Kullanım kılavuzu ACER V275HL

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals ACER V275HL kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu ACER V275HL kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals ACER V275HL kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


ACER V275HL : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1377 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   ACER V275HL QUICK START GUIDE (537 ko)
   ACER V275HL (1016 ko)
   ACER V275HL QUICK START GUIDE (397 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu ACER V275HL

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] » F>r>n>n>z>n montaj> ve ilk ayarlamalar, yetkili bir kifli taraf>ndan düzenlemelere uygun olarak yap>lmal>d>r. Montaj teknisyeninin ihtiyac> olan montaj talimatlar> bu k>lavuzda verilmifltir. » Herhangi bir temizlik veya bak>m iflleminden önce daima izolatör dü¤mesini kapat>n ve cihaz> so¤umaya b>rak>n. » Tepsilerin, do¤ru flekilde tak>ld>¤>ndan emin olun. [. . . ] Fonksiyon seçme dü¤mesini ve termostat> s>f>r konumuna getirin. Sesli alarm> kapatmak için herhangi bir dü¤meye bas>n. NOT: Bu ifllem yap>l>rken, f>r>n tekrar çal>flacakt>r. Bu nedenle, piflirme iflleminin süresi dolunca f>r>n>n fonksiyon ayar dü¤mesini ve termostat> s>f>ra getirmeyi unutmay>n. "Piflirme Süresi" özelli¤ini seçmek üzere k>sa aral>klarla dü¤mesine bas>n. <lgili lamba I`I yan>p sönecek ve göstergede kalan piflme süresi görülecektir. 2. Göstergede "0:00" görününceye kadar "­" dü¤mesine bas>n. 5 saniye sonra lamba sönecek ve göstergede saat belirecektir. "Piflirmenin bitifl saati" fonksiyonu `I Bu özellik sayesinde, f>r>n> piflirmenin bitifl saati gelince kendili¤inden kapanacak flekilde ayarlayabilirsiniz. Yiyecekleri f>r>na koyun, bir piflirme fonksiyonunu seçin ve piflme s>cakl>¤>n> ayarlay>n. "Piflirmenin Bitifl Saati" özelli¤ini seçmek üzere k>sa aral>klarla dü¤mesine bas>n. Ard>ndan afla¤>daki ifllemleri yap>n: Piflirmenin bitifl saatini ayarlamak için: 1. Ayarlama ifllemi bitince 5 saniye kadar bekleyin: "Piflirmenin Bitifl Saati" lambas> I`I yanacak ve gösterge saat moduna geri dönecektir. 3. Piflirme süresi sona erince f>r>n kendili¤inden kapanacak ve bir uyar> sesi gelecektir, bu s>rada lamba yan>p sönecektir. Bu sistem, buharl> bir ortamda piflirme yapman>z> ve yiyeceklerin içinin yumuflak ve d>fl>n>n gevrek olmas>n> sa¤lar. Bunun yan>nda, piflirme süresi ve enerji tüketimi en aza indirilir. Piflme s>ras>nda f>r>n>n içinde, kapak aç>ld>¤>nda d>flar> ç>kan buhar oluflabilir. Ancak, içindeki buhar>n veya >s>n>n d>flar> ç>kmas> için, piflirme s>ras>nda ya da sonras>nda kapa¤> açarken f>r>ndan uzak durun. Normalde f>r>n, sadece tek tepsi ile piflirme için de kullan>labilir. Bu durumda, yiyece¤in piflme sürecini kolayca takip edebilmek için en alt raflar> kullanmal>s>n>z. Bunun yan>nda bu f>r>n özellikle, konserveleri sterilize etmek, ev yap>m> meyveli tatl>lar>n piflirilmesi ve mantar ya da meyvelerin kurutulmas> için tavsiye edilir. Izgara yapma Et veya bal>¤> >zgara yaparken üzerlerine biraz ya¤ sürün ve bunlar> daima f>r>n>n >zgaras> üzerine yerlefltirin. Tepsi seviyesi yiyeceklerin kal>nl>¤>na ba¤l>d>r. En alt seviyede her zaman ya¤lar> toplamak üzere bir tepsi bulundurun ve içine duman ve istenmeyen kokular> önlemek için biraz su dökün. Geleneksel piflirme Is> alttan ve üstten gelir ve bu yüzden orta raflar> kullanman>z tavsiye edilir. E¤er yiyecek, alttan ve üstten daha fazla >s> gerektiriyorsa, alt veya üst raflar> kullan>n. Fanl> piflirme Yiyecek, f>r>n>n arka duvar> üzerinde bulunan fan taraf>ndan her tarafa eflit flekilde üflenen s>cak hava ile piflirilir. Böylece >s> f>r>n>n bütün parçalar>na eflit flekilde ulafl>r ve bu da, f>r>n>n çeflitli raflar> üzerine yerlefltirilen farkl> türdeki yiyeceklerin ayn> anda piflirilmesi demektir (fiekil 4). [. . . ] u Bu k>lavuzun içindeki konulara bak>n (özellikle "Elektrikli f>r>n" bölümü). u Yemekleri, pifltikten sonra 15-20 dakikadan fazla f>r>n>n içinde bekletmeyin. Ë F>r>n>n s>cakl>¤>n> gösteren lamba yanm>yor Ë F>r>n>n lambas> yanm>yor Ë Yemeklerin piflmesi çok fazla zaman al>yor veya çok h>zl> pifliyorlar. Ë Yiyeceklerin üzerinde ve f>r>n içinde buhar ve su damlac>klar> olufluyor. 59 Servis ve Yedek Parçalar E¤er önceki bölümde listelemifl olan kontrollerden sonra cihaz hala düzgün çal>flm>yorsa ar>zan>n ne oldu¤unu, cihaz>n modelini (Mod. ), ürün numaras>n> (Prod. No) ve bilgi plakas>n>n üzerine iflaretlenmifl seri numaras>n> (Ser. [. . . ]

ACER V275HL KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. ACER V275HL kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag