Kullanım kılavuzu ACER TRAVELMATE 8331G QUICK START GUIDE

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals ACER TRAVELMATE 8331G kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu ACER TRAVELMATE 8331G kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals ACER TRAVELMATE 8331G kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


ACER TRAVELMATE 8331G QUICK START GUIDE: Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1089 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   ACER TRAVELMATE 8331G (1040 ko)
   ACER TRAVELMATE 8331G QUICK START GUIDE (702 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu ACER TRAVELMATE 8331GQUICK START GUIDE

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Kazanç ayarõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bas artõrma frekansõ kontrolü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PROTECT göstergesi (kõrmõzõ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Güç göstergesi (mavi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] · Arabanõn teybi motor çalõmazken ya da bota çalõõrken uzun süreli olarak açõk kaldõysa, akü bitebilir. Motor çalõmazken ya da bota çalõõrken, arabanõn teybini kapatõn. · Amplifikatöre ait sistem uzaktan kumanda kablosu, kontak anahtarõ (12 V DC) ile güç terminaline takõlõysa, amplifikatör araba teybinin açõk olup olmadõõna balõ olmaksõzõn her zaman açõk olacaktõr. Bu yüzden motor çalõmadõõnda ya da bota çalõtõõnda akü bitebilir. · "Hoparlör kablolarõnõn takõlmasõ" bölümünde belirtilen dirençten daha düük dirence sahip bir düük ton hoparlörünü takmayõn. Takma ilemi belirtildii gibi yapõlmazsa amplifikatör zarar görebilir; içinden duman çõkabilir veya aõrõ õsõnabilir. Ayrõca, amplifikatör yüzeyi õsõnabilir ve hafif yanõklara sebep verebilir. · Üç adet düük ton hoparlöründen herhangi birini amplifikatöre takõn; 1: 500 W veya daha yüksek nominal girii ve 4 direnci olan bir düük ton hoparlörü, 2: 1 000 W veya daha yüksek nominal girii ve 2 direnci olan bir düük ton hoparlörü veya 3: 1 200 W veya daha yüksek nominal girii ve 1 direnci olan bir düük ton hoparlörü. Nominal giri ve empedans yukarda belirtilen aralõõn dõõnda kalõyorsa, düük ton hoparlörü yanabilir; duman çõkarabilir veya hasar görebilir. · Ayrõ satõlan akü kablosunu hoparlör kablolarõndan mümkün olduunca uzaa takõn ve döeyin. Akü kablosunu dorudan araba aküsünün pozitif (+) ucuna ve topraklõ kabloyu da aracõn gövdesine takõn. Her senkronize amplifikatör için bu ilemi doru bir sõrada uygulayõn. !UYARI Akü kablosunu terminale, terminal vidalarõnõ kullanarak salamca takmazsanõz, terminal bölgesi aõrõ õsõnabilir ve hasara ve hafif yanõklar dahil yaralanmalara sebebiyet verebilir. Kablo balarõnõ oluklarõn içine koyun ve kablo balarõnõ kablolarõn etrafõna sarõn. · Kablo baõnõ kablo izolasyonunun etrafõna sarõn; çõplak kabloya sarmayõn. · Kablo balarõnõn taan kõsõmlarõnõ kesin. Hoparlör kablolarõnõn takõlmasõ Aaõda ve müteakip sayfalarda yer alan ekillere göre yapõlandõrmaya uyacak ekilde hoparlör kablolarõnõ balayõn ve MODE SELECT dümesini ayarlayõn. Kablo baõ · ki ya da daha fazla amplifikatörü kombine olarak e zamanlõ balarken sadece bu amplifikatörleri kullanõn. Bu amplifikatörleri dier amplifikatörlerle karõtõrmayõn. · ki ya da daha fazla amplifikatörü kombine olarak e zamanlõ balarken, kazanç ayarõ; sesaltõ seçim dümesini; LPF için kesme frekansõnõ ve MODE SELECT dümesi ile MASTER olarak ayarlanan amplifikatördeki ve bas artõrma kontrolünü ayarlayõn. Amplifikatör seti SYNC ya da SYNC INV olarak ayarlandõõnda, bu ayarlar kazanç ayarõ hariç devre dõõ kalõr. Kazanç ayarõ iletimi ile ilgili ayrõntõlõ bilgi için, bkz: "Senkronize amplifikatörün kazanç ayarlarõnõn yapõlmasõ". MAN-PRSD1200SPL-TU. fm Page 9 Tuesday, April 10, 2007 10:07 AM Birimin takõlmasõ !DKKAT Amplifikatör A emasõ - Doru B emasõ - Yanlõ Amplifikatör ki amplifikatör (örn. köprü) MODE SELECT dümesi MASTER pozisyonunda olmalõdõr. [. . . ] Sorun hala giderilmediyse, satõcõnõzla görüün. Kimlik kartõ yönünün deitirilmesi 1. Kimlik kartõnõ çõkarmak için, 2 mm'lik bir altõgen alyan anahtar kullanarak vidalarõ gevetin. Kimlik kartõnõn yönünü deitirin ve altõgen alyan anahtar ile vidalarõ sõkõn. Vida Kimlik kartõ MAN-PRSD1200SPL-TU. fm Page 13 Tuesday, April 10, 2007 10:07 AM Özellikler Güç kaynaõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 4 V DC (10, 8 V ila 15, 1 V kullanõlabilir) Topraklama sistemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

ACER TRAVELMATE 8331G KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. ACER TRAVELMATE 8331G kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag