Kullanım kılavuzu ACER VERITON Z2630G

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals ACER VERITON Z2630G kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu ACER VERITON Z2630G kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals ACER VERITON Z2630G kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


ACER VERITON Z2630G : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (371 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   ACER VERITON Z2630G (227 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu ACER VERITON Z2630G

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] 10 Sorunlar ve çözümleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Hata mesajlarini anlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Program tablosu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Ek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Kumafl bakim tablosu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Elektrik uyarilari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Çevre koruma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Uygunluk beyani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Teknik özellikler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Ürününüzü flu adrese kaydettirin: www. samsung. com/global/register KOD NO : DC68-02456P_TR Güvenlik Önlemleri Bu Samsung çamaflir makinesini satin aldi¤iniz için sizi tebrik ederiz. Kullanma Kilavuzunda, bu makinenin montaji, kullanimi ve bakimiyla ilgili de¤erli bilgiler bulunmaktadir. [. . . ] Bu cihazdaki döküm fifli ç>kartba¤lay>n. man>z gerekiyorsa, sigortay> * Bu talimatlarla ilgili kuflkular>n>z varsa uzman bir elektrikçiye ya da servis ç>kart>n ve fifli at>n. Bu çamafl>r makinesinin üreticisi, bu gereksinimlere uyulmamas> nedeniyle Elektrik çarpmas> tehlikesi kiflilerde ya da mallarda meydana gelebilecek hasar ya da yaralanmalarla oldu¤undan fifli hiçbir flekilde elektrik prizine takmay>n. Çamafl>r makinesinin içinde kullan>c>n>n bak>m yapaca¤> hiçbir parça ELEKTR<K HATTI bulunmamaktad>r. Bu cihaz>n elektrik kablosu hasar gördü¤ünde, kablo, Çamafl>r makineniz, baflka cihaözel aletlerin kullan>lmas> gerekti¤inden yaln>zca üretici taraf>ndan onayzlardan ayr> bir elektrik hatt>na lanm>fl nitelikli servis personeli taraf>ndan de¤ifltirilmelidir. ba¤lanmal>d>r. Baflka cihazlar>n da ayn> elektrik hatt>na ba¤lanmas> devre kesicinin atmas>na ya da sigortan>n yanmas>na neden olabilir. 5 Çamaflir Yikanmasi Kumanda panosunun genel görünümü A * Bu genel bir k>lavuzdur. KAPLAMA sitemi, sat>n ald>¤>n>z üründen farkl> olabilir. ö¤eye bakarak ürününüze uygun do¤ru özellikleri seçin. Gösterge panosu Yikama ifllemlerini ve hata mesajlarini gösterir. Programin çalifltirilmasi sirasinda, program göstergesi yanip söner. Program Seçim dü¤mesi Alti yikama programindan birini seçmek için dü¤meye tekrar tekrar basin. Yikama ifllemini bafllatmak için Bafllat/Duraklat dü¤mesine basin. Seçilenlere göre yikama süresi otomatik olarak uzatilir. Durulama Suyunda Beklet Çamaflir, son durulama suyunda bekletilir. Çamaflir boflaltilmadan önce "Sikma" programinin çalifltirilmasi gerekir. Yikama ipuçlari ve yardimi Çamaflirlarin ayrilmasi: Çamaflirlarinizi afla¤idaki özelliklerine göre ayirin: · Kumafl bakimi etiketindeki sembol türü: Çamaflirlari pamuklu, kariflik fiberli, sentetik, ipek, yünlü ve rayon olmasina göre ayirin. · Boyut: Yikama sirasinda farkli boyuttaki çamaflirlarin ayni anda makineye konmasi, daha iyi sonuçlar elde edilmesini sa¤lar. Saf yeni yün, perdeler ve ipek ürünler için Delicate (Narin) yikama programini kullanin. Yikadi¤iniz ürünlerin etiketlerine bakin ya da ekte verilen kumafl bakimi tablosuna bakin. Cepleri boflaltin: Metal paralar, çengelli i¤neler ve benzeri nesneler kumafla, çamaflir makinesi tamburuna ve su tankina zarar verebilir. Fermuar ve dü¤melerin kapatilmasi: Fermuarlari, dü¤meleri ya da kancalari kapatin; gevflek kemerler ya da kurdeleler birbirine ba¤lanmalidir. Yük kapasitesinin belirlenmesi: Makineye fazla çamaflir koymayin. Aksi takdirde çamaflirlariniz makineden temiz çikmayabilir. [. . . ] (Boflaltma hortumunun arka taraftaki tutucusunun olmasi gerekti¤i gibi durdu¤unu kontrol edin) Boflaltma hortumunun ucunun, suyun içinde olup olmadi¤ini kontrol edin. UE LE · Satifl Sonrasi servisiyle görüflmeden önce: 1. Sorunu kendiniz çözmeye çaliflin (Bu sayfadaki "Sorun giderme" bölümüne bakin). Hatanin tekrar edip etmedi¤ini görmek için programi tekrar bafllatin. Sorun devam ederse, bir satifl sonrasi servisi ça¤irin ve sorunu açiklayin. [. . . ]

ACER VERITON Z2630G KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. ACER VERITON Z2630G kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag