06, 11:28 AM DVD Ayarlari Menüsü Seçenekleri 6 <mleci ç>kartmak istedi¤iniz parçaya götürmek 7 Bu parçay> program menüsünden ç>kartmak için OK'e bas>n. Bir parçay> ç>kartmak için DivX® VOD kay>t kodu DivX® VOD (<stek Üzerine Video) kay>t kodu sayesinde DivX® VOD servisini kullanarak <nternet üzerinden video kiralayabilir ve sat>n alabilirsiniz. Daha fazla bilgi için: http://vod. divx. com 8 Program menüsünde {START} Program oynat>m>n> bafllatmak için (BAfiLAT)seçene¤ini vurgulamak için 1 2 3 4 tufllar>na bas>p onaylamak için OK'e bas>n. Seçili parçalar>n programlanm>fl s>rada oynat>m> bafllar. 1 `GENERAL SETUP PAGE' (GENEL AYARLAR SAYFASI)'nda {DIVX(R) VOD CODE} seçene¤ini vurgulamak için 3 4 tufluna, sonra da 2 tufluna bas>n. [. . . ] Her bölüme size istedi¤iniz bölümü bulma imkani veren bir bafllik numarasi verilmifltir. Dijital: Rakamsal de¤erlere dönüfltürülen sestir. Dijital ses DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL veya OPTICAL çikifllari kullandi¤inizda mevcuttur. Bu ba¤lanti yuvalari sadece iki kanal yerine, tipki analogun yapti¤i gibi çoklu kanal vasitasiyla ses gönderirler. [. . . ]

ACER TRAVELMATE 5735 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. ACER TRAVELMATE 5735 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag