Kullanım kılavuzu ACER V195HQL QUICK START GUIDE

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals ACER V195HQL kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu ACER V195HQL kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals ACER V195HQL kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


ACER V195HQL QUICK START GUIDE: Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1285 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   ACER V195HQL (1642 ko)
   ACER V195HQL (932 ko)
   ACER V195HQL QUICK START GUIDE (410 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu ACER V195HQLQUICK START GUIDE

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] 3 - 16 Telefon rehberi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 16 3. 8 Geniþletilmiþ cihaz ayarlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 17 Sinyal tonlarýnýn ayarlanmasý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 17 Baþlýk satýrý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] [0] : Devam et [1] : Sonlandýr 0:DEVREDE/1:SON 0-1/GIRIS 11 Ýþlemi sonlandýrmak için, [GÝRÝÞ] tuþuna basýnýz. 3-20 Di181 için faks birimi Rev. / Veri giriþi Ertelemeli ileti kutusunun silinmesi 3 1 2 3 [FONKSÝYON] ve [GECÝKMELÝ GÖNDERÝM] tuþuna basýnýz. . GEC IKMELI TX G IRIS Sað ok tuþuna (ZW 40) ve [GÝRÝÞ] tuþuna basýnýz. GECIK. KUTU No. : 0-9/GIRIS Silinmek istenen ertelemeli ileti kutusunun dört rakamlý numarasýný rakam tuþlarý üzerinden giriniz ve [GÝRÝÞ] tuþuna basýnýz. [SÝL] tuþuna basýnýz ve arzu ettiðiniz ayarlama iþlemini rakam tuþlarý üzerinden seçiniz. KUTU No. : SILME 4 0:DEVREDE/1:SON 0-1/GIRIS 5 Ýþlemi sonlandýrmak için, [GÝRÝÞ] tuþuna basýnýz. Rev. / Di181 için faks birimi 3-21 3 Veri giriþi 3-22 Di181 için faks birimi Rev. / Gönderim 4 4 4. 1 Gönderim Gönderim/Aktarým Gönderim dökümanlarý ile ilgili talimatlar Faksýnýz aþaðýda belirtilen ölçülerdeki kaðýtlarý gönderme kapasitesine sahiptir. A4 formatýnda 50 adet kaðýda kadar döküman, çekim yerine yerleþtirilebilir. (A3 ve B4: 30 sayfa). Maksimum Döküman ölçüleri 297 mm Minimum Döküman ölçüleri 148 mm Efektif Metin geniþliði Maks. 291 mm 420 mm 106 mm Besleme yönü Besleme yönü Besleme yönü 420 mm'lik döküman uzunluðunun aþýlmasý durumunda, cihaz bunu kaðýt týkanýklýðý olarak algýlar/tanýmlar ve okuma iþlemini durdurur. Birlikte gönderilmesini/aktarýlmasýný istemediðiniz bilgiler için sarý, sarý-yeþil veya açýk mavi yazý türünü kullanýnýz. Cihaz, gönderim dökümanýnýn okunma iþlemi tamamlandýktan sonra, numarayý otomatik olarak çevirir. Kýsa yol arama tuþu vasýtasý ile otomatik arama 1 [KISA YOL ARAMA/TEL. REHBERÝ] tuþuna basýnýz ve daha sonra önceden programlanmýþ olan üç rakamlý kýsa yol arama numaralarýný giriniz (001-149). ADR ES N o. SECIN IZ 0-9/REHBER --- 2 Ekranda, karþý tarafýn ismi AD001 :O SAKA görünecektir. [START] tuþuna basýnýz 0-9/G IRIS/BA SLA ve faks cihazý, gönderim dökümanýnýn okunma iþlemi tamamlandýktan sonra otomatik olarak arama iþlemine geçecektir. 4-6 Di181 için faks birimi Rev. / Gönderim Otomatik grup arama 4 [01] - [40]'a kadar olan tek dokunuþla GR 01 :OSAKA arama tuþlarýndan bir tanesine OT/GIRIS/BASL. Eðer, bastýðýnýz tuþ altýnda bir grup hafýzaya alýnmýþsa, isim ekranda görünecektir. Di181f cihazýnýz, gönderime dökümanýnýn okunma iþlemi tamamlandýktan sonra baþlayacaktýr. 1 Telefon/Arama listesi Telefon listesi, Di181f cihazýnýzda hafýzaya alýnmýþ olan bütün tek dokunuþlave kýsa yol arama numaralarýnýn listesini çýkaracaktýr. 1 2 3 4 2 defa [KISA YOL ARAMA/TEL. REHBERÝ] tuþuna basýnýz. TUS TAKIMINI SEC TUS TK. /KISALT Rakam tuþlarý üzerinden görüþülmek istenen alýcýnýn isminin ilk harfine basýnýz. [GÝRÝÞ] tuþuna basýnýz. TEL REHBERI :T <-->/TUS TK. /GIRIS AD : TA (--)/GIRIS/BASL Ok tuþlarý ile istediðiniz kayýtý arayýnýz ve [START] tuþuna basýnýz. AD : TOKYO (--)/GIRIS/BASL. Manuel olarak (elle) tekrar arama 1 Dökümaný, yazý-resim kýsmý yukarýya bakacak þekilde orijinal çekim yerine yerleþtiriniz, [TEKRAR ARAMA. /DURAKLATMA] ve [START] tuþuna basýnýz. TALÝMAT/Açýklama Otomatik tekrar arama için hiç bir veri giriþi yapmanýza gerek yoktur. Rev. / Di181 için faks birimi 4-7 4 Bir defada birçok aliciya faks gönderme Bir defada 200 farkli numaraya faks gönderebilirsiniz: Gönderim 1 2 3 Sayi klavyesi yardimiyla numarayi giriniz. . 058464 TUS TK. /GIRIS /BASL [GÝRÝÞ] tusuna basin ve daha sonra telefon numarasini giriniz. Tüm numaralari girinceye kadar islemi tekrar ediniz Islemi baslatmak için BASLAT [START ] tusuna basiniz 4-8 Di181 için faks birimi Rev. / Gönderim 4 4. 4 Hafýzadan gönderim Hafýzadan gönderim standart olarak öngörülmüþ olan gönderim türüdür. Faks cihazýnýz bir çok fonksiyonla donatýlmýþ olduðu için dökümanlarý, gönderim için okuma sureti ile hafýzaya alma imkaný vardýr, hatta uzak kopyalayýcýnýz (faksýnýz) o an hafýzadan gönderim, alým veya baský yapýyor olsa bile. [. . . ] 4 - 12 F Faks numarasý giriþi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 3 Firma ismini giriniz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 4 G Gecikmeli/ertelemeli gönderim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 - 13 Giriþ iþlemi için hazýrlýk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

ACER V195HQL KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. ACER V195HQL kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag