Kullanım kılavuzu ACER TRAVELMATE 7750

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals ACER TRAVELMATE 7750 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu ACER TRAVELMATE 7750 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals ACER TRAVELMATE 7750 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


ACER TRAVELMATE 7750 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (26418 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   ACER TRAVELMATE 7750 QUICK START GUIDE (31536 ko)
   ACER TRAVELMATE 7750 QUICK START GUIDE (31536 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu ACER TRAVELMATE 7750

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] -- Evinizin bahçesinin ve eviniz haricindeki bahçenizin çim alanlarýnýn biçilmesi için kullanýlmalýdýr. Bu kullaným haricindeki tüm kullanýmlar, cihazýn kullaným amacýna aykýrý olarak kabul edilir. Kullanýcý, üçüncü þahýslara ve onlarýn mallarýna verilen tüm zarar ve hasarlardan sorumludur. Cihazda kendi baþýnýza ve üreticinin izni olmadan yapacaðýnýz deðiþikliklerden kaynaklanan hasarlardan, üretici sorumlu deðildir. [. . . ] -- Þarj cihazýný neme, yaðmura, kara ve donmaya karþý koruyunuz. 12 saatlik azami þarj süresi aþýlmamalýdýr. -- Çim biçme makinesini devreye sokmadan önce, þarj cihazýný elektrik þebekesinden ve cihazdan ayýrýnýz. Resim 2 Cihazý ilk kez kullanmadan önce, aküyü asg. Sadece teslimat kapsamýndaki þarj cihazýný kullanýnýz. Bilgi Þarj cihazýnýn baðlantýsýnýn çözülmesi, baðlama iþleminin tersi yönde yapýlmalýdýr. Þarj cihazý için giderme bilgileri Þarj cihazý için, elektronik cihazlarýn giderilmesi ile ilgili yönetmelikler geçerlidir. Lütfen yerel yönetmeliklere dikkat ediniz. Ýlk kez kullanmadan önce Motor yaðý doldurulmasý Dikkat Cihaz, transport sebeplerinden dolayý içine motor yaðý konmadan teslim edilir. -- Bu nedenle, ilk kez kullanmadan önce motor yaðý doldurunuz; motor el kitabýna bakýnýz. Akünün þarj edilmesi (Elektrostart fonksiyonlu cihazlarda) Her kullanmadan önceki ayar çalýþmalarý !Tahriþ/zehirlenme tehlikesi Açýrý durumlarda sývý veya gaz çýkma ihtimali dikkate alýnmalýdýr. Yaralanma tehlikesi Bu cihazda yapýlacak her çalýþmadan önce -- Motoru kapatýnýz. (asgari) arasýna iterek, motorun kýsa bir süre çalýþarak ýsýnmasýný saðlayýnýz. Çim biçmek için, gaz kolunu (eðer varsa) tam gaz konumuna ayarlayýnýz. Bilgi Motorun kullanýlmasý ile ilgili daha baþka bilgiler için, motor el kitabýna bakabilirsiniz. Türkçe Bilgi Entegre edilmiþ zemin kaplama fonksiyonlu modellerde, ayrýca bir zemin kaplama malzeme kamasýna gerek yoktur; bu fonksiyonu özel þekil verilmiþ bir arka kapak üstlenir (Resim 8B). Yandan dýþarý atma fonksiyonlu cihazlar: Resim 9 Yandan dýþarý atma ünitesinin yerine, darbeye karþý koruma ünitesini/zemin kaplama malzeme kapaðýný monte ediniz (Resim 9A) veya Yandan dýþarý atma ünitesini söküp çýkarýnýz; darbeye karþý koruma ünitesi/zemin kaplama malzeme kapaðý otomatik olarak kapanýr (Resim 9B). Tekerlek tahrik hýzýnýn deðiþtirilmesi (modele baðlý) Dikkat Cihazdaki hasarlar Ayarlamayý sadece motor çalýþýr konumdayken yapýnýz. Resim 6D/E Küçük kol ile, farklý hýz kademeleri arasýnda seçim yapýnýz. Resim 6F Küçük kol ile, hýz kademeleri arasýnda seçim yapýnýz ( /max. ve /min. ). Çim toplama düzeninin çýkarýlmasý ve boþaltýlmasý (çim toplama düzeni olan cihazlarda) Resim 11 Biçilmiþ çimler yerde kalýrsa veya doluluk göstergesi (opsiyon, Resim 12) sepetin dolduðunu gösterirse: Güvenlik kolunu serbest býrakýnýz ve motor duruncaya kadar bekleyiniz. Dýþarý atma kapaðýný yukarý kaldýrýnýz ve çim toplama düzenini çýkarýnýz. Sepeti boþaltýnýz. Cihaz donanýmýnýn yandan dýþarý atma modeline çevrilmesi (modele baðlý) Eðer varsa: Çim toplama ünitesini çýkarýnýz ve arkadan dýþarý atma kapaðýný aþaðý doðru kapatýnýz. Darbeye karþý koruma ünitesini/zemin kaplama malzeme kapaðýný yukarý kaldýrýnýz ve yandan dýþarý atma ünitesini monte ediniz (Resim 9C). Motorun durdurulmasý Resim 7 Gaz kolunu (eðer varsa) /min. Motor ve kesici alet kýsa süre sonra durur. Çim toplama düzenini takmadan çalýþýlmasý Çim toplama düzenini cihazdan çýkardýðýnýz zaman, dýþarý atma kapaðý aþaðý doðru kapanýr. [. . . ] Buji fiþini çekip çýkarýnýz ve blokajý gideriniz. veya START (sýcak motorda) konumunda. Motor çalýþmaya baþlamýyor. Gaz kolu doðru konumda deðil. Çim biçme makinesi yüksek çimenler içinde. Karbüratör "boðulmuþ". Çim biçme makinesini, düþük seviyeli çimleri olan bir zemin üzerine alýnýz. Bujiyi çýkarýnýz, kurutunuz, gaz kolunu asgari konumuna alýnýz, birkaç kez çalýþtýrýnýz, bujiyi takýnýz, motoru yeniden çalýþtýrýnýz. [. . . ]

ACER TRAVELMATE 7750 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. ACER TRAVELMATE 7750 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag