Kullanım kılavuzu ACER V223WL

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals ACER V223WL kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu ACER V223WL kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals ACER V223WL kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


ACER V223WL : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1458 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   ACER V223WL QUICK START GUIDE (848 ko)
   ACER V223WL (1201 ko)
   ACER V223WL QUICK START GUIDE (1514 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu ACER V223WL

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] ieü Motosikletinizi tan>y>n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Göstergelerin aç>klamas> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ana dü¤meler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kontak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] K>sa far- Far >fl>¤>n> afla¤> do¤ru ayarlamak için. Elektrikli marfl dü¤mesine 5 saniye kadar bas>n, motor çal>flmazsa, 30 saniye sonra tekrar deneyin. 2) Far AÇMA/KAPATMA dü¤mesi Dü¤meye yukar> do¤ru basma far> yakacak ve afla¤> do¤ru basma ise far> KAPATACAKTIR. Dönüfl s>ras>nda sinyal lambas> dü¤mesine bas>n ve dönüflten sonra b>rak>n. DÖRTLÜ FLAfiÖR Her iki (Sol/Sa¤) sinyal lambas> dü¤mesine ayn> anda basma bütün lambalar> yakacak ve dü¤me KAPALI konuma al>nd>¤>nda ise dörtlü flaflör iptal olacakt>r. 7 KONTAK 1. Anahtarlar ç>kar>lamaz. G<DON K<L<D< K<L<TLEME Arac> park etti¤inizde gidonu kilitlemeyi unutmay>n. Anahtar>n çevrilmesi, devrenin aç>lmas>n> ve kapanmas>n> kontrol eder. Tavsiye: Motor çal>flmad>¤>nda konta¤> kapat>n; aksi takdirde, akü boflalabilir veya hasar görebilir. Anahtar> ç>kar>n. Uyar>: Bu ifllem s>ras>nda motosikleti itmeyin, aksi halde devrilecektir. Kilitlendi¤inden emin olmak için gidonu çevirmeye çal>fl>n. Anahtar> yerlefltirin ve OFF (kapal>) konumuna çevirin. 8 BÖLMELERE ER<fi<M SELEN<N KALDIRILMASI 1. Kullan>c>n>n uza¤>na do¤ru: H>z azal>r. 13 FREN S<STEM< FREN S<STEM< Durman>z veya yavafllaman>z gerekti¤inde, ön fren kolunu ve arka fren pedal>n> beraber kullanman>z önerilir. " Uyar>: Kuru zeminden daha fazla durma mesafesi gerekti¤inden, >slak, karl> veya buzlu zeminlerde erken frenleme yapmal>s>n>z. Dik yokuflu afla¤> inerken freni sürekli kullanmay>n; aksi takdirde hasar meydana gelebilir. Fren hidroli¤i seviyesini sürekli kontrol edin. PARK ETME Motosikleti duvarlara dayamay>n. Motor çal>fl>rken veya anahtar üzerinde iken motosikletinizi terk etmeyin. Orta sehpa üzerinde iken motosikletin üzerinde oturmay>n. S>cak olabilecek parçalara dokunmay>n. 14 K<LOMETRE RODAJ Rodaj, garantinin uzun sürmesi ve motosikletin düzgün çal>flmas> için önemlidir. <lk 100 km'de: Frenleri dikkatli kullan>n, ani ve uzun süreli fren yapmay>n. <lk 500 km'de, motosikleti gösterilen s>n>r>n %80'ninden daha h>zl> sürmeyin. Ana yollarda uzun mesafeli sürüfllerde sabit h>zda gitmeyin. Maksimum performansa ulafl>l>ncaya kadar motosikletin h>z>n> kademeli olarak artt>r>n. Önemli Tan>t>m numaralar>n>n de¤ifltirilmesi suçtur. [. . . ] Çizginin belirlenen fren s>n>r>nda olup olmad>¤>n> kontrol etmek için fren kolunu s>k>ca tutun. Fren Hidroli¤inin <lave Edilmesi Fren hidrolik seviyesi s>n>r>n alt>nda ise, DOT 3 veya DOT4 fren hidroli¤i doldurun. 17 MOTOS<KLET<N KONTROL ED<LMES< MOTOR YA/I Ya¤ seviyesi kontrolü için 1. Ya¤ doldurma kapa¤>n> ya¤ çubu¤uyla birlikte ç>kart>n. Dikkat: Uygun olmayan veya düflük kaliteli ya¤>n kullan>lmas> motorun hasar görmesine sebep olabilir. Motor ya¤>n> düzenli olarak de¤ifltirmeyi unutmay>n. [. . . ]

ACER V223WL KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. ACER V223WL kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag