Kullanım kılavuzu ACER X1223 QUICK START GUIDE

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals ACER X1223 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu ACER X1223 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals ACER X1223 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


ACER X1223 QUICK START GUIDE: Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1296 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu ACER X1223QUICK START GUIDE

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Yaln>zca orjinal yedek parça kullan>lmal>d>r. b · · çevre ile ilgili bilgiler Montaj iflleminden sonra çevre ve genel güvenli¤e uygun olarak ambalaj malzemelerini imha ediniz. Eski bir cihaz>n besleme kablosunu keserek kullan>lmaz duruma getirin Bu Kullan>m K>lavuzunu ileride Kullanmak üzere bir baflvuru kayna¤> olarak saklay>n>z ve ürünü e¤er satarsan>z k>lavuzu yeni sahibine veriniz 3 <çindekiler Önemli Emniyet Bilgileri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 çal>flt>rma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Oca¤>n Tan>m> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] 5 Oca¤>n Tan>m> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Temizlik ve Bak>m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Arizalar ve çözümleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Montaj Bilgileri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Önemli Emniyet Bilgileri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Elektrik Ba¤lant>s> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Lpg`den do¤al gaz`a dönüflüm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Kullan>c> için Yard>mc> Bilgiler Afla¤>daki semboller k>lavuzun bafltan sona kadar size yard>mc> olacakt>r. Emniyet Talimatlar> Çal>flt>rma için ad>m ad>m bilgiler i b Hat>rlat>c> <puçlar> Çevre ile ilgili bilgiler 4 Oca¤>n Tan>m> 2 1 3 3 1. Kontrol Dü¤meleri 4 6 5 çal>flt>rma Kontrol Dü¤meleri Kontrol oü¤meleri oca¤>n yan taraf>nda bulunmaktad>r. Dü¤melerin üzerindeki sembollerin anlamlar> afla¤>daki gibidir. q Gaz ak>fl> yok(Ocak kapal>) Max. Gaz ak>fl> Min. gaz ak>fl> Ocak beklerinin yak>lmas> · Ocak beklerini kolayca yakabilmek için tava veya tencereleri koymadan önce bekleri yakman>z gerekir. A­Bek flapkas> A­ B­Bek B­ C­Çakmak Bujisi C­ Ocak bekini yakmak için o oca¤a ait kontrol dü¤mesini saat yönünün tersinde çeviriniz ve max. konuma getiriniz. Oca¤>n patlay>c> ve yan>c> maddelerin yak>n>na monte etmekten kaç>n>n>z. (Ör: perde , havlu, yan>c> ve patlay>c> gazlar. ) · Herhangi bir onar>m yapmadan önce oca¤>n elektrik ba¤lant>s>n> kesiniz. E¤er elektriksel ifllemler yapacaksan>z bunun için tüm önlemlerin al>nm>fl oldu¤undan emin olunuz. Montaj Mesafesi Oca¤>n ölçüleri Teknik Veriler sayfas>nda verilmifltir. Oca¤> monte ederken monte edilen yerin duvarla aras>nda en az 50 mm mesafe b>rakman>z> tavsiye ederiz. Gaz ba¤lant>s> Sabit gaz ba¤lant>s> veya esnek paslanmaz çelik hortum ile gaz ba¤lant>s>n> yapabilirsiniz. E¤er esnek metalik boru kullan>lacaksa borunun baflka cihazlar>n aras>na s>k>flmamas>na ve ezilmemesine dikkat ediniz. Önemli Oca¤> do¤ru kulland>¤>n>zdan emin olun. Böylece hem enerji tasarrufu yapm>fl olursunuz hem de Ürününüzün ömrü uzam>fl olur. Ayr>ca oca¤>n>zda en fazla verimi alabilmek ve en az enerji sarfiyat> sa¤layabilmek için ocak özellikleri çizelgesinde belirtilen de¤erlere uygun olmas>na dikkat ediniz. 9 ba¤lant>s> Gaz ba¤lant>s> bitti¤inde gaz tesisat>n>n> ve oca¤>n gaz kaçak testi yap>lmal>d>r. Kontrolleri sabunblu su ile yap>n>z. D E B C LPG: LPG Bu tip gazla çal>flacaksa birlikte verilmifl olan E a¤>zl>¤>n> kullan>n>z. A¤>zl>kla birlikte gaz borusu aras>na D contas>n> koymay> unutmay>n>z. A A- Gaz Borusu B - Somun C - Ayarlanabilir ba¤lant> dirse¤i Elektrik Ba¤lant>s> Cihaz tek fazl> 230 V gerilim de¤erine uygun olarak çal>flt>r>lmal>d>r. Elektrik ba¤lant>s> yürürlükteki güvenlik standartlar> ve normlar>na uygun olarak yap>lmal>d>r. · Evdeki elektrik tesisat>n>n ve ana sigortas>n>n ürünün yükünü kald>rabilecek güçte olmas> gerekir. [. . . ] A¤>zl>kla birlikte gaz borusu aras>na D contas>n> koymay> unutmay>n>z. A A- Gaz Borusu B - Somun C - Ayarlanabilir ba¤lant> dirse¤i Elektrik Ba¤lant>s> Cihaz tek fazl> 230 V gerilim de¤erine uygun olarak çal>flt>r>lmal>d>r. Elektrik ba¤lant>s> yürürlükteki güvenlik standartlar> ve normlar>na uygun olarak yap>lmal>d>r. · Evdeki elektrik tesisat>n>n ve ana sigortas>n>n ürünün yükünü kald>rabilecek güçte olmas> gerekir. · Elektrik tesisat>nda normlara uygun olarak topraklama hatt>n>n olmas> gerekir. · Priz, fifl ve varsa açmakapama anahtar>n>n montajdan sonrada kolay ulafl>labilir yerde olmas> gerekir. [. . . ]

ACER X1223 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. ACER X1223 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag