Kullanım kılavuzu ACER TRAVELMATE 5740ZG

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals ACER TRAVELMATE 5740ZG kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu ACER TRAVELMATE 5740ZG kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals ACER TRAVELMATE 5740ZG kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


ACER TRAVELMATE 5740ZG : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1012 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   ACER TRAVELMATE 5740ZG QUICK START GUIDE (26611 ko)
   ACER TRAVELMATE 5740ZG QUICK START GUIDE (26611 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu ACER TRAVELMATE 5740ZG

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Perdelerin veya ba ka e yalar×n DVD oynat×c×daki havaland×rma deliklerini kapatmas×na engel olun. DVD oynat×c×y×, uzaktan kumanday× veya pilleri kesinlikle ç×plak alev veya güne × × × gibi do rudan ×s× kaynaklar×n×n yak×n×na koymay×n. Bu DVD oynat×c×y× sadece iç mekanlarda kullan×n. DVD oynat×c×y× su, nem ve s×v× dolu nesnelerden uzak tutun. [. . . ] MP3 parça ad×nda (ID3) veya albüm ad×nda özel karakterler bulunuyorsa, bu adlar, karakterlerin desteklememesi nedeniyle ekranda do ru görüntülenemeyebilir. Dijital Haklar Yönetimi (DRM) ile korunan baz× WMA dosyalar×, bu DVD oynat×c×da oynat×lamaz. Bu DVD oynat×c×n× desteklenen limiti ni a an klasörler/dosyalar gösterilmez veya oynat×lmaz. 2 Atlamak istedi iniz zaman×/say×y× girmek için say× tu lar×na bas×n. · · pucu · Veri diski içeri ini klasörler olmadan görüntüleyebilirsiniz, ayr×nt×l× bilgi için bkz. `Ayarlar×n yap×lmas×' - [ Tercihler ] > [ MP3/Jpeg Gez ]. 22 TR Foto raf oynatma Not · Bir diskte çok say×da parça/foto raf varsa, disk içeri inin TV'de görüntülenmesi daha uzun sürebilir. · JPEG foto raf, `exif ' tipi dosya olarak Slayt gösterisi olarak foto raf oynatma Bu DVD oynat×c× JPEG foto raÁar× (. jpeg veya . jpg uzant×l× dosyalar) oynatabilir. · 1 JPEG foto raÁar içeren bir disk veya USB tak×n. Bir JPEG diski için foto raf menüsü görüntülenir. · kaydedilmemi se, gerçek küçük resimler ekranda görüntülenmez. Bu küçük resimler yerine `mavi da ' küçük resmi görüntülenir. DVD oynat×c× yaln×zca, neredeyse tüm dijital foto raf makineleri taraf×ndan kullan×lan JPEG-EXIF format×na uygun görüntüleri gösterebilir. Motion JPEG ve JPEG'den farkl× formatlardaki foto raÁar× veya foto raÁarla ilgili ses kliplerini görüntüleyemez. Bu DVD oynat×c×n× desteklenen limitini a an klasörler/dosyalar gösterilmez veya oynat×lmaz. Foto raf oynat×m× kontrolü 2 Oynatmak istedi iniz klasörü/albümü seçin. · Klasördeki/albümdeki foto raÁar×n önizlemesi için INFO dü mesine bas×n. 1 2 Foto raf slayt gösterisi oynat×n. Disk oynat×m× s×ras×nda, AUDIO/CREATE MP3 (SES/MP3 OLU TUR) tu una bas×n. Menüdeki [ Evet ] seçene ini seçin ve OK tu una bas×n. MP3 olutur Seçenekler Hiz Bitrate CRT ID3 Aygit Normal 128kbps Evet USB 1 PARÇA Parça01 Parça02 Parça03 Parça04 Parça05 Parça06 Parça07 04:14 04:17 03:58 04:51 03:53 04:09 04:38 005/030 Özet [OK] dümesine basarak hizi deitirin. Balat Çiki Tümünü Seç T sçm kaldir Evet Hyr 5 [ Seçenekler ] panelinden dönü üm seçeneklerini seçin ve OK tu una bas×n. lem tamamland×ktan sonra, tüm yeni veri dosyalar×n× kaydetmek için USB cihaz×nda yeni bir klasör olu turulur. 6 Kopyalama i lemini durdurmak için x tu una bas×n, ard×ndan OK tu una bas×n. TR 25 Geli mi özellikler Türkçe 6 Geli mi özellikler Not Seçenek [ H×z ] Aç×klama Dosya yazma h×z×n× seçin. · H×z ayar× olarak [ Normal ] seçilirse, MP3 dosyas× olu turulurken müzik dinlenebilir. Daha yüksek bit h×z× daha iyi ses kalitesi sa larken, dosya boyutu da daha büyük olur. Olu turulan MP3 dosyalar× sadece USB cihaz×nda saklanabilir. 8 Dönü türmeyi ba latmak için menüdeki [ Ba lat ] seçene ini seçin, ard×ndan OK tu una bas×n. lem tamamland×ktan sonra, tüm yeni MP3 dosyalar×n× kaydetmek için USB cihaz×nda yeni bir klasör olu turulur. · Menüden ç×kmak için, [ Ç×k× ] seçene ini seçin ve OK tu una bas×n. Not [ Bitrate ] · Dönü türme s×ras×nda, hiçbir tu a basmay×n. · DTS CD'ler ve kopya korumal× CD'ler · dönü türülemez. Yazma korumal× veya parola korumal× USB cihazlar×, MP3 dosyalar×n× depolamak için kullan×lamaz. [ CRT ID3 ] [ Ayg×t ] 6 7 B tu una basarak [ PARÇA ] paneline eri in. Ses parças×n× ve ard×ndan OK tu una bas×n. · Ba ka bir parça seçmek için, 7 numaral× ad×m× tekrarlay×n. [. . . ] DivX altyaz×lar× düzgün görüntülenmiyor. · Altyaz× dosyas× ad×n×n, Àlm dosyas× ad×yla ayn× oldu undan emin olun. Menüde [ Tercihler ] > [ DivX Altyaz× ] seçeneklerini seçin. USB Áash sürücünün içeri i okunam×yor. [. . . ]

ACER TRAVELMATE 5740ZG KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. ACER TRAVELMATE 5740ZG kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag